Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kvinnor som genomgår gynekologisk operation på benign indikation följs upp med enkät efter 8 veckor och 1 år. Enkäten som patienten fyller i efter ca 8 veckor ersätter i många fall ett återbesök och det är därför av största vikt att kliniken bedömer enkätsvaren och i de fall patienten påtalar behov av kontakt ska sådan erbjudas.

Enkät utgår till samtliga patienter som deltar i registret och som genomgått följande operationer: hysterectomi, operation för tillstånd i adnexa (åggledare och/eller äggstock), operation för framfall och inkontinens samt intrauterin kirurgi och också efter åtgärd av bristning efter förlossning.


Skriven av Serney Booj
Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2020-10-19

Tvåmånaders-enkät efter gynekologisk operation

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

 

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019

Täljare: Antalet kvinnor som lämnat och fått sina 8-veckorsenkätsvar bedömda av opererande klinik.

 

Nämnare: Antalet 8-veckorsenkäter som inkommit till opererande klinik för bedömning.

Vad visar indikatorn: Andelen bedömda 8-veckorsenkäter efter gynekologisk kirurgi på benign indikation.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: 2015 låg bedömningsgraden på inkomna enkätsvar på 97 procent i såväl VGR som i riket. Under 2018 och 2019 sjönk siffran något i riket till 93 procent i riket medan en ytterlig liten minskning sågs i VGR (91,3 procent).  

Skillnader inom regionen: Bedömningen av enkäterna ligger över riksgenomsnittet på samtliga kliniker i VGR utom på SKaS, som ligger på en bedömningsgrad om 75 procent, från att under tidigare år (2014 - 2017) varit i nivå med övriga.

 

 

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019

Täljare: Antalet kvinnor som i 8-veckorsenkätsvar efter gynekologisk operation påtalat att de önskar kontakt med vården får det.

Nämnare: Antalet 8-veckorsenkäter efter gynekologisk operation som inkommit till opererande klinik för bedömning.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor som påtalar i 8-veckorsenkät att de som önskar få kontakt med vården får det.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under mätperioden har andelen kvinnor i VGR som i sin enkät 8 veckor efter operation på benign indikation minskat. 2015-2016 var andelen bättre än riksgenomsnittet, medan 2018 och 2019 nås inte riksvärdet (76 procent i VGR jämfört med rikets värde på 83 procent).  

Skillnader inom regionen: Det föreligger stor skillnad på följsamhet till kvinnornas önskemål om kontakt med vården. Högst siffra ses på SÄS, där 92 procent av de som önskade kontakt fick detta, medan bara 58 procent av kvinnorna som opererats på Carlanderska Sjukhuset fick en kontakt med vårdgivaren efter önskemål. Övriga kliniker kontaktar mellan 70 procent och 82 procent av de kvinnor som uppgivit att de önskar kontakt.