Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Hysterektomi innebär borttagande av livmodern. Vanligen görs det till följd av en godartad (benign) orsak som till exempel muskelknuta (myom) eller rikliga blödningar i samband med menstruation. Hysterektomi kan också göras vid cancer, förlossning, i samband med framfallsoperation eller vid skada.

Operationen kan ske genom så kallat buksnitt, vilket innebär att buken öppnas för att komma åt livmodern eller med så kallad minimalinvasiv teknik, då operationen sker via slidan eller med titthålsteknik (laparoskopi eller så kallad robotassisterad laparoskopi). Den senare tekniken är mer skonsam och kan vara att föredra framför allt om livmodern inte är allt för stor. Föreligger risk för sammanväxningar eller vid ”stor” livmoder kan det vara mer lämpligt att göra operationen med öppen teknik. Operation med minimalinvasiv teknik ger kortare vårdtider, mindre behov av smärtstillande samt att patienten snabbare kan återgå till normala aktiviteter. I Västra Götaland (VGR) opereras cirka 62 procent av kvinnorna med sådan teknik, vilket är något färre än riksgenomsnittet.

Stor variation finns dock inom VGR, där andelen varierar från 30 till 82 procent. I gruppen som har blivit opererad med hysterektomi, där livmodern vägt <500g ligger andelen som opererats med minimalinvasiv teknik på samma nivå som riksgenomsnittet, ca 77 procent. Även i den gruppen föreligger en variation inom VGR mellan 40 procent och 94 procent. Antalet hysterectomier har minskat betydligt senaste åren på SU, NU, SÄS och SKaS (2019 var antalet operationer reducerat till 62 procent – 75 procent jämfört med antalet operationer med hysterectomi år 2014) medan en betydande ökning ses på Carlanderska Sjukhuset under samma period (211 procent), vilket kan påverka resultatet.

Allvarliga komplikationer efter hysterektomi är ovanliga. Några få procent av opererade kvinnor i såväl riket som Västra Götaland har haft oönskade händelser inom 28 dagar efter operationen. Två månader efter operationen uppger nästan 80 procent sig fria från någon komplikation och utan oväntade besvär. Andelen som är nöjda efter ett år är strax under 90 procent och inte skiljt från riket.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan)


Skriven av Serney Bööj
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-10-30

Hysterektomi med minimalinvasiv teknik

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2019.

Täljare: Antal hysterektomier som utförts på benign indikation med minimalinvasiv teknik = titthålskirurgi eller vaginal operation.

Nämnare: Totalt antal kvinnor som genomgått hysterektomi på benign indikation.

Vad visar indikatorn: Hysterektomi, borttagande av livmoder, är en relativt vanlig operation. De vanligaste godartade (benigna) orsakerna är godartad muskelknuta (myom), samt riklig blödning vid menstruation där inte läkemedelsbehandling varit tillräcklig. Tidigare utfördes operationen oftast med så kallat buksnitt, men på senare tid har det blivit allt vanligare med minimalinvasiv operationsteknik, vilket innebär att operationen görs som vaginal operation eller med titthålskirurgi. Fördelen med minimalinvasiv operationsteknik är att behovet av smärtstillande minskar, vårdtiden blir kortare och patienten kan snabbare återgå till normala aktiviteter. Andelen opererade med minimalinvasiv teknik bör således vara högt fr.a. i den grupp där livmodern inte är allt för stor eller att man av annan anledning inte bör genomföra operationen med miniinvasiv teknik. Indikatorn mäter andelen kvinnor som opererats med sådan teknik.

 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen opererade med minimalinvasiv teknik har succesivt ökat, från cirka 40 procent år 2010 till 62 procent år 2019. Under mätperioden har andelen tidigare varit högre i Västra Götaland jämfört med riket, men andelen i riket som 2019 blir opererad med minimiinvasiv teknik ligger nu lite högre och når 65 procent. För kvinnor, som opereras för en livmoder, som är <500g genomgår 77 procent en miniinvasiv operation i riket såväl som i VGR.  

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns skillnader i andelen som opereras med minimalinvasiv teknik, från 30 procent till 82 procent. I gruppen, som opererats för en livmoder <500g är skillnaden mellan klinikerna mindre, men varierar ändå från 40 procent - 94 procent ( SKaS 40 procent, SÄS 68 procent, Carlanderska 79 procent, NU 83 procent, SU 94 procent). Carlanderska, som har tillgång till robotasssiterad laparoskopi (även SU, men gör få ingrepp på benign indikation med robot), vilket kan påverka siffrorna såväl som den reduktion av antalet ingrepp som skett i regionen bortsett från Carlanderska, där man ser en markant ökning.

 

Oönskade händelser efter hysterektomi

Källa: Socialstyrelsen, patientregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019 för riket och VGR.

Tidsserie om 3-årsperioder, 2014-2016 och 2017-2019 för riket, VGR och förvaltningar.

Täljare: Kvinnor som genomgått hysterektomi enligt nedan och som inom 28 dagar återinskrivs med någon huvuddiagnos enligt nedan*

Nämnare: Samtliga kvinnor 18 år eller äldre som genomgått hysterektomi på benign indikation enligt nedanstående kriterier** och som lever 28 dagar efter hysterektomin.

**Socialstyrelsens indikatorbeskrivning. Hysterektomi i samband med graviditet, förlossning, HIV och vissa skador är exkluderad.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor som inom 28 dagar återinskrivs för oönskade händelser* efter operation hysterektomi. Oönskade händelser innefattar till exempel blödningar och infektioner.

*ICD-10 kod D62, K560, K567, I978, I979, J954, J958, J959, T814.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen oönskade händelser inom 28 dagar efter hysterektomi har sedan 2014 minskat i såväl Västra Götalandsregionen (från 3 procent - 2,6 procent) som riket (från 3,2 procent år 2014 till 2,4 procent år 2019). När man under perioden 2014–2019 på 2 slår resultatet från 2018 igenom och Västra Götalandsregionen ligger därför något över rikets nivå för perioden 2017 - 2019. Enstaka händelser får stor påverkan på resultatet.  

Skillnader inom regionen: Det fanns inga statistiskt säkerställda skillnader mellan förvaltningarna under perioden 2017–2019 i andel oönskade händelser. Enstaka händelser 2018 som handlades på SU spelar stor roll för andelen oönskade händelser just detta år.

 

Andel utan komplikationer två månader respektive ett år efter operationen

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2019.

Täljare: Antal kvinnor som uppger att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader och 1 år efter hysterektomi.

Nämnare: Antal kvinnor som opererats med hysterectomi och svarat på enkät två månader och ett år efter operation hysterektomi.

Vad visar indikatorn: Indikatorn anger andelen patienter av de som svarat på enkäten, som 2 månader och 1 år efter hysterektomi på benign indikation varit komplikationsfria och utan oväntade besvär 2 månader och 1 år efter operationen.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl VGR som i riket rapporterade 78 procent av kvinnorna att de varit komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter operationen, men efter 1 år rapporterade 88 procent att de varit komplikationsfria. Andelen är fler jämfört med 2018, men obetydligt förändrad jämfört med tidigare år.

Skillnader inom regionen: Slumpmässiga variationer kan göra att resultaten varierar något från ett år till ett annat, men några egentliga skillnader mellan de olika sjukhusens resultat ses ej.

Nöjdhet med operationsresultatet ett år efter hysterektomi.

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie, 2014 till 2018.

Täljare: Antal kvinnor som i enkät ett år efter operation anger att de är nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet.

Nämnare: Totala antalet kvinnor som opererats för hysterektomi och svarat på uppföljningsenkät ett år efter operation.

 

Vad visar indikator: Andel kvinnor som anger att de är nöjda eller mycket nöjda med operationsresultatet ett år efter hysterektomi, baserat på inkomna svar.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen nöjda patienter når samma nivå i VGR på nästan 90 procent och har inte förändrats senaste åren. Andelen som är missnöjda är mycket små (redovisas inte i tabellen). Indikation för operation kan påverka resultatet på nöjdhet efter 1 år (t.ex. andelen patienter med långvarig smärta).

Skillnader inom regionen: Det föreligger en liten skillnad på patientens upplevelse av nöjdhet 1 år efter genomgången operation i regionen. Andelen varierar från 83 procent till 93 procent. Orsaken kan bero på operationsmetod och indikation för operationen, t.ex. andelen patienter med långvarig smärta. Jämförelser har inte heller gjorts av ”standardpatienter” (likvärdiga patienter ur ASA-klass mm).

Blödningar vid hysterektomi utifrån operationsteknik samt uterusstorlek.

Källa: Nationellt kvalitetsregister inom gynekologisk kirurgi (Gynop).

Vilket år avses: Tidsserie, 2014 till 2019.

Täljare: Andelen operationer med hysterektomier med öppen-, laparoskopisk- , robotassisterad- eller med vaginal teknik där man vid operation uppskattar en blödning> 1000ml samt andelen hysterektomier med uppskattad blödning > 1000ml vid operation med hysterektomi av livmoder som väger< 500g eller > 500g.

Nämnare: Antalet operationer med hysterektomi med öppen-, laparoskopisk-, robotassisterad- eller med vaginal teknik samt antalet operationer med hysterektomi där livmodern väger <500g eller > 500g.

Vad visar indikator: Andelen operationer med blödning >1000ml vid operation med öppen-, laparoskopisk- , robotassisterad- eller med vaginal teknik samt andelen operationer med blödning > 1000ml med en livmodervikt på > eller < 500g. 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen patienter som drabbas av en större blödning (> 1000ml) varierar obetydligt mellan VGR och riket. Vid ett öppet ingrepp är det fler (4,5 procent), som drabbas av större blödning än vid minimalinvasiv teknik (knappt 0,5 procent). Under mätperioden har allt färre kvinnor som opererats med minimalinvasiv teknik drabbats av en större blödning. Andelen påverkas av livmodern storlek (från 1,5 procent till 0,5 procent under mätperioden), vilket också kan påverkas av att man kanske genomfört en minimalinvasiv operation.

Skillnader inom regionen: Då antalet med större blödning är få är det svårt att se regionala skillnader. Under 2018 och 2019 drabbades ca 14 procent av kvinnorna på SU för större blödning vid operation med öppen teknik, vilket skiljer sig från övriga delar i regionen. År 2019 låg övriga kliniker strax ovan eller under rikets nivå (4,3 procent). Vid laparoskopisk teknik låg SÄS 2019 på 2,8 procent medan övriga ligger kring rikets nivå (0,6 procent). Beakta att det rör sig om mycket små siffror och enstaka händelse, komplicerad operation får stort genomslag.

 

Återinläggning efter operationen

Källa: Vega

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019.

Täljare: Antalet kvinnor som återinlagts på respektive sjukhus i regionen inom 30 dagar efter operation med hysterektomi.

Nämnare: Antalet kvinnor som opererats med hysterektomi på benign indikation i regionen på respektive sjukhus.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor i VGR, som återinläggs inom 30 dagar efter en hysterektomi.

Skillnader inom regionen: Jämförelser kan inte göras, då det inte är säkerställt att återinläggning sker på det sjukhus kvinnan blivit opererad. Andelen patienter från hemortssjukhuset, som blir opererad på annan ort är okänt och återinläggning av dessa påverkarandelen återinläggningar, som blir falskt högre än om man tittar på den population som opererats på respektive sjukhus.

 

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senaste årets värden för redovisade indikatorer.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.