Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Många kvinnor drabbas av urinläckage (urininkontinens) vid till exempel ansträngning. I många fall kan problemet avhjälpas kirurgiskt och varje år opereras i Sverige cirka 3 700 kvinnor för urininkontinens. I Västra Götaland görs drygt 600 sådana operationer per år. Hög ålder (> 75 år), kraftig övervikt (BMI > 35) och tidigare inkontinens- eller framfallsoperation är faktorer som kan försämra behandlingsresultatet. Blandinkontens påverkar också resultatet. Ingreppet sker oftast som dagkirurgi.

Kvaliteten på åtgärden följs noggrant med enkät till opererade patienter två månader respektive ett år efter operationen. Efter två månader anger cirka 85 procent av kvinnorna i såväl Västra Götaland som i riket att de varit komplikationsfria och utan oväntade besvär. Ett år efter operationen svarar 70 procent kvinnorna att de är kontinenta, det vill säga att de har urinläckage mer sällan än en gång per månad. Andelen kvinnor som uppger att de är förbättrade ett år efter inkontinensoperation är >90 procent. Resultaten i Västra Götaland följer riksgenomsnittet även om det finns vissa inomregionala skillnader.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan)


Skriven av Serney Bööj
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-10-19

Komplikationsfria två månader efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2019.

Täljare: Antal kvinnor som uppgav att de var komplikationsfria och utan oväntade besvär två månader efter inkontinensoperation.

Nämnare: Antal kvinnor som genomgått inkontinensoperation och svarat på enkät uppföljande enkät 2 månader efter operationen.

Vad visar indikatorn: Cirka 3 700 kvinnor opereras varje år i Sverige för urininkontinens, varav cirka 600 i Västra Götaland. Hög ålder (> 75 år), kraftig övervikt (BMI > 35) och tidigare inkontinens- eller framfallsoperation är faktorer som kan försämra behandlingsresultatet. Viss påverkan av resultatet ger också andelen kvinnor med med blandinkontinens. Indikatorn mäter andelen patienter som två månader efter inkontinensoperation rapporterar att de inte haft några komplikationer eller besvär som föranlett läkarbesök. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Cirka 83 procent av kvinnorna anger att de varit fria från besvär och komplikationer 2 månader efter inkontinensoperation. Resultaten för Västra Götaland är i stort som för riket (85 procent). Ingen stor variation ses i gruppen > 65 år.

Skillnader inom regionen: Sjukhusen i Västra Götaland redovisar patientrapporterade resultat som i stort följer riksgenomsnittet. SKaS är undantaget, där är andelen patienter som uppger att de varit fria från besvär och komplikationer är högre, 93 procent. Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen har vissa år även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus, men resultatet redovisas inte på grund av lågt antal operationer.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Operation av inkontinens - Andel kontinenta ett år efter operationen

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

Vilket år avses: Tidsserie, opererade 2014 till 2018.

Täljare: Antal kvinnor som anger att de är kontinenta (urinläckage < 1 gång per månad).

Nämnare: Antal kvinnor som opererats för urininkontinens och som besvarat enkät ett år efter operationen.

Vad visar indikatorn: Andel patienter, som i enkät ett år efter operation för urininkontinens anger att de är kontinenta. Kontinens definieras som urinläckage mindre än en gång per månad. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Svarsfrekvensen varierar inom landet, särskilt inom de delar av landet där man också rapporterar till annat kvalitetsregister. Analyserna baseras på besvarade enkäter.

Regionalt mål: Minst 75 procent.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Av patienter opererade år 2019 rapporterade cirka 73 procent att de var kontinenta ett år efter operation. VGR är i nivå med genomsnittet i riket. Då andelen patienter med blandinkontinens varierar är indikatorn ”förbättrad efter operation eller nöjdhet” en bättre kvalitetsvariabel än ”kontinent”, se nedan.

Skillnader inom regionen: Andelen kontinenta efter 1 år varierar mellan 57 procent och 86 procent. Vissa år har även operationer gjorts vid Alingsås lasarett och Capio Lundby sjukhus, men resultatet redovisas inte på grund av lågt antal operationer.

Resultaten för de olika sjukhusen i Västra Götaland följer i stort riksgenomsnittet SkaS-Skövde har tidigare visat en lägre andel kontinenta jämfört med riket.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Förbättring ett år efter inkontinensoperation.

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

 

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2018.

Täljare: Antal kvinnor som anger att de är förbättrade eller mycket förbättrade ett år efter operation för urininkontinens.

Nämnare: Totala antalet kvinnor som opererats för inkontinensoperation under mätperioden och som svarat på enkäten. 

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor som upplever en förbättring av urininkontinens 1 år efter operation, vilket ses som en bättre indikator än ”kontinens” framför allt hos kvinnor med blandinkontinens, men även vid isolerad stressinkontinens (mindre volymer, färre tillfällen).

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I Västra Götalandsregionen såväl som i riket är 91 procent av kvinnor som genomgår en kontinensoperation förbättrade 1 år efter operation. Siffran är något lägre för gruppen > 65 år.

Skillnader inom regionen: Det föreligger en liten variation i regionen mellan sjukhusen när det gäller upplevelsen av att vara förbättrad (86% - 95%). I gruppen > 65 år är antalet för få på de olika sjukhusen för att kunna upptäcka eventuella skillnader.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Andel kvinnor som bedömda blandinkontinenta inför inkontinensoperation.

Källa: Nationella Kvalitetsregistret inom gynekologisk kirurgi samt Gyn-KvalitetsRegistret.

 

Vilket år avses: Tidsserie, 2014-2019.

Täljare: Antalet kvinnor som bedöms som blandinkontinenta inför inkontinensoperation.

Nämnare: Totala antalet kvinnor som opereras för inkontinensoperation.

Vad visar indikatorn: Andelen kvinnor med blandinkontinens inför operation.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen kvinnor i VGR med blandinkontinens inför operation är högre (25 procent) än i riket (20 procent).

Skillnader inom regionen: I regionen föreligger stor skillnad avseende andelen kvinnor med blandinkontinens. Störst andel sågs vid SKaS (64 procent), medan de andra klinikerna låg mellan 11 och 29 procent. Skillnaden har stor påverkan på andelen som blir kontinenta efter operation men inte i lika stor utsträckning på andelen som blir förbättrade.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Återinläggning efter inkontinensoperation.

Källa: Vega

Vilket år avses: Tidsserie 2014-2019.

Täljare: Antalet patienter som blivit återinlagda inom 30 dagar efter operation för inkontinens.

Nämnare: Totalt antal patienter som opererats med inkontinesoperation.

Vad visar indikatorn: Andelen patienter som återinläggs på grund av komplikation efter inkontinensoperation inom 30 dagar.

Västra Götalandsregionen: Endast enstaka patienter återinläggs inom 30 dagar efter inkontinensoperation. Under 2019 var denna siffra 0.

Skillnader inom regionen: Ses inte.

Könsskillnader: Enbart kvinnor ingår.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas senaste årets värden för andel komplikationsfria två månader efter inkontinensoperation, andel kontinenta ett år efter inkontinensoperation, andel förbättrade ett år efter inkontinensoperation samt andel kvinnor med blandinkontinens inför inkontinensoperation.

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.