Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I många delar är vården av typ 2-diabetes god i Västra Götaland, andelen med god diabetesvård är bättre eller i nivå med riket förutom avseende andelen fotundersökta som är lägre än riket. HSN-Norra är det område med flest indikatorer som är signifikant bättre än riket.

Andelen med god blodsockerkontroll sjönk under 2014–2016 men har förbättrats därefter. Andelen med dålig blodsockerkontroll fortsätter att sjunka. Blodtrycks- och blodfettsbehandlingen förbättras. En högre andel patienter ögonbotten- och fotundersöks och kontrolleras för äggvita i urin.

Drygt hälften av alla patienter med typ 2-diabetes i Västra Götaland har god blodsockerkontroll och är något högre i Västra Götaland än i riket. Inomregionalt varierar andelen med god blodsockerkontroll mellan 56,5 till 59,7 procent. När det gäller andelen patienter med dålig blodsockerkontroll, så ses ingen signifikant skillnad jämfört med riket. Andelen varierar inom regionen från 7,8 till 9,9 procent, men Socialstyrelsens mål om högst 10 procent uppnås i alla nämndområden.

Vid diabetes är det viktigt att minska risken för hjärt-kärlkomplikationer varför förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter skall behandlas. I Västra Götaland är det fler som har välbehandlat blodtryck jämfört med riket, men varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens rekommenderade mål. Inomregionalt skiljer sig andelen med systoliskt blodtryck <150 mm Hg från 84,0 till 87,6 procent. Andelen med blodtryck <140/85 varierar inomregionalt mellan 54,0 till 64,9 procent. HSN-Östra når nästan upp till rekommenderade målet på 65 procent. Behandlingen av blodfetter är i Västra Götaland i nivå med riket. Inom regionen varierar andelen som uppnår målet mellan 56,5 till 64,6 procent. 

De små blodkärlen kan skadas vid diabetes vilket kan drabba blodcirkulationen i ögon, njurar, underben och fötter. Med regelbundna kontroller kan problem upptäckas i tid och åtgärdas. Vid typ 2-diabetes rekommenderas därför ögonbottenfotografering vart tredje år samt årliga kontroller av fötter och äggvita i urinen. I Västra Götaland är andelen ögonbottenfotograferade i nivå med riket, men varierar inomregionalt mellan 72,0 till 81,0 procent.

Andelen fotundersökta är signifikant lägre i Västra Götaland jämfört med riket och varierar mellan 73,0 och 84,0 procent. Varken Västra Götaland eller riket når Socialstyrelsens mål för ögonbottenfotografering respektive fotundersökning. Undersökning av njurarna görs signifikant oftare i Västra Götaland jämfört med riket och varierar mellan 80,0 till 84,0 procent.  

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2018-06-07 Uppdaterad 2020-06-08

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med god blodsockerkontroll, det vill säga som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I Västra Götaland sågs högst andel patienter med god blodsockerkontroll under åren 2013-2014. Därefter har resultaten försämrats något, men är 2018-2019 åter nästan i nivå med 2014. Andelen är högre i Västra Götaland (58,4 procent) jämfört med riket (55,7 procent).

Skillnader inom regionen: Andelen med god blodsockerkontroll varierar mellan 56,5 till 59,7 procent. I alla nämndområden är resultatet bättre än riksgenomsnittet förutom för HSN-Östra som är i nivå med riket.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är andelen kvinnor (59,6 respektive 57,1 procent) som når god blodsockerkontroll något högre än andelen män (57,6 respektive 54,7 procent). 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och dålig blodsockerkontroll (HbA1c > 70 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c > 70 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med dålig blodsockerkontroll, det vill säga HbA1c > 70 mmol/mol.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att mindre än 10 procent skall ha HbA1c > 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen med dålig blodsockerkontroll är 8,7 procent i Västra Götaland och 9,0 procent i riket 2019, det vill säga man når det rekommenderade målet.

Skillnader inom regionen: Andelen med dålig blodsockerkontroll varierar mellan 7,8 till 9,9 procent. HSN-Västra har signifikant lägre andel med dålig blodsockerkontroll jämfört med riket. Övriga HSN-områden skiljer sig inte signifikant från riket.

Könsskillnader: Andelen med dålig blodsockerkontroll är något högre för män jämfört med kvinnor, såväl i riket som i Västra Götaland. Andelen män med dålig blodsockerkontroll är 9,0 procent i Västra Götaland respektive 9,3 procent i riket och andelen kvinnor är 8,3 procent i Västra Götaland respektive 8,5 procent. Skillnaden är statistiskt säker.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götaland jämfört med riket: Under hela mätperioden ses en relativt konstant andel av patienter med systoliskt blodtryck <150 mm Hg. Andelen i Västra Götaland är 85,8 procent jämfört med 85,0 procent i riket och skillnaden är signifikant.

Skillnader inom regionen: Andelen med systoliskt blodtryck <150 mm Hg varierar mellan 84,0 till 87,6 procent. I HSN-Göteborg, HSN-Norra och HSN-Östra är andelen signifikant högre än i riket. I HSN-Södra och i HSN-Västra är andelen signifikant sämre än riket. 

Könsskillnader: En något högre andel män än kvinnor har ett systoliskt blodtryck under 150 mm Hg, såväl i riket som i Västra Götaland. 2019 var andelen män med blodtryck under 150 mm Hg är 86,4 procent i Västra Götaland och 85,5 procent i riket och andelen kvinnor var 84,9 respektive 84,3 procent.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes och god blodtryckskontroll (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter med god blodtryckskontroll. Det betyder andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, och med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 65 procent skall ha blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götaland jämfört med riket: Trenden visar en antydd ökning av andelen med blodtryck <140/85 sedan 2017 i Västra Götaland. 2019 var andelen i VGR 58,7 procent och 57,2 procent i riket. Skillnaden är signifikant. Varken riket eller Västra Götaland når det rekommenderat mål.  

Skillnader inom regionen: I HSN-Norra och HSN-Östra är andelen med blodtryck <140/85 mm Hg signifikant högre än i riket. HSN-Göteborg och HSN-Södra är inte säkert skild från riksgenomsnittet, medan den i HSN-Västra är lägre än i riket. Särskilt hög andel 64,9 procent finns i HSN-Östra, som i stort sett når målnivån på 65 procent. Andelen varierar mellan 54,0 till 64,9 procent.

Könsskillnader: Det finns ingen könsskillnad varken i riket eller i Västra Götaland.

 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Västra Götaland jämfört med riket: Allt fler patienter med typ 2-diabetes har låga blodfetter. Ökningen är densamma i Västra Götaland och riket. År 2019 var andelen med LDL-kolesterol <2,5 mmol/L 60,6 procent såväl i Västra Götaland som i riket.   

Skillnader inom regionen: Andelen i HSN-Norra och HSN-Göteborg ligger signifikant högre än riket. I HSN-Östra, HSN-Västra och i HSN-Södra är andelen signifikant lägre än riksgenomsnittet. Andelen varierar mellan 56,5 till 64,6 procent.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är det cirka 9 procentenheter fler män än kvinnor som når mål för LDL-kolesterol. 2019 var andelen män med LDL-kolesterol 64,2 procent i Västra Götaland och 64,4 procent i riket och andelen kvinnor var 55,5 procent respektive 55,2 procent.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 3 åren.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretinopati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, som de senaste 3 åren enligt NDRs definition genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering).

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer år 2015 rekommenderas att minst 96 procent skall ha gjort ögonfotografering senaste tre åren.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögonbottenfotograferade var 2019 77,0 procent i Västra Götaland och 76,0 procent i riket. Skillnaden är signifikant. Varken riket eller Västra Götaland når således Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Skillnader inom regionen: Andelen varierar mellan 72,0 till 81,0 procent. Andelen undersökta är signifikant högre än i riket i HSN-Östra och i HSN-Södra och HSN-Norra. I HSN-Västra är det ingen signifikant skillnad jämfört med riket, men HSN-Göteborg ligger signifikant lägre än riket. Inget av HSN-områdena når rekommenderat mål.

Könsskillnader: 2019 var det tre procentenheter fler män än kvinnor som ögonbottenfotograferats. Detta gäller för såväl riket som för Västra Götaland.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilka år avses: Tidsserie, 2012 till 2019.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som gjort fotundersökning senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes finns ökad risk för sår, infektioner, vävnadsskada till följd av känselnedsättning, samt cirkulationsproblem. God fotvård är viktigt för att minska komplikationer till diabetes, varför regelbunden inspektion är viktig. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som senaste året enligt NDRs definition gjort fotundersökning. 

Målnivå: I Socialstyrelsens riktlinjer från 2015 rekommenderas att minst 99 procent skall göra fotundersökning varje år, 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen fotundersökta var 2019 77,0 procent i Västra Götaland och 81,0 procent i riket. Skillnaden är statistiskt signifikant. Varken riket eller Västra Götaland når Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Skillnader inom regionen: Andelen undersökta varierar mellan 73,0 till 84,0 procent. HSN-Östra ligger över rikets nivå och för övriga HSN-områden är andelen signifikant lägre än i riket. Inget av nämndområdena når Socialstyrelsens rekommenderade målnivå.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 år och äldre har en högre andel män än kvinnor genomgått fotundersökning, skillnaden är på någon procentenhet och är statistiskt säkerställd. Detta gäller för såväl riket som för Västra Götaland.

 

Andel patienter med typ 2-diabetes som kontrollerat albumin i urin senaste 12 månaderna