Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

I avsnittet primärvård redovisas kvalitetsindikatorer för vårdval vårdcentral och vårdval rehab, samt befolkningens och patienternas uppfattning om primärvården. De bägge vårdvalens uppdrag omfattar en mycket stor andel av sjukdomspanoramat i hälso- och sjukvården och invånare i alla åldrar. Det är svårt att beskriva kvaliteten i det breda uppdragen i vårdvalen med ett fåtal indikatorer. Vi har valt att redovisa ett urval av säkra indikatorer som speglar viktiga delar av vårdvalens uppdrag. Vi redovisar medicinska kvalitetsindikatorer för kroniska sjukdomar som oftast vårdas i primärvården och som har tillförlitliga kvalitetsdata, det vill säga diabetes, hypertoni och kranskärlssjukdom. Vid kronisk sjukdom är det viktigt med förebyggande insatser och samverkan mellan vårdcentral och rehabiliteringsenheter därför ingår tre indikatorer inom dessa områden. Dessutom redovisas läkemedelsbehandling av äldre, läkarkontinuitet vid kronisk sjukdom, samt nationella tillgänglighetsdata. Befolkningens uppfattning om primärvården i Västra Götaland redovisas från Hälso- och sjukvårdsbarometern 2019. Patienters uppfattning om primärvården i Västra Götaland kommer från Nationella patientenkäten primärvård 2019.


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2019-06-17 Uppdaterad 2020-05-22