Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kontinuitet är en viktig kvalitet i vården. God kontinuitet i primärvården värderas högt av både patienter och personal. Flera internationella studier visar att god läkarkontinuitet har positiva effekter på sjukvårdskonsumtion, sjukdomsbehandling, patienttillfredsställelse, minskad läkemedelsförbrukning, sjukskrivningar och vidareremitteringar.

I verksamhetsanalysen redovisas kontinuitet vid läkarbesök för patienter med vanliga kroniska sjukdomar: hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, hypertoni, TIA/stroke, KOL, diabetes, demens, förmaksflimmer, depression, ångest, astma, artros, hypertoni, schizofreni, reumatoid artrit, psoriasis, MS, osteoporos, parkinson, fetma, alkoholberoende, samt bensår.


Skriven av Karin Fröjd
Publicerad 2020-05-13 Uppdaterad 2020-06-08

Läkarkontinuitet i primärvården vid kronisk sjukdom

Källa: Vega

Tidsserie: september 2018 - mars 2020

 

 

 

 

Läkarkontinuitet redovisas utifrån population och kontinuitetsindex

Population: Listade patienter som de senaste 5 åren diagnostiserats med kronisk sjukdom (Hjärtsvikt, Kranskärlssjukdom, Hypertoni, TIA/Stroke, KOL, Diabetes, Demens, Förmaksflimmer, Depression, Ångest, Astma, Artros, Hypertoni, Schizofreni, RA, Psoriasis, MS, Osteoporos, Parkinson, Fetma, Alkolproblematik, Bensår)  och som gjort minst 3 besök de senaste 18 månaderna.

Kontinuitetsindex/continuity of care index (coc): Ett värde mellan 0 till 1 som tar hänsyn till  frekvensen av besök till varje läkare och spridningen av besök mellan läkare där 0 innebär varje besök görs hos olika läkare och 1 där alla besök görs hos samma läkare.  COC är alltså ett kombinerat mått som väger samman både andelen besök till olika vårdgivare (personer) och spridningen till ett enda mått.

En nämnds COC värde är ett medelvärde av patienternas COC på vårdcentralerna inom denna nämnd.

 

Vad visar indikatorn: Drygt 30 procent av patienter med någon av de inkluderade kroniska sjukdomarna får träffa sammaläkare vid tre på varandra följande besök. Denna indikatorn är tidigare inte redovisats i VGR så vi kan inte bedöma några trender. Att endast var tredje patient får träffa samma läkare är betydligt lägre än vad som är önskvärt. Förklaringar kan vara att det råder brist på fasta läkare på vårdcentralerna vilket innebär att patienterna får träffa vikarier, samt att både planerade och oplanerade besök ingår och vissa vårdcentraler är organiserade så att oplanerade besök sker hos ”akutläkare” och en annan förklaring är att specialistsjuksköterskor t ex diabetessjuksköterskor tar över besök som vanligtvis görs av läkare. Dessutom har många vårdcentraler läkare under specialistutbildning som måste få kompetens och erfarenhet av patienter med kroniska sjukdomar och därför kan inte alla patienter med kroniska sjukdomar enbart besöka fasta läkare. Denna indikatorn är tidigare inte redovisats i VGR så vi kan inte bedöma några trender.

Skillnader inom regionen: Det ses inga variationer över tid. HSN Göteborg ligger bäst till med runt 35 procent, vilket kan bero på bättre tillgång till fasta läkare på vårdcentraler i Göteborgsområdet.