Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Denna redovisning utgår per Juli-21, och kommer framgent att ske på Statistik- och analysportalen

Sammanfattning

Nationella vårdgarantin - Primärvård
Mätningar i primärvården sker vid två tillfällen per år, två veckor under våren och två veckor under hösten. Vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Kontakt med primärvården samma dag
Samma dag som man söker hjälp för ett hälsoproblem ska man få kontakt med primärvården, till exempel vårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen. Det kan ske via telefon eller genom besök.

Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
Få en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar. Mätningar saknas för 2019 men under januari till april 2020 får cirka 95 procent en medicinsk bedömning inom tre dagar i Västra Götaland jämfört med cirka 80 procent i alla regioner.

Telefontillgänglighet:
Alla som ringer ska få kontakt med vårdcentralen för rådgivning och/eller tidsbokning samma dag enligt den nationella vårdgarantin. Vid den senaste mätningen våren 2020 uppvisade vårdcentralerna i Västra Götaland en måluppfyllelse av 95 procent.
Resultatet för riket var under samma period 93 procent.

För mer information om den Nationella Vårdgarantin:
http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/

Sjukvårdsrådgivningen (1177)
Västra Götalandsregionen har sedan 2017 haft resultat mycket nära rikets nivå. Under 2019 har andelen ökat såväl i riket som i Västra Götaland.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenter (se nedan)

 


Publicerad 2020-06-08 Uppdaterad 2020-06-08

Nationella tillgänglighetmått

Nationella vårdgarantier
Den nationella vårdgarantin innebär att det finns nationellt beslutade gränsvärden för maximal väntetid för vårdkontakt med primärvård och planerad specialiserad vård.

Patientens rätt att få vård inom dessa tidsgränser skrevs första juli 2010 in i Hälso- och sjukvårdslagen, och är sedan första januari 2015 reglerat i Patientlagen. Vårdgarantin som gäller inom primärvården har förstärkts från den 1 januari 2019. Förstärkningen innebär att patienter som kontaktar primärvården för ett nytt eller försämrat hälsoproblem har rätt till en medicinsk bedömning inom tre dagar. Bedömningen ska göras av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården.

Inom primärvården rymmer uppföljningen av vårdgarantin alla vårdcentraler oavsett driftform. Och inom den specialiserade vården omfattar den ett stort urval av mottagningar och behandlingar.

  

 

                                                                                                                                                  

 

Nationella Vårdgarantin, Primärvård

  • Medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar
    100 procent av patienter med ett nytt hälsoproblem, en oväntad eller kraftig försämring eller en förändring av ett tidigare känt medicinskt problem eller en utebliven behandlingseffekt har rätt till en medicinsk bedömning av legitimerad personal inom tre dagar.
  • Telefon-tillgänglighet: 100 procent av de som ringt upp ska ha fått svar samma dag.

Mått: Andel (%) medicinsk bedömning i primärvården som genomförts inom tre dagar.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen (SKR).

Nämnare: Antal nybesök och oplanerade återbesök under angiven period med Orsak till väntan = I (Ingen orsak till väntan).

Täljare: Antal av dessa besök vars tid mellan beslutsdatum och datum för medicinsk bedömning som inte överstiger tre dagar.

Vad visar indikator: Medicinsk bedömning inom tre dagar efter kontakt med vårdcentralen av legitimerad personal (inklusive kuratorer).

 

Västra Götaland jämfört med riket: Mätningar saknas för 2019 avseende medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar, men under januari till april 2020 får cirka 95 procent en medicinsk bedömning inom tre dagar i Västra Götaland jämfört med cirka 80 procent i alla regioner.

Vad visar indikator: Medicinsk bedömning inom tre dagar efter kontakt med vårdcentralen av legitimerad personal (inklusive kuratorer).

Mått: Andel (%) medicinsk bedömning i primärvården som genomförts inom tre dagar.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen (SKR).

Nämnare: Antal nybesök och oplanerade återbesök under angiven period med Orsak till väntan = I (Ingen orsak till väntan).

Täljare: Antal av dessa besök vars tid mellan beslutsdatum och datum för medicinsk bedömning som inte överstiger tre dagar.

 

Mått: Andel (%) telefonsamtal till vårdcentral vilka har besvarats samma dag.

Källa: Nationella väntetidsdatabasen (SKR).

Täljare: Antalet patienter som per telefon fått kontakt med vårdcentralen samma dag.

Nämnare: Det totala antalet inkommande telefonsamtal till vårdcentralen.

 

Mått
Andel (%) telefonsamtal till vårdcentral vilka har besvarats samma dag.

Täljare
Antalet patienter som per telefon fått kontakt med vårdcentralen samma dag.

Nämnare
Det totala antalet inkommande telefonsamtal till vårdcentralen.

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

                                                                                                                                                  

 

Sjukvårdsrådgivningen (1177)

Nationellt mål 2017: Andelen besvarade samtal ska vara minst 85 %. För de besvarade samtalen ska den genomsnittliga svarstiden understiga 5 minuter.  

VGR:s mål 2017: Högre andel besvarade samtal än riket. Kortare genomsnittlig svarstid än riket.

Mått

  • Totalt antal inkommande samtal
  • Totalt antal besvarade samtal
  • Andel besvarade samtal (oavsett svarstid)
  • Medelväntetid i minuter för de samtal som besvarats

Källa: Sjukvårdsupplysningen

Täljare: Antalet, av sjukvårdsupplysningen, besvarade samtal 

Nämnare: Det totala antalet inkommande samtal till sjukvårdsupplysningen

 

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götalandsregionen har sedan 2017 haft resultat mycket nära rikets nivå. Under 2019 har andelen besvarade samtal har ökat såväl i riket som i Västra Götaland.