Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Västra Götaland har 1,7 miljoner invånare, varav cirka 340 000 är under 18 år. Specialistpsykiatrin bedrivs inom Kungälvs sjukhus (KS, är numera del av Sjukhusen i Väster), NU-sjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhu­set (SU) Skaraborgs sjukhus (SkaS), och Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). I VGR finns 9 enheter med regionövergripande uppdrag inom specialistpsykiatrin för personer med döv- och hörselskador, könsdysfori, svåra OCD-syndrom, riskbruk/beroende, allvarligt självskadebeteende, spelberoende, utmattningssyndrom och ätstörningar.

BUP - Västra Götaland

Organisation
Heldygnsvård bedrivs inom tre kliniker. Skaraborg och Kungälv har enbart öppenvård i olika former. Totalt finns cirka 30 öppenvårdsmottagningar i länet. BUP ska erbjuda god tvärprofessionell kompetens för utredning, differentialdiagnostik och behandling av barn och ungdomar utifrån hens symtom, funktions­förmåga, utvecklingsnivå och psykosociala situation. BUP samarbetar bland annat med barnomsorg, skola, socialtjänst, ungdomsmottagningar och de vårdcen­traler som inom ramen av ett flerårigt projekt har uppdrag för första linjen för barn och unga. Inom regionen finns även Mando som bedriver specialiserad ätstörningsvård (öppenvård, dagsjukvård och mobil vård) med avtal med VGR. Deras uppdrag omfattar patienter från 13 års ålder.

VUP - Västra Götaland

Organisation
Vuxenpsykiatrin i VGR erbjuder specialistpsykiatrisk vård till drygt 1,3 miljoner invånare från 18 år och uppåt. Specialistpsykiatri bedrivs vid de fem ovannämnda sjuk­husförvaltningarna och med öppenvårdsmottagningar på flertalet orter i regionen. Inom regionen finns även WeMind och Capio Lundby Närsjukhus som bedriver öppenpsykiatrisk mot­tagning med avtal med VGR. Klinikerna erbjuder diagnostik och behandling inom såväl öppen- som heldygnsvård samt vid flera av förvaltningarna dessutom dagsjukvård och mobila resurser.

Rättspsykiatri - Västra Götaland

Organisation
Rättspsykiatrisk vård är en definierad del av den psykiatriska vården på NU-sjukvården, SkaS och SU. Öppen rättspsykiatrisk vård finns även på SÄS. I vårdöverenskommelsen (VÖK) 2019 finns en sammanlagd beställning inom rättspsykiatrin på 53 720 vårddagar, preliminärt utfall i januari 2019 är 48 829 vårddagar. Utfallet blir högre efter justering för dygnspermissioner. Enligt VÖK finns totalt 162 vårdplatser (vpl), som fördelas enligt följande: SU 84 vpl, NU-sjukvården 54 vpl och SkaS 24 vpl. SU har även 12 regionala vårdplatser för häktade, fängelsedömda och LSU-dömda frihetsberövade personer med behov av psykiatrisk heldygnsvård.


Publicerad 2019-06-12 Uppdaterad 2020-05-29