Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Höftprotesoperationer görs på grund av artros eller artrit som skadar ledbrosket och då sätts en ny ledskål, ledkula och lårbensdel in (helprotes). Höftprotesoperation görs även när orsaken är lårbensbrott och då behöver i vissa fall enbart en ny ledkula och lårbensdel sättas in (halvprotes). I Sverige görs totalt cirka 16 000 höftprotesoperationer per år där hela höftleden byts ut. För att följa kvaliteteten av höftprotesvården används Svenska höftprotesregistret. Det finns Nationella riktlinjer från 2012 och en av rekommendationerna är att patienter med artros ska erbjudas fysisk träning. Denna rekommendation kvarstår i remissversionen av nya nationella riktlinjer 2020. Det finns inga nationella måltal avseende höftprotesoperationer.

Ett mått på kvaliteten är sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) vid 10 år efter operation. Revision innebär att en eller flera delar av protesen byts ut eller att hela protesen tas bort. Andelen höftprotesoperationer som har behövt revideras inom 10 år har varit i stort sett konstant de senaste fem åren såväl i riket som i Västra Götalandsregionen (VGR).

Reoperation innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen, det vill säga allt från mindre ingrepp som sårrevision till utbyte av protesdelar eller att hela protesen tas bort. Andelen reopererade inom två år är framförallt ett mått på tidiga komplikationer. VGR som helhet är i nivå med genomsnittet i riket.

Patienternas tillfredsställelse med operationsresultatet mäts med en enkät ett år efter total höftprotesoperation. Andelen nöjda patienter är ca 85 procent i riket och i VGR.

Protesoperation vid artros ska utföras om patienten har svåra besvär och andra åtgärder inte haft effekt. Personer som genomgår höftprotesoperation bör före operationen ha deltagit i artrosskola. Andelen patienter som genomgått artrosskola har ökat successivt både i riket och i Västra Götalandsregionen (VGR).

Antalet patienter som opereras med halvprotes har ökat senare år eftersom många patienter som drabbats av höftfraktur protesopereras och då framförallt med halvprotes istället för fixation av brottet. Implantatöverlevnaden för halvprotes beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer. Implantatöverlevnaden vid halvprotes är 96 till 97 procent såväl i riket som i VGR.

Reoperation av halvprotes inom sex månader innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen, det vill säga allt från mindre ingrepp som sårrevision till utbyte av protesdelar eller att hela protesen tas bort. Andelen reopererade inom sex månader är framförallt ett mått på tidiga komplikationer för höftfrakturpatienter. VGR ligger i nivå med riket och har en reoperationsfrekvens på tre procent.

Mortalitet (dödlighet) inom 90 dagar efter operationen följs upp som en indikator på tidiga komplikationer och på patientgruppens skörhet. Mortaliteten i VGR är i nivå med riket.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-06-17

Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2005 - 2009

Vad visar indikatorn: Höftprotesoperation där hela höftleden byts ut är en vanlig behandling vid artros/artrit. Ett viktigt mått på kvaliteten är sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) vid 10 år efter operation. Revision innebär att en ny operation genomförs där en eller flera delar av protesen byts ut, eller att hela protesen tas bort. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Operationer utförda vid enheter med få primäroperationer särredovisas inte. Samtliga operationer utförda vid sjukhus inom regionen ingår dock i det totala värdet för VGR.

Västra Götaland jämfört med riket: Under mätperioden har implantatöverlevnaden i VGR varit i nivå med genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: Alingsås lasarett har en signifikant högre implantatöverlevnad jämfört med riket. Övriga enheter ligger i nivå med riket.

Köns- och åldersskillnader: I riket har kvinnor en statistiskt säkerställd högre implantatöverlevnad än män, men inga säkra åldersskillnader ses varken i riket eller i VGR.

Reoperation efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2017

Täljare: Antal omoperationer inom två år efter den ursprungliga operationen oavsett orsak.

Nämnare: Samtliga operationer av total höftprotes som registrerats i Svenska Höftprotesregistret under mätperioden.

Vad visar indikatorn: Begreppet reoperation (omoperation) innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen. Det kan alltså innebära allt från utbyte av protesdelar eller borttagande av protesen till mindre ingrepp som sårrevision.

Indikatorn anger andel reoperationer inom två år efter total höftprotesoperation. Reoperationerna redovisas för det sjukhus som utfört primäroperationen. Operationsår avser året för primäroperationen. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden särredovisas inte för sjukhus som gör få primäroperationer men ingår i det totala värdet för VGR.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen reoperationer i VGR (1,9 procent) har under samtliga mätperioder varit i nivå med riksgenomsnittet (2,0 procent).

Skillnader inom regionen: Inget sjukhus har statistiskt säkerställd högre andel reoperationer än genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Jämförelsen avser primäroperation år 2017. Såväl i riket som i VGR är det lägre andel reoperationer bland kvinnor jämfört med män (riket: 1,5 procent jämfört med 2,8 procent; VGR: 1,3 procent jämfört med 2,7 procent). Skillnaden är endast statistiskt säkerställd för riket.

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2018

Täljare: Antal patienter som i enkät angett värde 4 eller 5 på femgradig skala ett år efter total höftprotesoperation.

Nämnare: Antal totalt höftprotesopererade patienter som svarat på enkäten ett år efter operation.

Vad visar indikatorn: Patienterna ombeds att på en femgradig skala ange hur nöjda de är med operationsresultatet ett år efter total höftprotesoperation. Värde 4 och 5 anger att patienten är nöjd eller mycket nöjd. Indikatorn visar andel patienter som ett år efter operationen anger värde 4 eller 5. Patienter som opererats med höftprotes på grund av fraktur eller tumör ingår inte sammanställningen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när det är ett fåtal patienter som besvarat enkäten. Kliniker med få patienter särredovisas inte men ingår i det totala värdet. Det finns också kliniker som slutat operera höftproteser under 2010-talet och som därför inte redovisar patienttillfredsställelse.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen nöjda patienter i VGR är under hela mätperioden något lägre än i riket, men skillnaden är inte statistiskt säkerställd efter 2016.

Skillnader inom regionen: Patientnöjdheten varierar inom regionen mellan 75,5 till 92,4 procent. På Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och SkaS Skövde är patienttillfredsställelsen signifikant lägre än i riket. Övriga sjukhus ligger i nivå med riket.

Köns- och åldersskillnader: Det är något lägre andel nöjda kvinnor jämfört med män både i riket och i VGR och skillnaden är statistiskt säkerställd för riket. Likaså är det något lägre andel nöjda i gruppen som är 80 år och äldre i riket och i VGR, men skillnaden är endast statistiskt säkerställd i riket.

Artrosskola före höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2019

Täljare: Antal höftprotesopererade patienter som genomgått artrosskola före operation.

Nämnare: Antal höftprotesopererade patienter rapporterade i Svenska Höftprotesregistret.

Vad visar indikatorn: I Socialstyrelsens riktlinjer anges att protesoperation vid artros bara ska utföras om patienten har svåra besvär och andra åtgärder, som till exempel fysisk träning, inte haft effekt. Personer som genomgår höftprotesoperation bör före operationen ha deltagit i så kallad artrosskola vilket är en utbildning som leds av sjukgymnast eller arbetsterapeut. I artrosskolan får patienten information om vad artros är, vilken behandling som finns och hjälp med träning.

Indikatorn anger andel patienter som opererats med protes på grund av artros och som deltagit i artrosskola före operationen med höftprotes. Data är självrapporterade i en enkät som patienten fyller i före operationen.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när det är ett fåtal patienter som besvarat enkäten. Enheter med få operationer särredovisas inte men ingår i totala värdet för VGR.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har andelen patienter som genomgått artrosskola ökat från 22 procent 2013 till 47,2 procent 2019. Motsvarande ökning ses i VGR, från 23 procent till 54,6 procent. År 2019 var andelen som genomgått artrosskola signifikant högre i VGR jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: Alingsås lasarett, Carlanderska och NU-Uddevalla har signifikant högre andel än riket som genomgått artrosskola. SÄS Borås har en signifikant lägre andel och övriga sjukhus är i nivå med riket.

Köns- och åldersskillnader: Såväl i riket som i VGR är en klart högre andel kvinnor än män som genomgått artrosskola före operation. Patienter 80 år och äldre har i lägre grad genomgått artrosskola jämfört med patienter i åldern 18 till 79 år, både i riket och i VGR.

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2018

Vad visar indikatorn: Patienterna som opereras med halvprotes har en medelålder på 85 år och många har genomgått operationen i samband med en höftfraktur. Indikatorn visar sannolikheten att en patient har kvar det inopererade höftimplantatet (inte revideras) ett år efter operationen. Indikatorn beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer.

I det interaktiva diagrammet kan man välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden redovisas inte vid enheter som utför få primäroperationer, men ingår dock i det totala värdet för VGR.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Under samtliga mätperioder har implantatöverlevnaden i VGR varit i nivå med genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: NU NÄL har en implantatöverlevnad som är signifikant högre än riket och övriga sjukhus har en implantatöverlevnad i nivå med genomsnittet i riket.

Köns- och åldersskillnader: Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen eller de olika åldersgrupperna, varken i riket eller i VGR.

Reoperation efter halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie 2013 - 2018

Täljare: Antal patienter (som är minst 18 år och som har fått en halvprotes) som får en reoperation (dvs. man har bytt, satt in eller tagit bort delar eller hela protesen samt andra öppna ingrepp) inom 180 dagar. 

Nämnare: Totala antalet patienter som är minst 18 år och som har fått en halvprotes. 

Vad visar indikatorn: Begreppet reoperation (omoperation) innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen. Det kan alltså innebära allt från utbyte av protesdelar eller borttagande av protesen till mindre ingrepp som sårrevision. Mortaliteten är hög för patienter som opereras med halvprotes så indikatorn mäter reoperationer för de som fortfarande är i livet efter sex månader. Reoperationerna redovisas för det sjukhus som utfört primäroperationen. Operationsår avser året för primäroperationen. Patienter som opererats med höftprotes på grund av tumör ingår inte sammanställningen.

Indikatorn anger andel reoperationer inom sex månader efter en halvprotesoperation vid höftfraktur.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Västra Götaland har en lägre andel reopererade jämfört med riket (3,1 procent jämfört med 3,6 procent), men denna skillnad är inte statistiskt säkerställd.

Skillnader inom regionen: Andelen reopererade inom 180 dagar varierar inom regionen mellan 1,4 och 12,8 procent. SkaS Lidköping och SkaS Skövde ligger signifikant högre än riket men resultatet ska tolkas med försiktighet då det baseras på ett litet underlag och uppvisarett brett konfidensintervall.

Köns- och åldersskillnader: På grund av få värden redovisas sjukhusen inte köns- och åldersuppdelat. Varken i VGR eller riket är det någon statistiskt säkerställd köns- eller åldersskillnad.

Mortalitet efter halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2013 - 2018

Täljare: Antal patienter med halvprotes som dog inom 90 dagar efter höftprotesoperation.

Nämnare: Totalt antal patienter som opererades med halvprotesoperation.

Vad visar indikatorn: Patienterna som opereras med halvprotes har en medelålder på 85 år och många har genomgått operationen i samband med en höftfraktur. Höftfrakturpatienter har en stor samsjuklighet och hög risk för komplikationer. Mortalitet inom 90 dagar beräknas som ett mått på tidiga komplikationer för dessa sköra patienter som är i behov av anpassad postoperativ vård.

Västra Götaland jämfört med riket: Mortaliteten är något högre i VGR (18,7 procent) än i riket (17,3 procent), men skillnaden är inte statistiskt signifikant.

Skillnader inom regionen: Mortaliteten varierar inom regionen mellan 12,8 och 24,4 procent.

Köns- och åldersskillnader: I såväl riket som i VGR ses en signifikant lägre mortalitet för kvinnor jämfört med män (riket: 14,4 procent jämfört med 22,5 procent; VGR: 14,9 procent jämfört med 25,9 procent). Sett till ålder är mortaliteten högre i gruppen 80 år och äldre jämfört med gruppen 18-79 år, men denna skillnad är endast statistiskt signifikant för riket.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse med riksgenomsnittet

De ljusblå värdena i tabellen är signifikant sämre än genomsnittet i riket och de mörkblå värdena är signifikant bättre än genomsnittet i riket. De mellanblå värdena skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.