Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ambulansverksamheten i Västra Götalandsregionen (VGR) är organiserad i fem sjukhusförvaltningar; Sjukhusen i Väster (SiV), Skaraborgs sjukhus (SkaS), NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) samt Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS). Förutom ambulanssjukvård ingår även liggande sjuktransport i verksamheten. Ambulanshelikoptern är en regional resurs, organisatoriskt förlagd till Sjukhusen i Väster.

Ambulanssjukvårdens uppgifter är flera och består av att på plats bedöma, vårda och behandla patienten samt vid behov transportera patienter till rätt vårdnivå, alternativt att hänvisa till annan vårdnivå eller färdigvårda på plats hos patienten.

Ambulansuppdragen delas in efter prioritet (prio) som värderas utifrån patientens tillstånd:

  • Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patienten bedöms ha akuta och livshotande symtom.
  • Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patienten bedöms ha akuta men ej livshotande symtom.
  • Prio 3 innebär att patienten har ett vårdbehov, men att det är av mindre akut karaktär.

I de fall där patienten inte har ett vårdbehov under transporten kan uppdragen utföras av liggande sjuktransport, prio 4, alternativt kan hänvisning ske till sittande sjukresa.

SOS Alarm Sverige AB (SOS) har genom avtal med staten uppdraget att svara på nödnumret 112. Från april 2019 drivs prioriteringsfunktionen inom Västra Götalandsregionen dygnet runt av Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) som tillhör Regionhälsan. SvLc tar emot medicinska nödsamtal som inkommer via 112. SvLc svarar även för vårdens beställning av ambulans- och liggande sjuktransport samt dirigerar liggande sjuktransport och ambulanshelikoptern i VGR (HEMS-koordination).

Fördelen med att driva verksamheten i egen regi är att bedömningarna görs med hög medicinsk kompetens vilket innebär en större möjlighet att tillgodose rätt vårdnivå direkt och med rätt resurs. 

 

 

Utifrån SvLc:s prioritering och bedömt behov av ambulans har VGR avtal med SOS om dirigering av delar av ambulanssjukvårdens resurser.

Redovisning av verksamheten sker månadsvis. Fram till 2018 redovisades utfallet årsvis. För prio 1 har det från år 2017 skett en förändring av mätintervallet. Tidigare räknades intervallet från noll minuter till och med minut 20. Sedan 2017 mäts intervallet från noll minuter till och med minut 19, det vill säga, 19 minuter och 59 sekunder. Förändringen gjordes för att kunna jämföra utfallet i VGR med utfallet nationellt.

Statistik presenteras per sjukhusförvaltning och hälso- och sjukvårdsnämnd. Det finns vissa skillnader mellan sjukhusförvaltningarnas och hälso- och sjukvårdsnämndernas upptagningsområde.

Diagrammen nedan visar andel prio 1 som når patienten inom 20 minuter, väntetid för prio 1 och prio 2 samt antal uppdrag per prioriteringskategori (prio 1 - 4) per sjukhusförvaltning och hälso- och sjukvårdsnämnd.

Länk till avsnittet Ambulansssjukvården i verksamhetsanalys 2018

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)

 

 

 

 

 

 

 

 


Publicerad 2020-06-08 Uppdaterad 2020-06-08

Andel Prio 1 inom 20 minuter

Diagrammen visar den procentuella andelen patientärenden med prio 1, där ambulansresurs når patienten inom 20 minuter. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta och livshotande symtom. Tiden räknas från det att SOS besvarar 112-samtalet, SvLc prioriterar ärendet, SOS dirigerar en resurs och till dess att ambulanssjukvården anländer till platsen. Det regionala målet är att minst 90 procent av invånarna ska nås inom 20 minuter vid ett prio 1 larm, mediantid 12 minuter. Tiden mäts inom respektive ambulansområde.

Varken VGR som helhet eller de enskilda ambulansförvaltningarna når målet för prio 1 uppdrag. Skillnader i måluppfyllelse går framför allt att se mellan storstad och glesbygd, kopplat till olika geografiska förutsättningar. 

Någon större skillnad i utlarmningstid mellan åren 2018 och 2019 går inte att se.

Medianväntetid för Prio 1 och 2

Diagrammen visar medianväntetid för prio 1 och prio 2. Prio 1 är uppdrag med högsta prioritet där patient bedöms ha akuta och livshotande symtom. Prio 2 är uppdrag med hög prioritet där patient bedöms ha akuta men ej livshotande symtom.

Regionstyrelsen fastställde i mars 2011 Regionuppdrag inklusive regionala standards för 2011 - 2015 för den prehospitala akutsjukvården. Dessa mål gäller fortfarande i väntan på att en ny plan för prehospital vård ska fastställas. Ett av de beslutade målen rör prio 1 uppdrag. Målet är att mediantiden, från det att SOS besvarar 112-samtalet till dess att ambulanspersonalen registrerar att de har anlänt till platsen, ska vara mindre än eller lika med 12 minuter. Att mäta och redovisa väntetiden för prio 2 uppdrag är samtidigt viktigt. Det bedöms vara ett bra mått på tillgången till tillgängliga resurser inom ambulanssjukvården. En hög andel prio 1 uppdrag ger undanträngningseffekter för prio 2 uppdrag och därmed längre väntetid för dessa uppdrag.

 

 

 

Varken VGR som helhet eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når målet om 12 minuters medianväntetid för prio 1 uppdrag. För västra nämnden ses en tydlig ökning av medianväntetiden för prio 1 uppdrag under 2019. I västra nämnden ingår Ale, Alingsås, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö kommun. För prio 2 uppdrag har SU en klart högre medianväntetid jämfört med övriga förvaltningar. Detta beror på att antalet uppdrag, både prio 1 och 2, är högre inom SU än hos övriga förvaltningar.

Någon tydlig effekt på mediantiden av att SvLc från april 2019 prioriterar vårdärendena kan inte ses.

Det senaste året ses en svag ökning av medianväntetiden för VGR som helhet.

Antal uppdrag per Prio

Diagrammen visar antal uppdrag fördelat per prioritetsnivå (prio 1, 2, 3 och 4) samt det sammanlagda antalet uppdrag för prio 1 - 3. Under 2019 sker en ökning av antalet prio 2 uppdrag, och en viss minskning av prio 1 uppdrag för VGR som helhet. Förändringen har skett sedan SvLc tog över prioriteringen av vårdärenden från SOS fullt ut i april 2019.

Effekten har varit störst för SU som under 2019 gått från att ha haft fler prio 1 uppdrag till att ha lika många eller fler prio 2 uppdrag.

Prio 3 och 4 uppdrag håller sig stabilt.