Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Denna redovisning utgår per Juli-21, och kommer framgent att ske på Statistik- och analysportalen

Sammanfattning

Ledtider på akutmottagning

När patienten söker en akutmottagning i regionen, göras en s.k. triage där det tas en kort anamnes samtidigt som man mäter t.ex. blodtryck och puls. Systemet ger en prioriteringsnivå och en rekommendation om övervakningsnivå innan patienten träffar läkare. Man kan även få råd om egenvård, eller en hänvisning till primärvården. 

Det finns i nuläget 5 olika prioriteringsgrader enligt systemet RETTS: 

RÖD           TTL 0 min 
ORANGE    TTL < 20 min 
GUL            TTL < 120 min 
GRÖN        TTL < 240 min 
BLÅ            TTL ej definierat 

Analysen visar att de mest akuta (röda) patienterna har kortast ledtider, vilket visar att akuterna sköter sitt uppdrag gällande att ta hand om de svårast sjuka. 

Exempel på faktorer som påverkar tillgängligheten vid en akutmottagning; 

 • Inflödet – dvs. antalet patienter som söker vård vid akutmottagningarna 
 • Akutmottagningens bemanning (antal och personalmix), arbetssätt samt tillgång till lab./röntgen 
 • Utflödet – dvs. (a) hur det fungerar för patienter som är färdiga på akutmottagningen och t ex väntar på färdtjänst/sjuktransport och (b) de patienter som behöver slutenvård, som finns kvar på akutmottagningen i väntan på vårdplats (c) patienter i slutenvården som är utskrivningsklara och kvarstannar i väntan på kommunala insatser 
 • Tillgång till annan vårdnivå, t.ex. jourcentral eller närakut

Akutmottagningarnas besöksvolym har på VGR-nivå inte rört sig nämnvärt under tidsperioden, 2013–2019. Däremot har SARS-CoV-2 – pandemin lätt till betydligt lägre inflöde vid alla akutmottagningar i perioden mars/april 2020.

Samtliga ledtider har på VGR-nivå förbättrats under samma tidsperiod. Förutom lägre inflöde kan man tänka sig att det beror på ändrade arbetssätt där man fokuserat på hög beslutskompetens tidigt i det akuta flödet, ett ökat antal hänvisningar till egenvård eller digitala vårdmöten samt starkt mobil närvård.

Utmaningen framledes blir att se vad vi kan ta med oss från arbetet under pandemin, speciellt med fokus på att hjälpa patienterna söka till rätt vårdnivå.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenten (se nedan)


Publicerad 2020-06-08 Uppdaterad 2020-06-08

Ledtider på akutmottagning

 • Tid till triage (TTT): Målet är att patienter på akutmottagning ska ha triagerats inom 10 minuter.

 • Tid till läkare (TTL): Målet är att en första läkarkontakt ska ha påbörjats inom 60 minuter. Ambitionen är att detta mål ska uppnås för minst 55 % av besöken.
 • Total vistelsetid (TVT): Målet är att den totala vistelsetiden på akutmottagningen ska vara högst 4 timmar för samtliga patienter. Målet är att detta skall uppnås för 90% av patienterna. Här redovisas TVT total, dvs den totala vistelsetiden båda för gruppen som skrivs in i slutenvård och gruppen som skrivs hem.

 • Akut åter inom 72 timmar. Målet är att högst 5 % av patienterna som lämnar akutmottagningen ska komma åter oplanerat inom 72 timmar.

Mått

Totalt antal akutvårdsbesök

Källa

Regionala akutdatabasen

Mått

 • Andel patienter som har triagerats 10 minuter
 • Totalt antal patienter som har triagerats
 • Antal patienter som har triagerats 10 minuter

 

Täljare
Antal patienter som har triagerats 10 minuter.

Nämnare
Totalt antal patienter som har triagerats.

Källa
Regionala akutdatabasen.