Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

HIV-infektion och aids orsakas av humant immunbristvirus (HIV). Viruset isolerades första gången 1983. HIV kan överföras sexuellt vid oskyddade samlag. HIV kan också spridas via orena injektionsverktyg, via blodtransfusion och vid transplantation av vävnader och organ. Smittöverföring från mor till barn kan ske under graviditet och vid förlossningen. Obehandlat leder HIV till det dödliga sjukdomstillståndet acquried immune deficiency syndrome (aids). En välbehandlad hivinfektion är inte en dödlig sjukdom utan en kronisk sjukdom. Idag är läkemedelsbehandlingen mot HIV så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Med omätbara virusnivåer och användning av kondom är smittrisken minimal vid sexuella kontakter. Med behandling skall HIV-virus (virus-RNA) enligt de nationella riktlinjerna inte kunna påvisas hos minst 95 procent av patienterna.

Incidensen av fall med HIV-infektion var år 2017 4,3 fall per 100 000 invånare (434 fall i Sverige, varav cirka 50 fall i Västra Götaland). Incidensen har varit stabil de senaste åren. Det är fler män än kvinnor som smittas. De flesta smittas utomlands och via heterosexuell kontakt.

År 2019 nådde varken Västra Götalandsregionen eller riket målnivån om att minst 95 procent av patienterna skall ha god viruskontroll. Målnivån nåddes av NU-Trollhättan och SkaS Skövde.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-11-10

Viruskontroll vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Tidsserie, 2013 till 2019

Regionalt mål: Minst 95 procent. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare: Antal HIV-patienter med antiviralbehandling riktad mot HIV med god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml).

Nämnare: Samtliga HIV-patienter med antiviral behandling riktad mot HIV.

Vad visar indikatorn: Effekten av behandlingen mäts genom att HIV-RNA kontrolleras i blodplasma, och vid god viruskontroll är antalet kopior mindre än 50/ml. Vid mindre än 50 kopior/ml kan virus inte upptäckas i patientens blodplasma, ett mått som är direkt relaterat till överlevnad vid HIV-infektion.

Mål: Minst 95 procent av patienterna skall ha god viruskontroll.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Genomsnittsvärden för riket presenteras för hela tidsperioden, 2013 - 2019, medan värden för sjukhusen i VGR endast redovisas för perioden 2015 - 2019. År 2019 nådde varken Västra Götaland eller riket målnivån om minst 95 procent med god viruskontroll (VGR 93,4 procent, Riket 94,5 procent).

Skillnader inom regionen: NU-Trollhättan och SkaS Skövde når 2019 målnivån (97,4 respektive 95,6 procent). Inom regionen ses en spridning mellan 92,2 till 97,4 procent.

Könsskillnader: Varken i VGR eller i riket sågs 2019 några numerära skillnader av betydelse i andelen som når god viruskontroll.