Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige görs cirka 16 000 ljumskbråcksoperationer per år, varav cirka 2 000 i Västra Götaland. Drygt 10 procent av operationerna görs på kvinnor. Som mått på kvaliteten anges andel ljumskbråck som omopereras inom fem år. Få omoperationer behöver göras och det regionala målet är högst 3 procent omopererade inom fem år. Västra Götalandsregionen (VGR) har de senaste tre tidsperioderna nått målet. Tre av de redovisade sjukhusen når dock inte målet senaste perioden.

Operation i dagkirurgi är effektivt ur resurssynpunkt varför operationer bör göras i dagkirurgi om det är medicinskt lämpligt. Västra Götalandsregionen har som mål att minst 80 procent av ljumskbråcksoperationerna skall utföras i dagkirurgi och VGR når målet även om det finns vissa inomregionala skillnader.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2020-11-13

Andel ljumskbråck som ej omopereras inom fem år

Källa: Svenskt bråckregister

Vilket år avses: Tidsserie i perioder om fem år: 2010 - 2014, 2011 - 2015, 2012 - 2016, 2013 - 2017, 2014 - 2018 och 2015 - 2019.

Regionalt mål: Högst 3 % som omopereras inom 5 år. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator.

Täljare och Nämnare: I Socialstyrelsens indikatorlista definieras täljare, nämnare och metod för hur omoperation inom fem år beräknas.   

Skillnader inom regionen: De flesta sjukhus inom VGR har mindre än 2 % omoperationsfrekvens. Vid Capio Lundby sjukhus, SÄS-Borås och Kungälvs sjukhus är frekvensen omopererade drygt 3 % omopererade, liksom vid SU-Sahlgrenska även om det utfallet inte går att jämföra på samma sätt. 

Vad visar indikatorn: Det är ett kvalitetsmått att inte behöva omopereras inom 5 år efter en bråckoperation. Ljumskbråck drabbar oftare män varför 92 % av bråckoperationerna görs på män. Resultaten visar totalsiffror, dvs. de innefattar både kvinnor och män. Indikatorn visar andelen som inte omopereras inom 5 år.

Regionalt mål: Högst 3 % omoperationer inom 5 år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som inte omopereras inom 5 år är drygt 98 % både i riket och VGR.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi

Källa: Vårddatabasen VEGA.

Vilket år avses: Tidsserie 2012 - 2019.

Regionalt mål: Minst 80 % skall opereras i dagkirurgi. Av Västra Götalandsregionen utvald kvalitetsindikator. 

Täljare: Antal patienter, 18 år och äldre, opererade i specialiserad öppenvård (dagkirurgi).

Nämnare: Antal män och kvinnor, 18 år och äldre, som respektive år genomgått planerad operation av ljumskbråck.

Vad visar indikatorn: Dagkirurgi är ett effektivt resursutnyttjande varför operationer bör utföras i dagkirurgi när det av medicinska skäl är lämpligt. Indikatorn mäter andelen planerade ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi på patienter 18 år och äldre.

Regionalt mål: Minst 80 % av de planerade operationerna ska utföras i dagkirurgi.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Ingen jämförelse görs.

Skillnader inom regionen: I Västra Götaland opereras drygt 87 % av patienterna i dagkirurgi. VGR når således det regionala målet. Alla sjukhus i VGR når målet.  Vid SU är andelen opererade i dagkirurgi mycket lågt, vilket är i linje med sjukhusets uppdrag.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Sammanställning resultat för senaste mätperioden

I tabellen nedan visas 2019 års värden för andel ljumskbråcksoperationer utförda i dagkirurgi och andel ljumskbråck som ej om-opereras inom fem år. Ljusblå värden visar utfall som ligger signifikant sämre än riksgenomsnittet (<0,05) och de mörkblå visar värden som ligger signifikant bättre än riksgenomsnittet. Mellangröna värden skiljer sig inte signifikant från genomsnittet i riket.