Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Särskilt tandvårdsstöd är en individuell rättighet som finansieras med statsbidrag och administreras via landsting och regioner. Stödet har tre delar:

 • N-tandvård och uppsökande verksamhet med munhälsobedömning
 • F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning 
 • S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling under begränsad tid

Patienten betalar för sin tandvård enligt det nationella högkostnadsskyddet för öppna hälso- och sjukvården – och får samma högkostnadsskydd och frikort. Unga vuxna som är skrivna i Västra Götaland samt personer som fyllt 85 år betalar ingen patientavgift.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Publicerad 2019-06-11 Uppdaterad 2020-05-28

N-tandvård – nödvändig tandvård

Den som har ett bestående behov av vård och omsorg kan ha rätt till intyg om N-tandvård. Med ett intyg om N-tandvård kan personen fritt välja privat eller offentlig vårdgivare. Inom N-tandvård ingår förutom nödvändig tandvård en årlig och kostnadsfri munhälsobedömning i det egna hemmet. För att bli beviljad N-tandvård är det personens behov av omvårdnad som avgör bedömningen – inte boendeform, tandvårdsbehov eller ekonomi. De flesta berättigade personerna identifieras av kommunens hälso- och sjukvård eller socialtjänst. Om det inte finns kommunala insatser kan bedömningstandläkare inom Enhet produktionsstyrning och köpt vård utfärda intyg om N-tandvård.

Intyg om N-tandvård kan ges till personer som:

 • Bor i särskilt boende (exempelvis äldreboende, gruppbostäder).
 • Bor i eget boende med hög grad av service och omsorg under dygnet och som får stöd och hjälp (av hemtjänst och/eller hemsjukvård).
 • Har beslut om insatser via LSS – Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade.
 • Har assistansersättning från Försäkringskassan eller får stöd och hjälp av anhörig med anledning av begåvningshandikapp, psykisk eller fysisk funktionsvariation eller svår kronisk sjukdom.

Drygt 28 000 personer i Västra Götaland hade 2019-12-31 intyg om N-tandvård. Det motsvarar 2,26 procent av alla invånare över 20 år i Västra Götaland (2018 var andelen 2,17 procent). Antalet personer med N-tandvård har varit tämligen stabilt de senaste åren – varje år tillkommer drygt 5 000 nya intygshavare, och lika många avlider. Det totala antalet inklusive avlidna under 2019 var 33 898 personer.

 

Av personer med intyg om N-tandvård är fördelningen 55 procent kvinnor och 44 procent män.
Andelen personer med N-tandvård varierar mellan de olika kommunerna, från 1,26 till 3,50 procent. Det pågår ett arbete för att uppmärksamma kommuner med låg andel att se över sina rutiner och att få fler personer med intyg om N-tandvård.

Det utbetalade beloppet för N-tandvården var 100 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 4 760 kronor. Det var 20 993 personer som fick N-tandvård, vilket motsvarar 62 procent av årets totala antal intygshavare. Andelen varierar mellan de olika HSN-områdena, se tabellen nedan.

Folktandvården utförde drygt hälften av vården, 52 procent, och 48 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

 

HSN tab.png

Källa: TEARS – tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

 

Uppsökande verksamhet med munhälsobedömning: I den uppsökande verksamheten ska alla som har intyg om N-tandvård varje år erbjudas en kostnadsfri munhälsobedömning i den egna bostaden. Personen får individuella råd och tips om hur den dagliga munhygienen ska skötas. I de fall där personen behöver stöd, informeras omvårdnadspersonal eller anhörig.

En annan mycket viktig del i den uppsökande verksamheten är den utbildning som erbjuds vård- och omsorgspersonal. Tyvärr kan vi se att kommunerna i mycket låg grad utbildar sin personal i munhälsa och i hur man kan stödja i munhygien.

Kvalitetsgranskning av den fakturerade N-tandvården: Enhet produktionsstyrning och köpt vård har genomfört kvalitetsgranskningar av den fakturerade N-tandvården sedan 2013, mestadels slumpmässigt utvalda fakturor men till viss del även genom riktad granskning. Under 2019 granskades 841 fakturor totalt inom N, F och S-tandvård – 11 procent av dessa underkändes, vilket ledde till att ersättning inte betalades ut.
   - 515 godkändes
   - 231 godkändes med kommentar
  -   95 godkändes ej

 

 

 • Syftet är att ersättning endast ska betalas ut för vård av godtagbar kvalitet (baserat på Tandvårdsförordningen, Socialstyrelsens föreskrifter, Regler för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland och Ersättningslistan för Särskilt tandvårdsstöd i Västra Götaland). Speciell vikt läggs vid att den utförda vården är korrekt dokumenterad och att N- och F-tandvård är baserad på en individanpassad och långsiktig behandlingsplan.
 • Målet är också att få en ökad dialog med vårdgivarna, vilket kan bidra till ytterligare kvalitetsutveckling.

F-tandvård – vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättning

Personer som har funktionsnedsättning till följd av något av skälen nedan kan ha rätt till intyg om F-tandvård.

Intyg om F-tandvård ges till personer som

 • Har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå behandling i tandvården på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning
  eller
 • På grund av en sällsynt diagnos har stora svårigheter att sköta sin munhygien, att genomgå behandling i tandvården eller har orofaciala symtom.

Utvecklingen av F-tandvården har gjort att antalet intygshavare ökat varje år sedan starten 2013. Trots det är det idag avsevärt färre personer med intyg än vad som angavs i lagens förarbeten, där man bedömde att Västra Götaland skulle ha drygt 9 000 F-intyg.

I slutet av 2019 fanns 4613 intyg om F-tandvård, vilket var 525 fler än 2018. I princip är läget detsamma i alla andra landsting. Det är inte klarlagt om den ursprungliga uppskattningen kraftigt överskattade personkretsens omfattning – eller om kännedomen är alltför låg bland läkare och berättigade personer, som därför inte ansöker om intyg om.

F tandvård ny.png

Källa: TEARS – tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

 

Könsfördelningen är samma bland personerna med intyg om F- och N-tandvård, 56 procent är kvinnor och 44 procent män. Om man tittar på de specifika patientkategorierna varierar det dock stort från kategori till kategori, se tabellen ovan.

Andelen personer med intyg om F-tandvård av befolkningen i Västra Götaland är 0,2 procent – underlaget är för litet för att jämföra andelar i olika HSN-områden.

Det utbetalade beloppet för F-tandvården var 17,5 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 6 076 kronor. Det var 2 885 personer som fick F-tandvård, vilket motsvarar 62 procent av intygshavarna.

Folktandvården utförde 58 procent av vården och 42 procent utfördes av privata tandvårdskliniker.

 

S-tandvård – som led i sjukdomsbehandling

Personer kan beviljas särskilt tandvårdsstöd för medicinskt motiverad tandvård som led i behandling av sjukdom under begränsad tid, så kallad S-tandvård. Det gäller vid 14 nedan beskrivna situationer och sjukdomar. Inom S-tandvård finns inga intyg som vid F- och N-tandvård. Varje behandling som ska göras ska förhandsbedömas och godkännas före behandlingsstart.

Under 2019 fick 9 156 personer S-tandvård. Könsfördelningen är totalt sett jämn även om det varierar inom olika patientkategorier, se nedan.

S tandvård 3.png

Källa: TEARS – tandvårdens ekonomiska och administrativa redovisningssystem

Det utbetalade beloppet för S-tandvård var 55,4 miljoner kronor
– genomsnittskostnaden per person var 5 875 kronor.

Folktandvården fick 85 procent av utbetalat belopp och privata tandvårdskliniker fick 15 procent.

Orsaken till den ojämna fördelningen mellan offentlig och privat tandvård är att S-tandvård i stor utsträckning utförs inom specialisttandvården, där den offentliga tandvården är den största aktören. Inom N- och F-tandvården är fördelningen mellan offentlig och privat tandvård jämnare.