Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Inledning

2019 var antalet registrerade asylansökningar i Sverige på samma låga nivå som 2018. Flest av de asylsökande kommer från Syrien.
I Västra Götaland sökte cirka 4500 personer om asyl vilket är 500 fler än 2018. Tandvården till asylsökande och personer som saknar tillstånd att vistas i Sverige minskade totalt med cirka hälften jämfört med 2018.
Barn och unga vuxna som fått uppehållstillstånd, nyanlända, har inte sällan ett eftersatt behandlingsbehov som genererar en genomsnittlig merkostnad. Till följd av den omfattande flyktingsituationen under framförallt 2016 har medel skjutits till för att hantera denna puckel inom folktandvården.

Underlag:

 • Folktandvården Västra Götaland
 • Migrationsverket
 • Koncernkontoret Västra Götalandsregionen

Texten är sammanställd av Enhet Tandvård. Vid frågor kontakta: koncernkontoret.tandvard@vgregion.se


Publicerad 2017-06-30 Uppdaterad 2020-03-06

Asylsökande och personer som vistas i Sverige utan tillstånd – antal som fick tandvård i Västra Götaland 2019

 • Barn 0-17 år  1268 personer fick tandvård, merparten behandlades av Folktandvården som har det primära behandlingsansvaret.
 • Unga vuxna 18-24 år – 524 personer fick omedelbar tandvård eller tandvård som inte kan anstå.
 • Äldre än 24 år – 1706 personer besökte tandvården.

Totalkostnaden för tandvård till asylsökande med flera uppgår till 11,3 miljoner kronor. Kostnaden för tandvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd motsvarar 9-10 procent av totalkostnaden. Finansiering genom statsbidrag finns för bägge grupperna. 

Erfarenheter under 2019

 • I Västra Götaland ansökte cirka 4 500 personer om asyl – varav 165 var ensamkommande i åldern 0-17 år. Färre asylansökningar godkändes i förhållande till 2018.
 • Flest av de asylsökande har sitt ursprung i Syrien.
 • Det totala antalet personer under pågående asylprocess har minskat med ca 2000 från januari 2019 till januari 2020.
  Totalt fanns 7200 personer i Migrationsverkets mottagningsystem under pågående asylprocess i Västra Götaland 2020-01-01 varav ca 165 var ensamkommande barn.  

Uppföljning av riktat statsbidrag ökad välfärd/migration 2019 (Dnr HS 2018-00533)


Under 2019 har Folktandvården möjlighet att avropa 15 mnkr för att finansiera merkostnaden för den fria tandvården för nyanlända personer i åldern upp till och med 24 år. Den fria barn och ungdomstandvården finansieras i huvudsak via en kapiteringsersättning som fördelas till klinikerna utifrån var barnen och ungdomarna är listade.
Under 2019 fördelas verksamhetstillskottet för att täcka delar av den genomsnittliga merkostnaden för den fria tandvården för nyanlända i åldersgruppen med rätt till fullständig och kostnadsfri tandvård med ca 1 050 kr per person i åldersgruppen 3-17 år och i gruppen 18-24 år till ca 1 200 kr. Större andelen av de nyanlända har funnits i Sverige sedan 2015. Under den första tiden i Sverige avsåg vården framför allt akut vård, men sedan 2017 har 3-17 åringarna systematiskt kallats till allmäntandvården. Merkostnaden för 20-24 åringarna bedöms öka, eftersom asylsökande i åldersgruppen 18 år och äldre endast ges omedelbar tandvård eller tandvård som inte kan anstå.

Underlaget för fördelningen är SCB:s körning: Antal ”Utlandsfödda (Syd- och Östeuropa (ej EU), Asien, Afrika och Sydamerika” som blivit befolkningsbokförda i Sverige under de senaste 2 åren. (CNI-variabel, SCB) Befolkning 2018-12-31 per FTV-klinik, totalt antal 0-24 åringar är 13 330 st, vilket är en ökning med 1 846 st jämfört med motsvarande körning 2017-12-31.

1,7 mnkr av verksamhetstillskottet fördelas 2019 till specialisttandvård för att täcka merkostnader avseende framför allt ortodonti, pedodonti och narkostandvård. De nyanlända har ett mer omfattande vårdbehov med längre behandlingstider. De har ett helt annat behandlingspanorama än de som har fått sin barn- och ungdomstandvård i Sverige och kräver betydligt större vårdinsatser, omhändertagande och är i större utsträckning i behov av narkosresurser.  

Merkostnader för ortodonti beror på att antalet ersatta starter baseras på att åldersgruppen 20-23 åringar har erbjudits vård i yngre åldrar. Ortodontibehandlingar är mer omfattande då de nyanlända sällan har fått någon interceptiv behandling, vilket innebär att fler har behov av behandling och med längre behandlingsperioder.

Folktandvården ersätts 2019 för 225 st ortodontistarter i gruppen 20-23 åringar, utfallet för 2019 är 232 st starter, ökat behov av starter i denna åldersgrupp är kopplat till nyanlända.

Merkostnader till följd av lokala insatser på gruppnivå (info/dialog/hälsoutbildning till nyanlända vid asylboenden, HVB-hem, SFI, kommuner, grundskolor mm), stöd vid extra bemanning och handledning, riktad utbildning till tandvårdspersonal, centralt stöd och service med kunskapsstöd, help-desk, beslutsstöd, uppföljning mm till 0,2 mnkr under året.

Verksamhetstillskottet fördelning

  2019

Insats

mnkr

Förstärkt barnpeng; till kliniker, fördelas efter befolkning, SCB 

”Nya i Sverige senaste 2 åren”

13,1

Specialisttandvård, framför allt merkostnad pedodonti, ortodonti och narkosttandvård

1,7

Stöd & service; kunskapsstöd, help-desk mm

0,1

Lokala insatser, bemanning/handledning; merkostnad till klinik ef avrop

0,1

Summa

15,0

Antal nya i Sverige 2018-12-31 Utlandsfödda (Syd- och Östeuropa (ej EU), Asien, Afrika   och Sydamerika” som blivit befolkningsbokförda i Sverige under de senaste 2 åren.

13 330