Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Fri tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna 2018

Tandvårdssamordning koncernkontoret har hand om alla avtal och överenskommelser med vårdgivarna inom den fria tandvården för barn och ungdomar (3-19 år) samt unga vuxna (20-24 år). Avtalen för de två åldersgrupperna är separerade, och på grund av den tidigare nationella åldersgränsen för fri tandvård gäller avtal med mera angående unga vuxna i Västra Götaland tillsvidare åldrarna 20-24 år.

Åldersgränsen för den fria tandvården i Sverige höjdes till 23 år från och med 2019. I Västra Götaland är tandvården fri till och med det år patienten fyller 24 år.

För åldersgruppen 24 år ska vårdgivaren som har avtal med Västra Götalandsregionen kunna ta del av patientens allmänna tandvårdsbidrag. Om bidraget tagits ut av vårdgivare utan avtal med regionen eller om patienten inte är inskriven hos Försäkringskassan kan patienten debiteras motsvarande belopp.

För behandling av asylsökande krävs från och med 2017 att vårdgivaren har ett särskilt vårdavtal, se Privata vårdgivare – asyltandvård

De barn och ungdomar som har rätt till fri och fullständig tandvård ska kunna erbjudas en god och säker tandvård på lika villkor. De kallas regelbundet till allmäntandvården av de vårdgivare där de är listade. Patientansvarig tandläkare ser till att patienten får tandvård efter behov inom en behandlingsperiod. Inom den fria tandvården får cirka 3 procent av patienterna också vård inom specialisttandvården efter remiss från allmäntandvård eller från hälso- och sjukvården.

Sammanfattning

Tandhälsoläget är gott för barn, ungdomar och unga vuxna (3-24 år) i Västra Götalandsregionen men varierar mellan nämndområden och inom kommuner och stadsdelar. Generellt är det fortsatt sjunkande kariesfrekvens även i mer utsatta områden – men inte för exempelvis 6-åringar. I helhet överensstämmer hälsoläget väl med övriga Sverige.

Världshälsoorganisationens (WHO) tandhälsomål jämfört med tandhälsan i Västra Götaland:

Alla 6-åringar – andelen barn med kariesskadade tänder ska vara högst 20 procent år 2020.
VGR når inte målet år 2019 då andelen 6-åringar med kariesskadade tänder är 25,6 procent, oförändrat jämfört med 2018

*  Alla 12-åringar – det genomsnittliga antalet skadade tänder ska inte överstiga 1,5 år 2020.
VGR har nått målet sedan många år.

   

*  12-åringar – tredjedelen med sämst tandhälsa (SiC-index) ska i genomsnitt ha färre än 3 skadade tänder (SiC: Significant Caries Index). VGR når målet perioden 2018/2019 i alla kommuner och stadsdelar i Västra Götaland – med undantag för stadsdelarna Angered.

*  19-åringar – Ses i stort oförändrat i förhållande till föregående år med mindre förbättring.

*  Unga vuxna 20–24 år – fortfarande är det fler äldre individer som diagnostiserats med en ny och djup kariesskadad mellanrumsyta jämfört med yngre individer.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan). 


Publicerad 2017-06-28 Uppdaterad 2020-05-28

Rapport om tandhälsan bland barn, ungdomar och unga vuxna

Metod

Källa: Barn 2011 - Folktandvården Västra Götaland och privata vårdgivare

Vilket år avses: 2007 - 2019

Vilka åldrar avses: 3, 6, 12, 19, 21, 22, 23, 24

Kariesmått:

deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

DFT:  Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder

Andel kariesfria individer:
- täljare: Antal barn/unga utan karies
- nämnare: Antal undersökta barn/unga aktuellt år

Andel individer med karies:
- täljare: Antal barn/unga med karies
- nämnare: Antal undersökta barn/unga aktuellt år

Antal skadade tänder i medeltal:
- täljare: totalt antal skadade tänder
- nämnare: antal undersökta barn/unga aktuellt år

SIC-index - antal skadade tänder i medeltal hos den sjukaste tredjedelen av barn/unga
- täljare: totalt antal skadade tänder i den sjukaste tredjedelen
- nämnare: den sjukaste tredjedelen (mest karies) undersökta barn/unga aktuellt år

Kariesfrihet – 3-24 år

Figur 1 nedan visar kariesfrihet för åldrarna 3, 6, 12, 19, 21, 24 år för alla kommuner och Göteborgs stadsdelar. Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 och 2018/2019.

Välj period, ålder och antal barn som tvåårsmedelvärdet grundar sig på.

Redovisningen i tvåårsmedelvärden ökar den statistiska säkerheten eftersom antalet undersökta barn per kommun kan vara litet.

Tandhälsans utveckling bland 6- och 12-åringar

Tandhälsans utveckling för 6- och 12-åringar i Västra Götaland kan beskrivas på olika sätt.

Figur 2 nedan innehåller grafer över:
*   andel kariesfria individer
*   andel individer med karies
*   antal skadade tänder i medeltal (deft, DFT)
*   antal skadade tänder i medeltal (deft SiC, DFT SiC) hos den sjukaste tredjedelen av barnen under 12-årsperioden 2007-2019.

För 6-åringar har antal skadade tänder ökat sedan 2012. Det är hos den sjukaste tredjedel av 6-åringar som denna ökning är mest tydlig. 2019 års data ligger på likvärdig nivå som 2018.

deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

DFT:  Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder

SiC:   Significant Caries Index – den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen.

Tandhälsan hos 6-åringar

Figur 3 nedan visar karies hos 6-åringar i medelvärde av antal skadade tänder per HSN samt hela Västra Götaland. Här ses en minskning av karies år 2019 i Östra HSN och Västra HSN, oförändrat läge i Södra HSN samt en ökning i Norra HSN och Göteborgs HSN.

SiC:   Significant Caries Index – den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen.
deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

 

Figur 4 nedan visar antal kariesskadade tänder i medeltal bland 6-åringar visas för alla kommuner och Göteborgs stadsdelar. Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 och 2018/2019.

Diagrammet innehåller också uppgifter över antal skadade tänder (deft) hos den sjukaste tredjedelen, SiC-index. Denna uppgift är viktig för att kunna bedöma omfattningen av stor kariesförekomst i ett område.

Tandhälsan hos 12-åringar

12-åringars tandhälsa följs av Socialstyrelsen och av WHO med ett globalt mått – DFT – som visar medelvärdet för antal kariesskadade och/eller fyllda tänder.

Figur 5 nedan visar att i Västra Götaland var medelvärdet DFT (antal skadade tänder) 0,64 för 2019. Medelvärdet har i princip varit stabilt de senaste åren.

DFT:  Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder.
SiC:   Significant Caries Index – den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen.
deft:   Decayed/karierad, Extracted/utdragen, Filled/fylld, Teeth/tand – avser primära tänder/mjölktänder.

Figur 6 längre ner visar antal kariesskadade tänder bland 12-åringar i kommuner och Göteborgs stadsdelar. Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 och 2018/2019.

Diagrammet innehåller också uppgifter över antal skadade tänder (DFT) hos den sjukaste tredjedelen av den beskrivna gruppen så kallat SiC-index. Denna uppgift är viktig för att kunna bedöma omfattningen av stor kariesförekomst i ett område.

Tandhälsan hos 19-åringar

Före 2017 var den nationella åldersgränsen för den fria tandvården 19 år. Åldersgränsen för den fria tandvården i Sverige höjdes med ytterligare ett år till 23 år från och med 2019.

Figur 7 nedan visar att för 19-åringar i Västra Götaland är DFT-medelvärdet 2,00 för år 2019. Ett i princip oförändrat läge mot tidigare, men en minskning i spridning mellan nämnderna ses i underlaget.

DFT:   Decayed/karierad, Filled/fylld, Teeth/tand – avser permanenta tänder.

 

Figur 8 nedan visar att andelen 19-åringar som har fått diagnosen djup kariesskada har legat runt 10-12 procent under perioden 2010 till 2018. Det går också att utläsa att det fortfarande för 2019 är fler äldre individer som fått diagnosen ny djup kariesskada jämfört med de yngre i jämförelsen.

 

Tandhälsan hos unga vuxna – 20-24 år

Fri tandvård för unga vuxna till och med 20 års ålder infördes av Västra Götalandsregionen 2008 och har successivt utökats. År 2019 höjdes den nationella åldersgränsen för fri tandvård från 22 till 23 år. Den regionalt utökade fria tandvården för unga vuxna i Västra Götaland gäller till och med det år patienten fyller 24 år. På grund av den tidigare nationella åldersgränsen för fri tandvård gäller dagens avtal för unga vuxna i Västra Götaland åldrarna 20-24.

Figur 9 nedan visar andel individer med ny kariesskada i tandens mellanrumsyta (DSa) för 2019 per kommuner och Göteborgs stadsdelar. Observera att i vissa kommuner är färre än 50 individer undersökta, vilket gör att statistiska osäkerheten blir hög. Data finns för åren 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2016/2017 och 2018/2019.

 

Tänder som blir lagade på sidan av tandkronan i ytan mot en granntand (mellanrumsyta) är oftast de som senare i livet också behöver repareras och som medför både kostnader och lidande för patienten. Nya kariesskador som är så djupa att tänderna oftast behöver lagas, är därför ett bra mått som visar tandvårdsbehov med risk för fortsatta behov av tandvård.

DSa:   Decayed Surfaces approximally – ny kariesskada i tandens mellanrumsyta.