Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Trycksår orsakar stort lidande för patienten och är i de flesta fall undvikbara. Oavsett var i vårdkedjan vården äger rum ska det finnas rutiner för att snabbt identifiera patienter som är i riskzonen för att utveckla trycksår. Det är viktigt att använda effektiva omvårdnadsåtgärder och att de förebyggande åtgärderna fortsätter i hela vårdkedjan så länge risken för trycksår finns kvar.

Förekomst av trycksår följs årligen upp via punktprevalensmätning (PPM) under vecka 10. Mätningen ger en ögonblicksbild och är i första hand till för att utgöra ett underlag för det lokala förbättringsarbetet. För förekomst av trycksår kategori 2–4 inom vuxen somatisk slutenvård är regionens målvärde <5%. Målet gäller regionen som helhet, inte nödvändigtvis de enskilda sjukhusen. VGR:s resultat var 2018 8%, 2019 7,8 % och 2020 6,3%. Det regionala målvärdet uppnås inte men en positiv förflyttning ses.

Ovanstående resultat är ett mått på förekomst av trycksår och anger inte i vilken omfattning trycksår uppkommer i slutenvården. Ett incidensmått för uppkomst av trycksår i den somatiska slutenvården har tagits fram regionalt. Initialt finns dock brister i dokumentationen av data varför utdata än så länge innehåller kvalitetsbrister. Aktiviteter pågår inom berörda förvaltningar för att öka dokumentationskvaliteten.

Vid frågor om redovisade resultat i avsnittet, kontakta skribenterna (se nedan)


Skriven av Agneta Resare
Publicerad 2018-03-13 Uppdaterad 2020-03-06