Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vårdproduktionen i regionen redovisas nedan för åren 2014 och 2015 per sjukhus/förvaltning, primärvårdsförvaltning respektive privat vård. Produktionsstatistik har hämtats från den regionala vårddatabasen Vega.

Vidare redovisas för sjukhusen genomsnittligt antal disponibla vårdplatser samt inom vilka specialiteter dygnsjourer finns. Vårdgivarnas ekonomi redovisas översiktligt. Från och med 2014 ingår inte barnmorskebesök i gruppen sjuksköterskebesök, utan de inkluderas i gruppen övriga besök.

 

 

 


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-10-05

Specialiserad somatisk och psykiatrisk sjukvård

Sammanfattning av produktion inom offentlig somatisk och psykiatrisk sjukvård för år 2015

Produktion av offentlig vård för året 2015 omfattar samtliga patienter inom såväl slutenvård som öppenvård, det vill säga både från Västra Götaland och bosatta utanför regionen. Från och med 2014 registreras inte barnmorskebesök som sjuksköterska besök utan de finns med i övriga besök.

Produktion slutenvård: År 2015 var inom regionen 221 233 vårdtillfällen registrerade i somatisk slutenvård, varav 19 212 klassades som högspecialiserad vård medan övriga som länssjukvård. Inom den psykiatriska slutensjukvården var cirka 17 171 vårdtillfällen registrerade, samtliga som länssjukvård.

Produktion specialiserad öppenvård: År 2015 registrerades inom den somatiska specialiserade öppenvården 1 471 105 läkarbesök, varav 77 074 klassades som högspecialiserad vård. Därutöver registrerades 1 173 326 andra besök än läkarbesök, det vill säga sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök. Inom den psykiatriska specialiserade öppenvården registrerades 105 347 läkarbesök och 502 291 besök andra än läkarbesök.

Tips. Genom att klicka på följande diagram kan man välja att visa vårdproduktion inom specialiserad somatisk slutenvård, specialiserad psykiatrisk sluten och öppenvård per sjukhus.

Genomsnittligt antal disponibla platser

 

Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är ett närsjukhus för invånarna i Mittenälvsborg. Sjukhuset har enligt regionens strukturbeslut utvecklats mot att ta emot mer planerad vård.

Lasarettet är även ett specialistsjukhus med höft- och knäledsplastik som profilområde. 

Dygnsjour inom följande specialiteter: 

 • Kirurgi och Medicin.

Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus är ett sjukhus i nordöstra Göteborg som bedriver specialiserad öppen vård främst riktad till befolkningen i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg 

Frölunda specialistsjukhus

Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär på femdagarsbasis.

 

Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus är ett akutsjukhus som bedriver specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykologi.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • Kirurgi/ortopedi, Medicin, Röntgen, Anestesi och Psykiatri. Psykiatrijour till 20.00, därefter hänvisning till Östra sjukhuset,

NU-sjukvården

NU-sjukvården tillhandahåller närsjukvård och länssjukvård och består av Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, specialistmottagningar i området samt Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning. Uddevalla sjukhus är ett sjukhus för planerad vård medan NÄL är inriktat mot den breda akutsjukvården.

Merparten av specialistsjukvården på närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad drivs av Praktikertjänst AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen, se under privat vård.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • NÄL: AnOpIVA, Barnmedicin, Kirurgi, Kvinnosjukdomar, Medicin, Ortopedi, Psykiatri
 • Uddevalla: AnOpIVA, Medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska universitetssjukhuset tillhandahåller länssjukvård för närområdet, högspecialiserad vård för regionen och riket samt är ”sista utposten” för övriga sjukhus i regionen. Verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bedrivs vid sjukhusen Mölndal, Sahlgrenska, Östra, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • SU-Sahlgrenska: AnOpIVA, Gynekologi, Kardiologi, Kirurgi, Medicin, Käk-kirurgi, Lungmedicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ortopedi, Radiologi, Thoraxkirurgi, Thoraxanestesi, Öron-Näsa-Hals, Urologi
 • SU-Östra: AnOpIVA,, Infektion Kirurgi, Medicin/Geriatrik/Akut, Obstetrik, Psykiatri (för Sahlgrenska, Östra och Mölndal, totalt 9), Radiologi
 • SU-Mölndal: Medicin/Geriatrik, Obstetrik, Ortopedi, Radiologi, Ögon
 • SU-DSBUS: AnOpIVA, Barnkirurgi, Barnmedicin inkl neurologi, Neonatologi

Skaraborgs sjukhus – SkaS

I Skaraborgs sjukhus ingår Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Falköping, Skaraborgs sjukhus Lidköping samt Skaraborgs sjukhus Mariestad. Förutom uppdragen för akutsjukvård och planerad vård har varje sjukhus ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • Skaraborgs sjukhus Skövde: Ane/Op/Iva, Barnmedicin, Gynekologi/Obstetrik, Infektion, Medicin, Hematologi, Kardiologi Kirurgi, Njurmedicin, Ortopedi, Urologi, Röntgen, Ögon, Öron-Näsa-Hals
 • Skaraborgs sjukhus Lidköping: Ane/Op/Iva, Kirurgi, Ortopedi, Medicin
 • Skaraborgs sjukhus Falköping: Psykiatri

Södra Älvsborgs sjukhus

I Södra Älvsborgs sjukhus ingår SÄS Borås och SÄS Skene. Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård samt länssjukvård. Medan SÄS Borås är ett akutsjukhus bedriver SÄS Skene lasarett specialistsjukvård.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • SÄS-Borås: Anestesi, Barnmedicin, Bild och funktion, BUP, Infektion, Kirurgi, Kvinnosjukdomar, Medicin, Neurologi, Ortopedi, Psykiatri, Ögon, Öron-Näsa-Hals.
 • SÄS-Skene: Ingen sjukhusbunden nattjour.

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en regionövergripande förvaltning som erbjuder specialistinsatser till personer som har medfödda eller varaktiga funktionsnedsättningar. Habilitering & Hälsas verksamhet består av hörsel- och dövverksamhet, synverksamhet, tolkverksamhet och habiliteringsverksamhet.

Habilitering & Hälsa strävar efter ett hälsofrämjande perspektiv, det vill säga att lyfta fram individens resurser och möjligheter. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete stimulerar verksamheterna till ökad delaktighet.

Produktion inom privat somatisk sjukvård för VGR år 2015

Produktion privat somatisk öppenvård: År 2015 registrerades inom den somatiska specialicerade öppenvården 69 316 läkarbesök som klassades som länssjukvård. Därutöver registrerades 45 721 andra besök än läkarbesök, det vill säga sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök. Capio Lundby Närsjukhus svarar för 85 % respektive 88 % av totala antalet privata läkerbesök och privata övriga besök.

Produktion privat somatisk slutenvård: Det registrerades 437 vårdtillfällen i privata somatiska slutenvården för regionen. Samtliga vårdtillfällen producerades av Capio Lundby Närsjukhus.

Praktikertjänst: Från 2015 har VGR ett avtal med en ny utförare, Praktikertjänst, för Närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad.

 

Capio Lundby Närsjukhus

Sjukhuset är ett närsjukhus med ett upptagningsområde som omfattar större delen av Hisingen. Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär på femdagarsbasis. Capio Lundby sjukhus AB är utförare och har avtal med Västra Götalandsregionen.

Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser i form av ofördelad kortidsvård inom specialiserad somatisk vård är 10 platser för 2015.

Intäkter från VGR inklusive receptläkemedel var 212 miljoner kronor (Mkr) år 2015, en ökning med 13 mkr jämfört med året innan.

Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland, Lysekil och Strömstad

Från april 2015 driver Praktikertjänst viss öppen specialistvård på Dalslands, Lysekils och Strömstads sjukhus på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

Specialistvård finns inom barn- och ungdomsmedicin, diabetes, gynekologi, hudsjukdomar, kardiologi, ljusbehandling, logopedi, röntgen, ögon samt Öron-Näsa-Hals.

Intäkter från VGR inklusive receptläkemedel var 48 Mkr år 2015.

Produktion primärvård

Produktion primärvård innefattar såväl offentlig som privat primärvård.

Från 2015 ingår inte vårdval Rehab i övrig primärvård.

VG Primärvård kan vara såväl offentlig som privat, och innefattar läkarbesök, sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök.

 

Övrig primärvård kan också vara såväl offentlig som privat, och innefattar t ex. MVC, barn- och ungdomsmottagningar, rehab, och vårdgivare som ersätts enligt nationell taxa. Även dessa sorteras på läkarbesök, sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök.

 

Tips. Genom att klicka på följande diagram kan man välja att visa produktion primärvård inom privat primärvård, övrig offentlig primärvård och övrig privat primärvård.

 

Ekonomi VGR primärvård och tandvård

Tips. Genom att klicka på följande diagram kan man välja att visa intäkter, kostnader, resultat mm. för tandvårdsförvaltningen, privat VG primärvård och övrig primärvård