Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att uppnå en god kvalitet och effektivitet i läkemedelshantering och läkemedelsanvändning. Regionen har ett systematiskt arbetssätt för att introducera nya medicinska metoder och läkemedel i rutinsjukvården, ”Ordnat införande”. Arbetet med kvalitet, resultat och kostnader visar en förbättring inom flertalet områden i Öppna jämförelser 2015.

Västra Götalandsregionen är ett av de landsting som använder mest sömnmedel och lugnande medel i landet. En handlingsplan för att uppnå förbättringar inom detta terapiområde har tagits fram och implementeringen av åtgärderna pågår.

Regionens läkemedelskostnader uppgick under 2015 till drygt 4,5 miljarder kronor, vilket var 6,6 procent mer än 2014. 


Publicerad 2016-06-15 Uppdaterad 2016-10-05

Läkemedelsanvändning

Under 2015 hämtade 65 procent av befolkningen i Västra Götaland ut läkemedel på recept, 73 procent av kvinnorna och 57 procent av männen. I genomsnitt använde varje invånare knappt 1,5 dygnsdoser läkemedel per dag, kvinnor 1,6 dygnsdoser respektive män 1,3 dygnsdoser. Jämfört med föregående år har andelen som hämtat ut läkemedel minskat med drygt ½ procentenhet, dygnsdos per person är dock i stort sett oförändrade. Källa Socialstyrelsen.

Antibiotika och sömnmedel

Antibiotika

Västra Götalandsregionen har minskat sin antibiotikaförskrivning och tillhör nu den halva av landstingen med lägst förskrivning. Under 2015 minskade antalet antibiotikarecept/1000 invånare från 321 till 311 (3%). Nationellt finns ett mål om att minska till 250 antibiotikarecept/1000 invånare.

Det finns en stor inomregional variation. Åmål har högst förskrivning med 385 antibiotikarecept/1000 invånare och Herrljunga lägst med 248 antibiotikarecept/1000 invånare, dvs. en spridning på knappt 140 antibiotikarecept/1000 invånare, se karta. Totalt sett har de förskrivningen minskat i de flesta kommunerna och flera kommuner ligger under eller nära det nationella målet. Regionala Strama har under 2015 fortsatt arbetet med regionens antibiotikaanvändning.

 

Antibiotikaanvändningen 2015 fördelat per kommun, Antal recept per 1000 invånare. ATC-kod J01 exklusive J01XX05 (metenamin) . Källa: Concise

Sömnmedel och läkemedel till äldre

Befolkningen i Västra Götaland har under lång tid haft landets högsta användning av sömnmedel och lugnande medel sett till landstingen i Sverige. 2015 var det 38,5 regelbundna användare/1000 invånare (20-79) år i regionen jämfört med cirka 32/1000 invånare i Sverige enligt Öppna jämförelser 2015.

Under 2014 och 2015 har ett projekt, syftande till att begränsa nyinsättningar av dessa preparat, genomförts och i 2015 års Öppna jämförelser har VGR inte längre landets högsta användning av dessa läkemedel. Projektet beräknas ge ytterligare effekt kommande år, liksom de åtgärder som föreslagits för att hjälpa långtidsanvändare.

 

Västra Götaland har jämfört med riket en hög andel äldre individer som har en olämplig läkemedelsbehandling (olämpliga läkemedel, COX-hämmare och psykosläkemedel). Under 2014-2015 har arbetet med att implementera regionens handlingsplan för äldre och läkemedel pågått. Både den absoluta mängden och andelen olämpliga läkemedel till äldre har minskat något jämfört med föregående år i Öppna jämförelser 2015.

Öppna jämförelser läkemedel

Öppna jämförelser läkemedel innehåller 29 indikatorer med koppling till förskrivning av läkemedel. Utfallet på indikatorerna uppvisar i allmänhet en spridning inom regionen.

I Öppna jämförelser 2015 har Västra Götalandsregionen förbättrat sig på en övervägande del av de indikatorer som också redovisades 2014. Detta har inte alltid förändrat rankingen, beroende på att även andra landsting har förbättrat sig. Regionen har dock fortfarande ett förbättringsarbete att göra framförallt inom områdena äldres läkemedelsbehandling och användningen av sömnläkemedel och övriga psykofarmaka.

Under 2013-2015 har ett arbete pågått för att öka användningen av perorala antikoagulantia som strokeprofylax vid förmaksflimmer. Det är nu glädjande att se att regionen ökat användningen. Nedan visas den totala användningen av perorala antikoagulantia, dock utan diagnoskoppling.

Regionens läkemedelskostnader

Regionens läkemedelskostnader 2015 ökade med 6,6 procent mot föregående år och uppgick till drygt 4,5 miljarder kronor. Under 2015 ökade såväl kostnaderna för rekvisitions- som för receptläkemedel. Kostnadsökningen för rekvisitionsläkemedel var 9,1 procent och för receptläkemedel (förmånskostnad) 10,9 procent. Orsaken till de ökande kostnaderna för receptläkemedel är bl.a. nya läkemedel för behandling av Hepatit C och prostatacancer. Inom rekvisitionsläkemedel återfinns merparten av nya mer kostsamma läkemedel med kostnadsdrivande effekt som följd.

Kostnadsutvecklingen för sjukhus respektive primärvård fortsätter att gå i olika riktningar, om än i minskande omfattning, med ökande läkemedelskostnader för sjukhusen och en kostnadstrend som vänt från negativ till neutral för primärvården. Sjukhusens kostnader ökade med 14,1 procent. Primärvården uppvisar för samma period en oförändrad läkemedelskostnad.