Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vid cerebral paren (CP) är rörelseförmågan påverkad. CP beror på att hjärnan skadats innan födelsen eller någon gång under de första två levnadsåren. Epilepsi, utvecklingsstörning samt syn- och hörselnedsättning kan förekomma vid CP, men de flesta har bara försämrad rörelseförmåga. Av 400 födda barn drabbas cirka ett barn av CP. Genom noggrann uppföljning och behandling kan flera senkomplikationer förebyggas, bland annat kan risken för ledstelhet (kontraktur) minskas.        

Uppföljningsprogrammet för CP (CPUP) rekommenderar att barn med CP skall bedömas av fysioterapeut (sjukgymnast). Av de yngre barnen skall minst 90 procent bedömas årligen, medan intervallen kan vara något glesare för tonåringar med lindrig rörelsepåverkan. Nästan alla barn under 6 års ålder, i såväl Västra Götaland som riket, har senaste året bedömts av sjukgymnast. Av de äldre barnen är motsvarande siffra knappt 90 procent. De yngre barnen har också god sträckningsförmåga i knäled, men andelen sjunker sedan succesivt med stigande ålder. 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Andel barn med cerebral pares som bedömts av sjukgymnast

Källa: Nationellt kvalitetsregister för barn med CP (CPUP)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2015.

Täljare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP, som respektive år bedömts av sjukgymnast.

Nämnare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP respektive år.

Vad visar indikatorn: Cerebral pares (CP) är en hjärnskada som uppkommer under de första två levnadsåren, där cirka 1 av 400 födda barn drabbas. Genom noggrann uppföljning och behandling kan flera senkomplikationer reduceras, till exempel att förebygga ledstelhet (kontraktur) i knäled. CPUP är ett uppföljningsprogram för cerebral pares, där målet är att minst 90 % av de yngre barnen skall bedömas av fysioterapeut varje år. Indikatorn mäter andelen barn med cerebral pares som respektive år undersökts av fysioterapeut. Resultaten redovisas för åldersgrupperna 0-17 år, 0-5 år, 6-10 år och 11-17 år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl riket som Västra Götaland är andelen undersökta barn högt, cirka 90 % år 2015. Andelen är på samma nivå i Västra Götaland som riket. I den yngre åldersgruppen är i princip alla barn undersökta av fysioterapeut, i de två äldre åldersgrupperna har 85-90 % av barnen blivit undersökta.

Skillnader inom regionen: Redovisas bara på regionnivå.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i VGR eller riket. Jämförelsen avser år 2015 och åldersgruppen 0-17 år.

Andel barn med cerebral pares som har god sträckförmåga i knäled

Källa: Nationellt kvalitetsregister för barn med CP (CPUP)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2015.

Täljare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP, som har god sträckförmåga i knäled. 

Nämnare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP.

Vad visar indikatorn: Ledrörlighet bedöms vid den årliga kontrollen, där god rörlighet i en led innebär att den motoriska förmågan inte skall påverkas. Indikatorn mäter andelen barn med CP som har god rörlighet i knäled. Genom ett aktivt förebyggande arbete är målet att minst 90 % av barnen skall ha god ledrörlighet. Resultaten redovisas för åldersgrupperna 0-17 år, 0-5 år, 6-10 år och 11-17 år.

Västra Götaland jämfört med riket: I såväl riket som Västra Götaland är andelen barn med god sträckförmåga i knäleden hög, cirka 90 % år 2015, även om andelen minskat 4-5 procentenheter sedan 2010. Andelen barn med god sträckförmåga i knäleden har de senaste åren varit något högre i Västra Götaland jämfört med riket, men skillnaden respektive år är inte statistiskt säker. Det finns en klar åldersgradient, där nästan alla barn i den yngsta åldersgruppen har god sträckförmåga i knäleden. I åldersgruppen 6-10 år har andelen minskat till drygt 90 %, medan cirka 80 % av barnen i åldrarna 11-17 år har god sträckförmåga.

Skillnader inom regionen: Redovisas bara på regionnivå.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i VGR eller riket. Jämförelsen avser år 2015 och åldersgruppen 0-17 år.

Sammanställning av resultat för år 2015 - jämförelse mot riksgenomsnittet