Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Bröstmjölk är bra för barnen och bröstmjölk kan minska risken för infektioner. WHO rekommenderar amning de första sex månaderna, men rekommendationerna om vid vilken ålder annan mat ska introduceras är under diskussion. 

Andelen barn som ammas, antingen helt eller delvis, har sjunkit något över tid bland yngre barn såväl i Västra Götaland som i riket medan andelen ammade vid 9 och 12 månaders ålder ökat. Andelen ammade barn vid 1 veckas ålder är i stort sett lika i Västra Götaland och i riket medan andelen ammade vid 2 och 4 månaders ålder är något lägre i Västra Götaland.   

Amningsfrekvensen i de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena i Västra Götaland varierar. Oavsett barnets ålder är det högst andel ammade i Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämndsområde och lägst andel i Östra Hälso- och sjukvårdsnämndsområdet.

I Göteborgs stad är andelen ammade barn upp till och med 6 månaders ålder i nivå med eller högre än genomsnittet i Västra Götaland i alla stadsdelar utom SDN-Angered.

Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfri vaccinering mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, haemophilus influenzae typ B (HiB), pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. Dessutom erbjuds BCG-vaccin (Bacille Calmette-Guérin) till barn som löper ökad risk att utsättas för tuberkulos.

Vaccinationstäckningen är god. Andelen barn i Västra Götaland som vid 2 års ålder fått tre vaccindoser mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta, HiB och pneumokocker och en vaccindos mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) är i nivå med riksgenomsnittet. BCG-vaccination vid ökad tuberkulosrisk var i början av perioden något lägre i Västra Götaland men är senaste året i nivå med rikssnittet.

Vaccinationstäckningen i de olika hälso- och sjukvårdsnämndsområdena är i stort sett i nivå med riksgenomsnittet medan andelen riskbarn som får BGC-vaccination varierar. Södra och Norra HSN har under hela perioden haft hög andel BCG-vaccinerade riskbarn och Västra HSN en relativt låg andel.

Inom Göteborgs stad är vaccinationstäckningen för de allmänna vaccinationerna likaledes hög med undantag av SDN-Angered där andelen vaccinerade senaste året är lägre än genomsnittet i Västra Götaland. Däremot är det stor variation i frekvensen av BCG-vaccination bland barn med ökad risk för tuberkulossmitta där SDN-Angered senaste året vaccinerade nästan alla riskbarn medan SDN-Centrum vaccinerade knappt tre fjärdedelar av dessa barn.


Publicerad 2017-01-19 Uppdaterad 2017-01-19

Amning under första levnadsåret

Källa: Barnhälsovården i Västra Götaland och Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserier. Västra Götaland och riket avser barn födda 2010 - 2014 (2014 inga uppgifter för riket vid 9 och 12 månader, p.g.a kvalitetsbrister). Göteborgs stadsdelar avser barn födda 2012 - 2014.

Täljare: Antal barn som fått bröstmjölk enbart eller delvis.

Nämnare: Antal barn där uppgift om amning registrerats av barnavårdscentral.

Vad visar indikatorerna: Bröstmjölk är bra för barnen och kan minska risken för infektioner. WHO rekommenderar amning under barnets första sex månader, men rekommendationerna om vid vilken ålder annan mat ska introduceras är under diskussion.

Indikatorerna visar andel barn som fått enbart bröstmjölk samt vitaminer eller läkemedel (enbart ammade) och andel barn som utöver bröstmjölk också fått annan kost (delvis ammade) vid olika åldrar under första levnadsåret. Detta ger en uppfattning om amningsfrekvens totalt men också när i tid barnen introduceras för annan mat. 

I de interaktiva diagrammen visas antingen andel ammade (enbart eller delvis ammade sammanslaget), andel enbart ammade eller andel delvis ammade barn per hälso- och sjukvårdsnämndsområde samt totalt i Västra Götaland och riket (övre diagrammet) respektive per stadsdel i Göteborg (nedre diagrammet). 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som ammats helt eller delvis har under uppföljningsperioden sjunkit något bland de yngre barnen såväl i Västra Götaland som i riket medan andelen som ammats vid 9 och 12 månaders ålder ökat. Andelen ammade vid 1 veckas ålder har i Västra Götaland sjunkit från 96 % bland barn födda 2010 till 95 % bland barn födda 2014. I riket har andelen ammade vid 1 vecka sjunkit från 97 % 2010 till knappt 96 % 2014. Motsvarande sänkning noteras även för amning vid 2 månaders ålder, från 86 % 2010 till knappt 85 % 2014 i Västra Götaland och från 87 % 2010 till knappt 85 % 2014 i riket.

Andelen helt eller delvis ammade barn vid 1 veckas ålder har under hela perioden varit i stort sett lika i Västra Götaland och riket medan andelen ammade vid 2 och 4 månader varit något lägre i Västra Götaland. Vid 6 - 12 månaders ålder har andelen ammade varit 2 - 4 procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riket.

Andelen enbart ammade barn har minskat från 2010 till 2014 vid 1 vecka och 2 månaders ålder men ökat vid 4 och 6 månaders ålder både i Västra Götaland och i riket. Under 2010 – 2014 var andelen enbart ammade i Västra Götaland  i nivå med genomsnittet i riket vid 1 veckas ålder medan andelen vid 2 månader var 1 - 2 procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riket. Vid 4 och 6 månader har  andelen enbart ammade varit 5 - 7 procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med riket under hela perioden 2010 - 2014.

Skillnader inom regionen: Andelen ammade, enbart eller delvis sammanslaget, bland barn födda 2014 varierade vid 1 veckas ålder från 93 % i Norra HSN till 97 % i Södra HSN och vid 4 månader från 67 % (Östra HSN) till 77 % i Göteborg HSN. 

Andelen enbart ammade bland barn födda 2014 varierade vid 1 veckas ålder från 75 % i Östra HSN till 82 % i Västra HSN och vid 4 månaders ålder från 44 % i Östra HSN till 51 % i Södra HSN. Västra HSN har högst andel enbart ammade upp till och med 4 månaders ålder.

Med undantag för amning vid 1 veckas ålder var det under hela uppföljningsperioden och i alla åldrar högst andel ammade, enbart eller delvis sammanslaget, i Göteborg HSN. Under största delen av uppföljningsperioden var andelen ammade i Östra HSN lägre än genomsnittet för Västra Götaland.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med Västra Götaland: Jämförelsen avser barn födda 2012 - 2014. I alla stadsdelar var andelen ammade (enbart eller delvis) barn vid 1 vecka och 2 månaders ålder i nivå med eller högre än genomsnittet i Västra Götaland. Vid 4 och 6 månaders ålder var andelen ammade lägre än genomsnittet i SDN-Angered medan övriga stadsdelar var i nivå med eller högre än genomsnittet.

Andelen helt ammade barn, upp till och med 6 månaders ålder, har under hela perioden varit under genomsnittet för Västra Götaland i SDN-Angered och SDN-Östra Göteborg.

Andel barn som vaccinerats enligt barnhälsovårdens vaccinationsprogram

Källa: Barnhälsovården i Västra Götaland och Socialstyrelsen.

Vilket år avses: Tidsserier. Västra Götaland och riket barn födda 2009 - 2013 (värden saknas för Stockholms län 2012, Dalarnas län 2013). Göteborgs stadsdelar, barn födda 2011 - 2013.

 Täljare: Antal barn som vid 2 års ålder vaccinerats med respektive vaccin. 

Nämnare: Antal barn inskrivna vid barnavårdscentral.

Vad visar indikatorerna: Alla barn i Sverige erbjuds kostnadsfri vaccinering mot allvarliga sjukdomar. Indikatorerna visar andel barn som vid 2 års ålder vaccinerats enligt det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Dessutom visas andel barn som fått BCG-vaccin (Bacille Calmette-Guérin) vid ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta.

I de interaktiva diagrammen kan man välja att per hälso- och sjukvårdsnämnd samt totalt i Västra Götaland och riket (övre diagrammet) respektive per stadsdel i Göteborg (nedre diagrammet) se andel barn som fått tre injektioner av vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och haemophilus influenzae typ B (HiB) respektive pneumokocker, andel barn som fått en injektion av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) eller andel barn som fått BCG-vaccination vid ökad risk för tuberkulos.

Västra Götaland jämfört med riket: Under hela perioden har 97 - 98 % av barnen i såväl Västra Götaland som riket fått 3 injektioner med vaccin mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och HiB. 

I riket och även i Västra Götaland har andelen som fått pneumokockvaccin och MPR-vaccin legat  runt 96 -97 % under hela perioden.

 I riket har under perioden 90 - 92 % av barnen BCG-vaccinerats vid ökad risk att smittas av tuberkulos. I Västra Götaland vaccinerades 87 % av barnen födda 2009 men därefter har andelen vaccinerade ökat något och 90 % av riskbarnen födda 2013 BCG-vaccinerades.  

Skillnader inom regionen: Andelen vaccinerade mot difteri, tetanus, polio, kikhosta och HiB har med några undantag varit i nivå med rikssnittet i samtliga HSN bland barn födda 2009-2013.

Andelen vaccinerade mot pneumokocker har varit under rikssnittet tre år i Norra HSN och enstaka år i Göteborg HSN och Östra HSN. Övriga HSN har varit i nivå med eller över riksgenomsnittet.

Andelen MPR-vaccinerade har under hela perioden varit i nivå med eller över ríksgenomsnittet i alla HSN med undantag för barn födda 2012 i Norra HSN.

BCG-vaccination av barn med ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta varierar inom regionen. Södra och Norra HSN har under hela perioden haft hög andel vaccinerade och Västra HSN en relativt låg andel. I Göteborg HSN och Östra HSN har andelen BCG-vaccinerade varierat under åren. Andelen BCG-vaccinerade riskbarn födda 2013 varierar från 82 % (Västra HSN) till 99 % (Södra HSN).

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med Västra Götaland: Jämförelsen avser barn födda 2011 - 2013. I alla stadsdelar vaccinerades minst 98 % av barnen födda 2011 mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och HiB. Andelen vaccinerade barn födda 2013 är i flera stadsdelar ett par procentenheter lägre jämfört med 2011 men det är bara SDN-Angered som bland barn födda 2013 har statistiskt säkerställd lägre andel vaccinerade än genomsnittet i Västra Götaland. Högst andel barn födda 2013 som vaccinerats mot difteri, stelkramp, polio, kikhosta och HiB finns i SDN-Västra Göteborg (99,6 %).  

I sex stadsdelar har andelen vaccinerade mot pneumokocker sjunkit med 2 - 3 procentenheter bland barn födda 2013 jämfört med barn födda 2011, men det är endast SDN-Angered som bland barn födda 2013 har statistiskt säkerställd lägre andel vaccinerade jämfört med genomsnittet i Västra Götaland. SDN-Västra Göteborg har högst andel pneumokockvaccinerade barn födda 2013 (99,4 %).

Andelen MPR-vaccinerade i SDN-Norra Hisingen har under hela perioden varit högre än genomsnittet i Västra Götaland. Övriga stadsdelar har under jämförelseperioden varit i stort sett i nivå med genomsnittet i Västra Götaland, undantaget SDN-Angered där andelen var lägre och SDN Västra Göteborg där andelen var högre än genomsnittet i regionen bland barn födda 2013. 

BCG-vaccinationen varierar inom Göteborg under hela perioden. Bland riskbarn födda 2011 vaccinerades mellan 82 % (SDN-Centrum och 97 % (SDN-Norra Hisingen). Motsvarande värden för barn födda 2013 var 71 % (SDN-Centrum) och 92 % (SDN-Angered).                                        

Sammanställning av vaccinationer för barn födda 2013 - jämförelse med riksgenomsnittet