Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetes är den näst vanligaste kroniska sjukdomen hos barn och ungdomar (0-17 år). Typ 1-diabetes (insulinberoende diabetes) är den helt dominerande gruppen. I Sverige är cirka 7000 barn och ungdomar drabbade, varav drygt 1200 i Västra Götaland.

Behandlingen med insulin är livslång. För att undvika framtida komplikationer är det viktigt att bland annat blodsockernivån inte är för hög. Genom allt bättre behandlingsmetoder och uppföljningsrutiner har blodsockernivåerna successivt förbättrats. Målet är att så många barn och ungdomar som möjligt skall ha ett långtidsvärde för blodsocker (HbA1c) som är mindre än 57 mmol/mol, och att så få som möjligt skall ha värden som är över 70 mmol/mol.

Till avsnittet finns också en fördjupningsanalys av diabetesvården för barn i Västra Götaland 2010 - 2014, publicerad 151210. En sammanfattning av analysen visas längst ner på sidan medan den kompletta rapporten nås via den vidhängande länken.

Under mätperioden 2010 till 2015 sågs en successiv förbättring av blodsockernivåerna i såväl Västra Götaland som riket. År 2010 hade 26 procent av barn och ungdomar i Västra Götaland med diabetes ett HbA1c mindre än 57 mmol/mol. År 2015 hade siffran stigit till 56 procent. Resultaten för VGR var under första delen av mätperioden något sämre än riksgenomsnittet men de senaste tre åren är resultaten snarast något bättre. Fem av sex centra i regionen redovisar resultat som det senaste året är bättre riksgenomsnittet.

I åtgärderna för att förebygga och behandla eventuella diabeteskomplikationer ingår också att minst 80 procent av barnen från 10 års ålder skall genomgå ögonbottenfotografering vart annat år, samt att blodtryck och äggvita (albumin) i urin kontrolleras en gång årligen. Inom regionen finns klara skillnader i hur väl man når utsatt målet.

 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 57 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 57 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 57 mmol/mol (Svenskt vårdprogram för barndiabetes, Sjöblad, Studentlitteratur 2008).

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn som når mål för HbA1c har stadigt ökat i såväl Västra Götaland som i riket, från cirka 30 % 2010 till drygt 50 % 2014. Därefter planar kurvorna ut. Under perioden 2010 till 2011 var resultaten bättre i riket än i Västra Götaland. Från 2013 har i stället resultaten varit klart bättre i Västra Götaland, där andelen 2015 når 56,3 % mot rikets 50,5 %.

Ålder och diabetesduration påverkar blodsockerkontrollen*. I siffrorna för år 2015 är det drygt 20 procentenheter fler barn i åldrarna 0-9 år som når mål för god blodsockerkontroll jämfört med äldre barn och tonåringar.

*http://analys.vgregion.se/2016/fordjupningsapporter-och-benchmarking/fordjupningsrapporter-fran-data-och-analys/

Könsskillnader: I riket är det något fler pojkar (52,4 %) än flickor (48,5 %) som når mål för HbA1c 57 mmol/mol.  I Västra Götaland är
det i stället något fler flickor än pojkar som når mål för god
blodsockerkontroll, men skillnaden är inte statistiskt säker.

Skillnader inom regionen: Skillnader finns inom regionen där andelen år 2015 som når HbA1c < 57 mmol/mol är högst för NU-Uddevalla (69,7 %) och lägst för SkaS-Skövde (38,1 %). Skillnaden är statistiskt säker.

NU-Trollhättan följde i stort riksgenomsnittet fram till 2012. År 2013 var andelen med HbA1c < 57 mmol/mol lägre än i riket, men därefter har den succesivt ökat så att den år 2015 når drygt 5 procentenheter över riksgenomsnittet. Även om skillnaden mellan NU-Trollhättan och riksgenomsnittet för år 2015 inte är statistiskt säker, är den ökande trenden sedan 2013 tydlig.

Resultaten för NU-Uddevalla har under hela mätperioden varit bättre än i riket. För år 2015 är skillnaden nästan 20 procentenheter.

SkaS-Lidköping har under i princip hela mätperioden haft resultat som varit några procentenheter bättre än i riket.

SkaS-Skövde har under hela mätperioden haft resultat som varit något lägre än riksgenomsnittet. År 2013 nådde man riksgenomsnittet, men därefter har andelen med HbA1c < 57 mmol/mol minskat så att den år 2015 är cirka 12 procentenheter lägre än i riket.

SU-DSBUS har fram till 2012 haft resultat som varit något sämre än riksgenomsnittet. Därefter har resultaten hela tiden förbättrats. År 2015 är andelen med HbA1c < 57 mmol/mol cirka 10 procentenheter högre än riket.

SÄS-Borås har också fram till 2012 haft resultat som varit något sämre än rikets. Åren 2013-2014 var resultaten cirka 8 procentenheter bättre än riket. År 2015 är andelen med HbA1c < 57 mmol/mol i stort sett på samma nivå som i riket.

Andel barn med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 70 mmol/mol)

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie 2010 -2015.

Täljare: Antal barn enligt nedan med HbA1c < 70 mmol/mol.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. HbA1c speglar blodsockerkontrollen de senaste 6-8 veckorna. Hos barn och ungdomar med diabetes kontrolleras som regel HbA1c fyra gånger per år, där målsättningen är att de skall ha ett årsmedelvärde för HbA1c < 57 mmol/mol. Vid höga HbA1c (≥ 70 mmol/mol) ökar drastiskt risken att patienten tidigt utvecklar allvarliga komplikationer. Såväl nationellt som internationellt görs därför stora satsningar för att minska andelen patienter med HbA1c ≥ 70 mmol/mol. Indikatorn avser det senast tagna värdet för respektive kalenderår, och anger andelen som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 70 mmol/mol.

Regional målnivå: Minst 85 procent bör enligt nuvarande riktlinjer ha ett HbA1c < 70 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen barn med typ 1-diabetes och HbA1c < 70 mmol/mol har succesivt ökat i såväl riket som Västra Götaland, från cirka 74 till 89 procent under perioden 2010 till 2015. Resultaten i Västra Götaland är något bättre än i riket, men skillnaden är liten. Däremot finns en klar skillnad mellan åldersgrupperna. I åldersgruppen 0-9 år har 96 % ett HbA1c < 70 mmol/mol, och bland äldre barn och tonåringar är andelen 83 %.  

Skillnader inom regionen: Även om regionen som helhet når det regionala målet om 85 % med HbA1c < 70 mmol/mol, fanns 2015 en viss skillnad inom regionen. Högst andel har SkaS-Lidköping (96,1 %), och lägst SkaS-Skövde (81,7 %). Skillnaden är statistiskt säker. SkaS-Skövde når inte det regionala målet om 85 %, vilket däremot de övriga sjukhusen gör.

Könsskillnader: Ingen säker könsskillnad i vare sig riket eller Västra Götaland.

Andel barn med typ 1-diabetes som kontrollerat blodtrycket senaste året

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal barn enligt nedan som kontrollerat blodtryck senaste året.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Swediabkids.

Vad visar indikatorn: Förhöjt blodtryck är vid diabetes en komplicerande faktor där skador på små och stora blodkärl på sikt kan leda till njurskador, synnedsättning, amputation, hjärtinfarkt och stroke. Kontroll av blodtryck, samt vid behov behandling, är därför av stor vikt för att förebygga framtida komplikationer. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som under året före senaste besök genomgått mätning av blodtryck. Enligt Swediabkids rekommenderas mätning av blodtryck minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I riket har cirka 80 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat blodtrycket senaste året. Andelen har varit tämligen stabil sedan 2010. I Västra Götaland kontrollerades drygt 85 % av barnen 2010 mot 76,7 % år 2015. Västra Götaland når således år 2015 inte den rekommenderade målnivån om minst 80 %.

Skillnader inom regionen: Inom regionen finns signifikanta skillnader i andelen barn 10-17 år som kontrollerat blodtrycket senaste året. Högst andel har SkaS-Lidköping (92,5 %) och lägst NU-Trollhättan (56,1 %). NU-Trollhättan, NU-Uddevalla och SU-DSBUS når 2015 inte målnivån om 80 %, vilket däremot övriga tre sjukhus gör.

Könsskillnader: Inga könsskillnader i riket eller Västra Götaland. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år och år 2015.

Andel barn med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal barn enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 2 åren från senaste besök.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan de små blodkärlen i ögonbotten påverkas, vilket innebär skada på näthinnan och synnedsättning. Risken för ögonbottenförändringar ökar med stigande ålder och med ökande diabetesduration. Med tidig upptäckt genom ögonbottenfotografering kan i många fall skadorna behandlas och synnedsättning begränsas eller förhindras.

Enligt vårdprogrammet skall ögonbotten undersökas vartannat år från tio års ålder. I Swediabkids årsrapport räknas tiden från 1 januari aktuellt år, och två år bakåt. I denna rapport räknar vi två år från senaste besök.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har knappt 70 % av barnen i åldrarna 10-17 år undersökts. I Västra Götaland har andelen varit någon procentenhet högre. Varken riket eller Västra Götaland når således målnivån 80 % om tidsintervallet räknas från senaste besök. 

Skillnader inom regionen: SÄS-Borås har under hela mätperioden klarat målnivån om 80 % undersökta, räknat på barn 10-17 år och perioden två år från senaste besök. SkaS-Lidköping har pendlat runt målnivån och SU-DSBUS har haft nivåer som varit strax under målnivån. Inom NU-sjukvården har försämring skett sedan 2012. Vid NU-Uddevalla har andelen undersökta minskat från 77 %  till 60 %, och vid NU-Trollhättan från 71 % till 20 %. Även vid SkaS-Skövde ses en förändring senaste två åren, då andelen minskat från över 80 % 2013 till 70 % 2015.

Könsskillnader: Inga könsskillnader varken i riket eller i Västra Götaland. Jämförelsen avser åldersgruppen 10-17 år, och år 2015.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: SwediabKids

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal barn enligt nedan som kontrollerat albumin i urin senaste året.

Nämnare: Antal barn < 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till SwediabKids.

Vad visar indikatorn: Njurarna kan skadas vid diabetes, och läckage av albumin i urinen kan vara ett tecken på njurpåverkan. Kontroll av njurfunktionen genom regelbunden mätning av albumin i urin är därför viktigt för tidig upptäckt av njurpåverkan. Indikatorn visar andelen barn med typ 1-diabetes som under året före senaste besök genomgått kontroll av albumin i urin. Enligt Swediabkids rekommenderas kontroll av albumin i urin minst en gång per år från 10 års ålder. Målnivå är 80 %.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har drygt 60 % av barnen i åldrarna 10-17 år kontrollerat albumin i urin senaste året. I Västra Götaland har andelen varierat mellan 66-77 %, det vill säga något högre än i riket.  

Skillnader inom regionen: SÄS-Borås har under hela mätperioden kontrollerat > 80 % av barn 10-17 år för albumin i urin, det vill säga målnivån har nåtts alla år. Vid SkaS-Lidköping har andelen pendlat mellan 65 - 85 %. År 2015 når man målnivån då 83 % är kontrollerade. Vid NU-Uddevalla har andelen kontrollerade varierat mellan 71-81 %, och vid SkaS-Skövde mellan 67-89%. Inget av sjukhusen når dock målnivån 2015 (71 % respektive 73 %). Vid NU-Trollhättan har det skett en betydande förändring sedan 2011. Andelen kontrollerade har minskat från cirka 50 % till 8 %.

Könsskillnader: Inga skillnader var sig i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2015 och barn 10-17 år.

Sammanställning av indikatorer för år 2015

Fördjupningsanalys - Diabetes hos barn i Västra Götaland 2010 - 2014