Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetesvården i Västra Götaland är generellt god, ofta är resultaten bättre eller jämförbara med riksgenomsnittet.

God blodsockerkontroll är mycket viktigt i behandlingen av diabetes. Andelen patienter med god blodsockerkontroll är högre i Västra Götaland än i riket, och alla sjukhus i regionen når mål för god blodsockerkontroll. De flesta sjukhus når också målet med att minska andelen patienter med dåligt kontrollerad diabetes, även om vissa regional skillnader finns. 

Behandling av förhöjda blodfetter och förhöjt blodtryck är viktiga delar i förebyggandet av hjärt-kärlsjukdom och andra komplikationer till diabetessjukdomen. Även här är resultaten för Västra Götaland goda, ofta bättre eller på ungefär samma nivå som riket.

Vid diabetes finns risk för så kallade diabeteskomplikationer, där känsel och cirkulation i framförallt fötterna påverkas. I ögonbottnarna kan blodkärl skadas, med risk för synnedsättning och blindhet. Njurarna kan ta skada med njursvikt som följd. För att kunna hitta tidiga tecken på sådana komplikationer rekommenderas att patientens fötter undersöks årligen, att albumin i urinen kontrolleras årligen som screening för njurskada, och att ögonbottnarna undersöks med ögonbottenfotografering vart annat år. Även om det finns inomregionala skillnader i hur ofta dessa kontroller görs, är resultaten för Västra Götaland relativt goda jämfört med riksgenomsnitten. Ögonundersökningar och kontroll av albumin i urin görs i högre grad än i riket, medan antalet fotunderökningar skulle behöva öka. Ögonundersökningar och fotundersökningar skulle också behöva öka generellt, i såväl Västra Götaland som riket, om Socialstyrelsens nya målnivåer skall kunna nås.  

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten om diabetesvård når ni via denna länk. SVEUS Värdebaserad uppföljning av diabetesvård 2015-06.pdf   


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Andel patienter med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Målnivå: Enligt regionala riktlinjer (2015) bör minst 16,5 % av patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes ha blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c < 52 mmol/mol ökat från cirka 16 till 18 procent. I Västra Götaland har andelen med god blodsockerkontroll varit högre än i riket under hela mätperioden. Andelen har ökat från 18,5 % år 2010 till 23,4 % år 2015. Resultaten gäller i huvudsak för åldersgruppen 18-79 år. I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen med HbA1c < 52 mmol/mol betydligt lägre, cirka 14 %.

Skillnader inom regionen: Det finns en klar skillnad inom regionen i andelen patienter med HbA1c < 52 mmol/mol. Högst andel finns vid SU-Östra (27,6 %) och lägst vid SkaS-Skövde (17,5 %). Skillnaden är statistiskt säker. Även om det finns inomregionala skillnader når samtliga kliniker de senaste två åren den rekommenderade målnivån om 16,5 %. Flera kliniker har nått målnivån under hela eller nästan hela mätperioden.

Könsskillnader: Ett par procentenheter fler män än kvinnor har HbA1c < 52 mmol/mol. Avser ålder 18 år och äldre och år 2015.

Andel patienter med typ 1-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 71 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 -2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 71 mmol/mol.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med höga HbA1c utgör en riskgrupp för framtida komplikationer. Nationellt Programråd för Diabetes har därför via SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i mars 2014 tagit fram ett handlingsprogram för typ 1-diabetes i syfte att minska andelen patienter med höga HbA1c så att onödiga framtida diabeteskomplikationer kan förebyggas. VGR har, likt flera andra landsting, genom Regionala Diabetes Rådet initierat ett kraftfullt arbete för att närmaste åren få till stånd en förbättring. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som når mål för blodsocker med HbA1c < 71 mmol/mol.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 anges som målnivå att > 80 % av patienterna skall ha HbA1c < 71 mmol/mol. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig för åren 2010 - 2014.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har andelen med HbA1c < 71 mmol/mol ökat från cirka 70 till 75 procent. I Västra Götaland har ökningen varit snabbare. År 2015 är andelen strax över 80 procent vilket betyder att Västra Götaland når rekommenderad målnivå. För åldersgruppen 80 år och äldre är andelen som når HbA1c < 71 mmol/mol cirka 10 procentenheter lägre.

Skillnader inom regionen: Det finns en relativt stor variation inom regionen. Högst andel med HbA1c < 71 mmol/mol finns vid SU-Östra (91,3 %) och lägst vid Capio Lundby Närsjukhus (72,9 %). Skillnaden är statistiskt säker. Av klinikerna i regionen når åtta den rekommenderade målnivån om minst 80 %, tre når nästan målnivån. Tre kliniker når inte målnivån.

Könsskillnader: Inga könsskillnader vare sig i Västra Götaland eller riket. Avser år 2015 och ålder 18 år och äldre.

 

 

Andel patienter med typ 1-diabetes och systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Det är drygt 90 % av patienterna i såväl riket som Västra Götaland som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Andelen har varit ungefär densamma under hela mätperioden. I åldersgruppen 80 år och äldre är det knappt 80 % som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Skillnader inom regionen: Nästan alla sjukhusen i regionen har resultat som är bättre eller på en nivå som inte säkert avviker från riksgenomsnittet. Endast vid Capio Lundby Närsjukhus är andelen med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg med statistisk säkerhet lägre än i riket.

Könsskillnader: Det är i såväl riket som Västra Götaland cirka en procentenhet fler kvinnor än män som har systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Skillnaden i riket är statistiskt säker. Jämförelserna baseras på år 2015.

Andel patienter med typ 1-diabetes som når målvärde för blodtryck (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes och blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl riket som Västra Götaland har cirka 75 – 80 procent ett blodtryck < 140/85 mm Hg. I Västra Götaland har andelen under hela mätperioden varit några procentenheter högre än i riket. Andelen har också varit relativt konstant över tid, från 2010 till 2015. I åldersgruppen 80 år och äldre är det dock cirka 60 procent som har blodtryck < 140/85 mm Hg.

Skillnader inom regionen: Skillnaderna inom regionen är relativt stora. Högst andel med blodtryck < 140/85 mm Hg finns vid Frölunda specialistsjukhus och SU-Östra (drygt 86 %), och lägst vid Capio
Lundby Närsjukhus (63,6 %) och SkaS-Skövde (68,9 %). Skillnaderna är statistiskt säkra. Vid de två senare sjukhusen är andelen med blodtryck < 140/85 mm Hg lägre än i riket. De övriga sjukhusen i Västra Götaland har resultat som antingen är klart bättre än riksgenomsnittet, eller som inte säkert avviker från riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Det är i såväl riket som Västra Götaland cirka 6 procentenheter fler kvinnor än män med blodtryck < 140/85 mm Hg. Jämförelsen avser patienter 18 år och äldre.

Andel patienter med typ 1-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Det saknas vetenskapligt stöd för att LDL-kolesterol > 2,5 mmol/L skall behandlas vid typ-1 diabetes, men i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes ansåg en konsensuspanel att "nyttan av behandling var större än olägenheten". Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Målnivå: Enligt tidigare nationella riktlinjer bör minst 46 % av patienterna ha LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. Nyare riktlinjer betonar istället individuell bedömning utifrån risknivå för framtida hjärt-kärlsjukdom.

Västra Götaland jämfört med riket: Generellt har resultaten förbättrats, där andelen med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l sedan 2010 ökat från cirka 50 % till 55 %. Fram till år 2014 var andelen några procentenheter högre i Västra Götaland jämfört med riket, men år 2015 är de på ungefär samma nivå. Högst andel med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L ses i åldersgruppen 80 år och äldre (cirka 67 %), och lägst i gruppen 30- 44 år (cirka 49 %).

Skillnader inom regionen: Det finns relativt stora skillnader inom regionen i andelen patienter med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L. Angered Närsjukhus har år 2015 högst andel med 68,9 %, och Alingsås lasarett lägst andel med 44,5 %. Skillnaden är statistiskt säker. Resultatet för Angereds Närsjukhus har framförallt förbättrats under år 2015, tidigare har nivån följt riket. Vid SU-Östra och SU-Sahlgrenska har andelen dock varit högre än rikets under hela mätperioden. Flera förändringar har också skett under åren 2010 till 2015. Capio Lundby Närsjukhus har förbättrat sitt resultat, så att det från 2013 följer riket. Vid Alingsås lasarett var andelen som i riket fram till 2014, därefter är nivån lägre än i riket. Vid Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Falköping och SkaS-Skövde har resultaten tidigare varit bättre än riket men de senaste 1-2 åren följer man i stort riksgenomsnittet. Vid Kungälvs sjukhus, NU-Uddevalla, SkaS-Lidköping och SU-Mölndal är resultaten i stort som i riket. Andelen vid SÄS är år 2015 lägre än i riket.

Könsskillnader: Ingen könsskillnad vare sig i Västra Götaland eller riket. Avser år 2015, ålder 18 år och äldre.

Andel patienter med typ 1-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste två åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 2 åren.

Nämnare: Antal patienter ≥ 18 år med typ 1-diabetes, rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretionpati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 1-diabetes, behandlade vid sjukhusmottagning, som de senaste 2 åren genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering), räknat från senaste besöket på diabetesmottagningen respektive år.

Målnivå: Enligt Socialstyrelsens riktlinjer för 2015 bör minst 98 % av patienterna genomgått ögonbottenundersökning de senaste två året. Denna målnivå är således inte direkt tillämplig på aktuell mätperiod (2010 - 2014).

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen undersökta har varit relativt konstant i riket under åren 2010 - 2015, mellan 85 - 88 %. Västra Götaland har i stort sett följt samma nivå, men år 2015 är andelen högre i Västra Götaland än i riket och når nästan 90 %. Varken Västra Götaland eller riket når dock 2015 den nya målnivån om minst 98 % undersökta. 

Skillnader inom regionen: Av sjukhusen i regionen är det elva som har fler än 90 procent undersökta, och de har alla resultat som är bättre än riksgenomsnittet. Vid två av sjukhusen är andelen undersökta strax under 90 %, men de skiljer sig inte säkert från riket. Vid Capio Lundby Närsjukhus har andelen undersökta varit låg under hela mätperioden, för att år 2015 nå 35,9 %. Inget sjukhus i regionen når således 2015 den nya målnivån om minst 98 % undersökta.  

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som i riket är det något fler kvinnor än män som är ögonundersökta. Jämförelsen avser år 2015 och ålder 18 år och äldre.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 1-diabetes