Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetessjukvården är generellt god i Sverige. Sedan 2010 har behandlingen av blodtryck och förhöjda blodfetter blivit allt bättre, och andelen patienter som genomgått ögonbottenfotografering och fotundersökning har ökat. Andelen patienter med god (HbA1c < 52 mmol/mol) respektive medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 71 mmol/mol) har varit relativt stabil på cirka 52 procent respektive 89 procent. I Västra Götaland är resultaten snarast bättre, fler patienter har god och medelgod blodsockerkontroll, och fler har bra blodtryckskontroll. Behandlingen av förhöjda blodfetter är lika god i Västra Götaland som i riket, men vi kan bli bättre på ögonbottenfotograferingar och på fotundersökningar.

Att jämföra sig mot riksgenomsnittet är tveksamt, då det i sig inte är ett mål för behandlingen - ofta vill man nå än längre. Men jämförelsen kan ändå tjäna som måttstock då klara och väldefinierade målnivåer inte alltid finns.

Behandlingen av typ 2-diabetes i de olika stadsdelarna i Göteborg är i stort som i riket eller bättre, men där finns skillnader. Till exempel är andelen som når måluppfyllnad för god blodsockerkontroll bättre eller på jämförbar nivå med riket i alla 10 stadsdelarna. Detsamma gäller behandling av förhöjda blodfetter. Andelen som når mål för god blodtryckskontroll är bättre eller på jämförbar nivå med riket i 8 stadsdelar. Däremot kan nio av tio stadsdelar bli bättre på fotundersökningar, och tre av tio behöver göra fler ögonbottenfotograferingar för att kunna mäta sig med riksgenomsnittet.

SDN-Hisingen Norra förtjänar att nämnas då deras resultat är bättre än riket för alla åtta indikatorer. Det är också den stadsdel, tillsammans med SDN-Angered, som har flest patienter som når alla fem delmål i den så kallade basnivån. I SDN-Västra Göteborg är förhållandena omvända. För fyra av åtta indikatorer är resultaten lägre än i riket, och stadsdelen är den som har lägst andel patienter som når de fem delmålen i basnivån. Stadsdelen är också den med högst andel patienter med hög risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom inom 5 år.   

 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-06

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Trenden har sedan 2010 varit relativt stabil, 51,6 % av patienterna i riket når mål för blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol). Andelen är något lägre i åldersgruppen 80 år och äldre (47,3 %) jämfört med åldersgruppen 18-79 år (52,5 %). Andelen som når god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) har under hela uppföljningsperioden varit några procentenheter högre i Västra Götaland (54,2 %) jämfört med riket. 

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: I åtta av stadsdelarna har andelen patienter med HbA1c < 52 mmol/mol under hela uppföljningsperioden varit signifikant högre än riksgenomsnittet, där andelarna för år 2015 var cirka 4 och 10 procentenheter högre än i riket. Endast SDN-Angered och SDN-Östra Göteborg har andelar som är någon procentenhet lägre än riksgenomsnittet, men skillnaderna var för år 2015 ej statistiskt säkra. Högst andel med god blodsockerkontroll ses i SDN-Centrum (61,5 %) och lägst i SDN-Östra Göteborg (49,3 %). Skillnaden är statistiskt säker.

Könsskillnader: Inga säkra könsskillnader ses i riket eller Västra Götaland. Jämförelsen avser år 2015 och 18 år och äldre. 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 71 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 -2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 71 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 71 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har knappt 90 % av patienterna ett HbA1c < 71 mmol/mol. Andelen har varit relativt stabil över tid, och man ser inte heller någon nämnvärd skillnad i åldersgrupperna under respektive över 80 år. Andelen med HbA1c < 71 mmol/mol är cirka 1 procentenhet högre i Västra Götaland jämfört med riket.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: I fem av stadsdelarna är andelarna med HbA1c < 71 mmol/mol cirka 1,5 - 4 procentenheter högre än i riket. I SDN-Hisingen Västra, SDN-Lundby och SDN-Göteborg Västra var andelen inte säkert skild från riksgenomsnittet 2015. SDN-Angered (86,3 %) och SDN-Göteborg Östra (84,8 %) hade dock andelar 2015 som var statistisk lägre än riksgenomsnittet (88,6 %). SDN-Centrum är den stadsdel som har högst andel patienter med HbA1c < 71 mmol/mol (92,6 %). SDN-Östra har den lägsta andelen (84,8 %). Skillnaden är statistiskt säker. 

Könsskillnader: Andelen med HbA1c < 71 mmol/mol är cirka 1 procentenhet högre för kvinnor jämfört med män, såväl i riket som i Västra Götaland. Skillnaden är statistiskt säker. Jämförelserna avser 2015, ålder 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg. Det är således önskvärt att så många som möjligt har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden ses en långsam ökning av andelen patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg, från 79 % år 2010 till 82,9 % år 2015. I Västra Götaland är andelen något högre, 84 % för år 2015. Viss skillnad ses i de olika åldersgrupperna. I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen i riket 77,8 % jämfört med 85,4 % för åldersgruppen 18-79 år.

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Eftersom blodtrycket är åldersberoende, och andelen äldre kan skilja mellan de olika stadsdelarna, görs jämförelsen på åldersgruppen 18 - 79 år. Två stadsdelar, SDN-Angered (86,2 %) och SDN-Hisingen Norra (88,6 %) hade år 2015 signifikant något fler patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg jämfört med riket (83,9 %). I övriga stadsdelar var andelarna år 2015 inte säkert skilda från riksgenomsnittet. Högst andel med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg finns i SDN-Hisingen Norra (88,6 %), och lägst i SDN-Göteborg Västra (79,3 %). Skillnaden är statistiskt säker.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 - 79 år ses ingen könsskillnad varken i riket eller i Västra Götaland. Däremot ses en skillnad för åldersgruppen 80 år och äldre, där andelen män med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg är 81 % och andelen kvinnor 74,9 %. Jämförelserna baseras på år 2015.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för blodtryck (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Trenden visar en något ökande andel över tid, från 50,8 % i riket år 2010 till 53,5 % år 2015. Andelen är något högre i Västra Götaland, 55,6 % år 2015. Viss skillnad ses i de olika åldersgrupperna. Bland patienter 80 år och äldre var andelen i riket 51,2 % jämfört med 53,9 % för åldersgruppen 18 - 79 år. jämförelsen avser år 2015.  

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Då blodtryck är åldersberoende, och då andelen äldre kan skilja mellan de olika stadsdelarna, görs jämförelsen på åldersgruppen 18 - 79 år. Av de 10 stadsdelarna i Göteborg har SDN-Angered, SDN-Hisingen Norra, SDN-Hisingen Västra, SDN-Lundby och SDN-Göteborg Östra år 2015 en högre andel patienter med blodtryck < 140/85 jämfört med riket. I stadsdelarna SDN-Askim-Frölunda-Högsbo, SDN-Centrum och SDN-Örgryte-Härlanda är andelarna inte säkert skilda från riket. I SDN-Majorna-Linné (51,1 %) och SDN-Göteborg Västra (46,5 %) är andelarna något lägre än i riket (53,9 %). Högst andel med blodtryck < 140/85 finns i SDN-Hisingen Norra (62,9 %) och lägst i SDN.Göteborg Västra (46,5 %). Skillnaden är statistiskt säker. 

Könsskillnader: Jämförelsen baseras på 2015 och åldrarna 18-79 år. Cirka 2 procentenheter fler kvinnor än män når målvärde för blodtryck 140/85 mm Hg, både i VGR och riket.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Västra Götaland jämfört med riket: En succesivt ökande trend ses från 2010 (45 %) till 2015 (53 %), med allt högre andel som har LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l. Andelen är i stort sett densamma i Västra Götaland som i riket. Skillnad mellan åldersgrupperna 18 - 79 år och 80 år och äldre är liten, endast 1 procentenhet.  

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Fyra stadsdelar (SDN-Angered, SDN-Centrum, SDN-Hisingen Norra och SDN-Göteborg Östra) har högre andel patienter som når mål för LDL-kolesterol jämfört med riket. För de övriga sex stadsdelarna är andelarna inte säkert skilda från riksgenomsnittet. Högst andel med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L finns i SDN-Angered (62,1 %), och lägst i SDN-örgryte Härlanda (51,8 %). Skillnaden är statistiskt säker.

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är det cirka 8 procentenheter fler män än kvinnor som når mål för LDL-kolesterol. Jämförelsen avser år 2015, ålder 18 år och äldre.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 3 åren.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretinopati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, som de senaste 3 åren genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering), räknat från senaste besök respektive år.

Västra Götaland jämfört med riket: En succesivt ökande trend över tid ses i såväl Västra Götaland som i riket, från 57 % till 70 % i riket. År 2010 var andelen ögonbottenfotograferade klart lägre i Västra Götaland (46 %) jämfört med riket, men sedan 2011/2012 följer vi i stort riksgenomsnittet även om en minimal skillnad motsvarande 1 procentenhet fortfarande ses år 2015. Denna skillnad förklaras av att färre i åldersgruppen 80 år och äldre undersöks i Västra Götaland (54 %) jämfört med riket (60,9 %). För åldersgruppen 18 - 79 år ses däremot från år 2011 ingen säker skillnad jämfört med riket även om enstaka variationer över tid kan ses.  

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: År 2015 var det tre stadsdelar (SDN-Angered, SDN-Hisingen Norra och SDN-Örgryte-Härlanda) som hade en högre andel ögonbottenfotograferade jämfört med riket. I tre stadsdelar var andelarna inte säkert skilda från riket, medan de i SDN-Askim-Frölunda-Högsbo (67,9 %), SDN-Lundby (64,7 %) och SDN-Göteborg Östra (67,4 %) var lägre än i riket. Högst andel ögonundersökta finns i SDN-Angered (83,7 %) och lägst i SDN-Lundby (64,7 %). Skillnaden är statistiskt säker.

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 - 79 år är det cirka 1 procentenhet fler män än kvinnor som ögonbottenfotograferats. I åldersgruppen 80 år och äldre är skillnaden 4 procentenheter.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som gjort fotundersökning senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes finns ökad risk för sår, infektioner, vävnadsskada till följd av känselnedsättning, samt cirkulationsproblem. God fotvård är viktigt för att minska komplikationer till diabetes, varför regelbunden inspektion är viktig. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som senaste året gjort fotundersökning. 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen fotundersökta har ökat i riket från 73 % år 2010 till 79 % år 2015. Samma mönster ses i Västra Götaland, men andelen är cirka 8 procentenheter lägre. Skillnaden mellan andelen fotundersökta i Västra Götaland och riket är än större för åldersgruppen 80 år och äldre.   

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: Andelen fotundersökta är klart sämre i Göteborg jämfört med riket, och statistiskt säkra skillnader finns inom Göteborg. Av de 10 stadsdelarna är det bara SDN-Hisingen Norra (82,2 %) som har högre andel än riksgenomsnittet, och SDN-Angered som är på motsvarande nivå som riket. De övriga åtta stadsdelarna har alla klart lägre andel undersökta, där andelarna varierar mellan 40,4 % och 74,1 %.

Könsskillnader: I rikets siffror för år 2015 sågs ingen säker skillnad mellan könen i andelen undersökta. I Västra Götaland var det däremot drygt 2 procentenheter fler män än kvinnor som genomgått fotundersökning senaste året.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan njurarna skadas, så kallad diabetesnefropati. Läckage av albumin i urin är ett tecken på njurskada. Regelbunden kontroll av albumin i urin är viktigt då tidig njurskada kan behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre, behandlade i primärvård, med typ 2-diabetes som det senaste året genomgått kontroll av albumin i urin (makroalbuminuri), räknat från senaste besök respektive år.

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden 2010 till 2014 har det skett en succesiv minskning av andelen kontrollerade. År 2010 kontrollerades cirka 80 % i Västra Götaland och cirka 70 %. Från 2014 har det planat ut på cirka 60 % i såväl Västra Götaland och riket. Andelen kontrollerade har hela tiden varit högre i Västra Götaland än i riket, även om skillnaden år 2015 är minimal. Man ser också en klar skillnad mellan åldersgrupperna, där andelen kontrollerade för makroalbumin i urin är klart lägre bland patienter 80 år och äldre.   

Stadsdelarna i Göteborg jämfört med riket: I sju av stadsdelarna är andelen kontrollerade för makroalbumin i urin klart högre än i riket. I en stadsdel är andelen inte säkert skild från riksgenomsnittet. I SDN-Majorna-Linné (56 %) och SDN-Göteborg Västra (33,8 %) är andelen kontrollerade lägre än i riket. Skillnaden mellan stadsdelarna med högst respektive lägst andel undersökta är statistiskt säker.

Könsskillnader: Inga skillnader var sig i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2015, patienter 18 år och äldre.  

Risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år vid typ 2-diabetes

Källa: Nationella diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: 2015

Täljare: Antalet i respektive riskgrupp är beräknade med NDRs riskmotor.

Nämnare: Antal patienter 30-75 år med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, registrerade i NDR.

Nationella diabetesregistrets (NDR) Riskmotor används för att beräkna absolut risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år. Risken är beräknad på patienter med typ 2-diabetes i åldrarna 30-75 år.

Risknivåer

  • Normal absolut risk ≤ 10 % risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år
  • Medelhög absolut risk: 10 % till ≤ 15 % risk
  • Hög absolut risk: > 15 % risk

Andel patienter med medelhög eller hög risk (>10 %).

I riket har 56,1 % av patienter 30 - 75 år med typ 2-diabetes en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år. Motsvarande siffra i Västra Götaland är 54,3 %. Samtliga 10 stadsdelsnämnder (SDN) i Göteborg har lägre andel patienter än riksgenomsnittet med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Dock är andelen högst i SDN-Västra Göteborg, med 55,9 % och lägst i SDN-Angered med 43 %.

Jämförelse av risk mellan stadsdelar skall dock göras med försiktighet då olika ålderssamansättningar på patientgrupperna kan förklara skillnader i risk.

Andel patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (>15%).

Bilden är i stort sett densamma som vid ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, att andelen i Västra Götaland (30,8 %) är något lägre än i riket (32,4 %). Högst andel med hög risk ses i SDN-Västra Göteborg (35,9 %) och lägst i SDN-Angered (24,9 %).

Jämförelse av risk mellan stadsdelar skall dock göras med försiktighet då olika ålderssamansättningar på patientgrupperna kan förklara skillnader i risk.

Måluppfyllnad för basnivå i behandling av patienter med typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: 2015

Täljare: Antal patienter som når 1,2 3,4 eller fem av delmålen i basnivån (se definition nedan). Vid kumulativ andel är täljaren antal som når minst 5 delmål, minst 4 delmål, minst 3 delmål, osv.  

Nämnare: Antal patienter med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, registrerade i NDR.

Basnivå är en summering av fem delmål, två utfallsmått och tre processmått, i syfte att ge en enkel bild av "lägsta nivån" på uppföljning av patienter med typ 2-diabetes. Delmålen är valda så att samtliga delmål rimligen borde vara uppfyllda för samtliga patienter, men beaktas Socialstyrelsens riktlinjer om målnivåer för 2015 så innebär det att samtliga fem villkor borde vara uppfyllda hos cirka 70 procent av patienterna. Samtliga åldersgrupper ingår.

I diagrammet kan man under datagrupp välja mellan två olika Y-axlar, "Kumulativ andel (%)" och "Andel (%)". Kumulativ andel är förvald, och visar hur stor andel som når minst 5 av delmålen, minst 4 av delmålen, osv. Väljer man Y-axel som visar "Andel" visas hur stor andel som når 5 av delmålen, 4 av delmålen, osv. 

De ingående utfallsmåtten är:

  • HbA1c < 71 mmol/mol
  • Systoliskt blodtryck < 150 mmHg

De tre processmåtten är:

  • Ögonundersökning senaste 3 åren
  • Fotundersökning senaste 12 månaderna
  • Kontroll av makroalbumin i urin senaste 12 månaderna

För att få 5 poäng måste samtliga fem delmål vara uppfyllda. Fyra poäng innebär att fyra delmål är uppfyllda, osv.

Måluppfyllnad - samtliga 5 delmål i basnivån.

Andel patienter som uppfyller samtliga 5 delmål av basnivån är generellt låg i såväl riket som i Västra Götaland. I riket når 36,6 % av patienterna samtliga 5 delmål. I Västra Götaland är motsvarande siffra 40,1 %. För sju av stadsdelsnämnderna (SDN) i Göteborg är måluppfyllnaden högre än i riket. Högst andel patienter som når samtliga 5 delmål ses i SDN-Angered (53,1 %). SDN-Örgryte-Härlanda, SDN-Lundby och SDN-Västra Göteborg har däremot en måluppfyllnad som är lägre än riksgenomsnittet, endast 17,9 % av patienterna i SDN-Västra Göteborg når alla 5 delmål.

Måluppfyllnad - minst 4 delmål i basnivån.

I riket når 71,2 % av patienterna minst 4 delmål, i Västra Götaland 73,8 %. I SDN-Angered är det högst andel patienter som når minst 4 delmål(83,3 %), och SDN-Västra Göteborg lägst nivå med 51,1 %. Särskilt SDN-Västra Göteborg bör intensifiera behandling och kontroller då stadsdelen också har högst andel patienter med ökad risk för hjärt-kärlsjukdom (se ovanstående avsnitt-risknivå).    

Sammanställning av indikatorer för år 2015

Baseras på åldrar 18 år och äldre. Ingen könsuppdelning.