Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Diabetessjukvården är generellt god i Sverige. Sedan 2010 har behandlingen av blodtryck och förhöjda blodfetter blivit allt bättre, och andelen patienter som genomgått ögonbottenfotografering och fotundersökning har ökat. Andelen patienter med god (HbA1c < 52 mmol/mol) respektive medelgod blodsockerkontroll (HbA1c < 71 mmol/mol) har varit relativt stabil på cirka 52 procent respektive 89 procent. I Västra Götaland är resultaten snarast bättre, fler patienter har god och medelgod blodsockerkontroll, och fler har bra blodtryckskontroll. Behandlingen av förhöjda blodfetter är lika god i Västra Götaland som i riket, men vi kan bli bättre på ögonbottenfotograferingar och på fotundersökningar.

Att jämföra sig mot riksgenomsnittet är tveksamt, då det i sig inte är ett mål för behandlingen - ofta vill man nå än längre. Men jämförelsen kan ändå tjäna som måttstock då klara och väldefinierade målnivåer inte alltid finns.

Behandlingen av typ 2-diabetes i de olika nämndområdena i Västra Götaland är i stort som i riket eller bättre, men där finns klara skillnader. Måluppfyllnad för blodsockerkontroll är generellt god i samtliga nämndområden, och de inomregionala skillnaderna är små. Detsamma gäller behandling av blodtryck. Däremot ses relativt stora inomregionala skillnader för de övriga indikatorerna, där resultaten i vissa nämndområden är bättre än i riket, och andra sämre. Sämst resultat ses för fotundersökningar, där andelen undersökta är lägre i samtliga nämndområden jämfört med riket.

HSN-Göteborg och HSN-Norra är de nämndområden som har flest patienter som når alla fem delmål i den så kallade basnivån. Områdena är också de med lägst andel patienter med ökad risk att utveckla hjärt-kärlsjukdom inom 5 år.   


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 52 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 52 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: Trenden har sedan 2010 varit relativt stabil i såväl riket som Västra Götaland. År 2015 når 51,6 % av patienterna mål för blodsocker (HbA1c < 52 mmol/mol). Andelen är något lägre i åldersgruppen 80 år och äldre (47,3 %) jämfört med åldersgruppen 18-79 år (52,5 %). Andelen som når god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) har under hela uppföljningsperioden varit några procentenheter högre i Västra Götaland (54,2 %) jämfört med riket. 

Skillnader inom regionen: Hälso- och sjukvårdsområdena HSN-Göteborg, HSN-Södra och HSN-Västra har resultat där andelen patienter med god blodsockerkontroll (HbA1c < 52 mmol/mol) varit högre än riksgenomsnittet under hala uppföljningsperioden. I HSN-Norra och HSN-Östra är andelen inte säkert skild från riket. Den inomregionala skillnaden är relativt liten, den varierar som mest mellan 52,5 % och 55,9 %. Även om skillnaden är liten är den statistiskt säker.

Könsskillnader: I riket är det något fler kvinnor än män som når god blodsockerkontroll. Ingen statistiskt säker skillnad ses i Västra Götaland. Jämförelsen avser år 2015 och 18 år och äldre. 

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för blodsocker (HbA1c < 71 mmol/mol)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 -2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med HbA1c < 71 mmol/mol.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Den långsiktiga blodsockerkontrollen är viktig för att minska risken för komplikationer till diabetes. Patienter med HbA1c > 70 mmol/mol utgör en särskild riskgrupp för framtida komplikationer. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som når mål för blodsockervärde med HbA1c < 71 mmol/mol.

Västra Götaland jämfört med riket: I riket har knappt 90 % av patienterna ett HbA1c < 71 mmol/mol. Andelen har varit relativt stabil över tid, och man ser inte heller någon nämnvärd skillnad i åldersgrupperna under respektive över 80 år. Andelen med HbA1c < 71 mmol/mol är cirka 1 procentenhet högre i Västra Götaland jämfört med riket.

Skillnader inom regionen: I HSN-Göteborg och HSN-Västra är andelen patienter med HbA1c < 71 mmol/mol högre än riksgenomsnittet. De övriga är i nivå med riket, där skillnaderna är så små att de inte är statistiskt säkra. Den inomregionala skillnaden är liten men statistiskt säker, den varierar som mest mellan 88,3 % och 89,8 %.    

Könsskillnader: Andelen med HbA1c < 71 mmol/mol är cirka en procentenhet högre för kvinnor jämfört med män, såväl i riket som i Västra Götaland. Skillnaden är statistiskt säker. Jämförelserna avser 2015, ålder 18 år och äldre.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Nämnare: Antal typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: En mindre grupp patienter med typ 2-diabetes löper särskild risk för komplikationer på grund av ett kraftigt förhöjt blodtryck. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvården, som har ett systoliskt blodtryck < 150 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Under hela mätperioden ses i riket en långsam ökning av andelen patienter med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg, från 79 % år 2010 till 82,9 % år 2015. I Västra Götaland är andelen något högre, 84 % för år 2015. Viss skillnad ses i de olika åldersgrupperna. I åldersgruppen 80 år och äldre är andelen i riket 77,8 % jämfört med 85,4 % för åldersgruppen 18-79 år.

Skillnader inom regionen: HSN-Göteborg, HSN-Norra och HSN-Östra har samtliga något högre andel med blodtryck < 150 mm Hg än riket. I HSN-Södra och HSN-Västra är andelarna inte säkert skilda från riksgenomsnittet (82,9 %). Den inomregionala skillnaden är statistiskt säker, och varierar som mest mellan 82,5 % och 85,9%.   

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 - 79 år ses ingen könsskillnad varken i riket eller i Västra Götaland. Däremot ses en skillnad för åldersgruppen 80 år och äldre, där andelen män med systoliskt blodtryck < 150 mm Hg är 81 % och andelen kvinnor 74,9 %. Jämförelserna baseras på år 2015.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för blodtryck (< 140/85 mm Hg)

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Högt blodtryck innebär vid diabetes en ökad risk för stroke, hjärtinfarkt, njurskada och cirkulationsstörning i perifera blodkärl. Noggrann kontroll och behandling av förhöjt blodtryck är därför viktigt för att minska risken för komplikationer till diabetessjukdomen. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård med blodtryck < 140/85 mm Hg.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Trenden visar en något ökande andel över tid, från 50,8 % i riket år 2010 till 53,5 % år 2015. Andelen är något högre i Västra Götaland, 55,6 % år 2015. Viss skillnad ses i de olika åldersgrupperna. Bland patienter 80 år och äldre var andelen i riket 51,2 % jämfört med 53,9 % för åldersgruppen 18 - 79 år. Jämförelsen avser år 2015.  

Skillnader inom regionen: I HSN-Göteborg, HSN-Norra och HSN-Östra är andelen med blodtryck < 140/85 mm Hg högre än i riket. Särskilt hög andel ses i HSN-Östra, där andelen under hela mätperioden varit cirka 5-8 procentenheter högre än i övriga nämndområden, och cirka 7 procentenheter högre än i riket. I HSN-Västra är andelen inte säkert skilt från riksgenomsnittet, medan den i HSN-Södra är lägre än i riket. Skillnaderna inom regionen varierar som mest mellan HSN-Östra (60,8%) och HSN-Södra (52 %). Skillnaden är statistiskt säker. 

Könsskillnader: Jämförelsen baseras på 2015 och åldrarna 18-79 år. Cirka 2 procentenheter fler kvinnor än män når målvärde för blodtryck 140/85 mm Hg, både i VGR och riket.

Andel patienter i primärvård med typ 2-diabetes som når målvärde för LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Höga blodfetter ökar vid diabetes risken för hjärt- kärlsjukdom. Vid typ 2-diabetes finns vetenskapligt stöd för att behandling av förhöjda blodfetter minskar risken för komplikationer. Enligt nationella riktlinjer bör LDL-kolesterol vara < 2,5 mmol/L. Indikatorn visar andel patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som har LDL-kolesterol < 2.5 mmol/L.

Västra Götaland jämfört med riket: En succesivt ökande trend ses i riket från 2010 (45 %) till 2015 (53 %), med allt högre andel som har LDL-kolesterol < 2,5 mmol/l. Andelen och trenden är i stort sett densamma i Västra Götaland som i riket. Skillnad mellan åldersgrupperna 18 - 79 år och 80 år och äldre är liten, endast en procentenhet.  

Skillnader inom regionen: HSN-Göteborg (56,9 %) och HSN-Norra (55 %) har högst andel patienter med LDL-kolesterol < 2,5 mmol/L, där andelen också är högre än i riket (55,3 %). HSN-Östra skiljer sig inte säkert från riket, medan andelen i HSN-Södra (44,3 %) och HSN-Västra (51,5 %) är lägre än i riket. Inom regionen varierar andelen som mest mellan 44,3 % och 56,9 %. Skillnaden är statistiskt säker.  

Könsskillnader: I såväl Västra Götaland som riket är det cirka 8 procentenheter fler män än kvinnor som når mål för LDL-kolesterol. Jämförelsen avser år 2015, ålder 18 år och äldre.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått ögonbottenundersökning senaste tre åren

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enlig nedan som genomgått ögonbottenfotografering senaste 3 åren.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan blodkärlen i ögonen skadas, vilket leder till synnedsättning (diabetesretinopati). Med regelbundna ögonbottenundersökningar kan skador upptäckas och behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, som de senaste 3 åren genomgått ögonbottenundersökning (ögonbottenfotografering), räknat från senaste besök respektive år.

Västra Götaland jämfört med riket: En succesivt ökande trend över tid ses i såväl Västra Götaland som i riket, från 57 % till 70 % i riket. År 2010 var andelen ögonbottenfotograferade klart lägre i Västra Götaland (46 %) jämfört med riket, men sedan 2011/2012 följer vi i stort riksgenomsnittet även om en minimal skillnad motsvarande en procentenhet fortfarande ses år 2015. Denna skillnad förklaras av att färre i åldersgruppen 80 år och äldre undersöks i Västra Götaland (54 %) jämfört med riket (60,9 %). För åldersgruppen 18 - 79 år ses däremot från år 2011 ingen säker skillnad jämfört med riket även om enstaka variationer över tid kan ses.  

Skillnader inom regionen: I två HSN-områden (Göteborg och Södra) är andelen ögonundersökta högre än i riket. I HSN-Norra och HSN-västra är skillnaden inte säkert skilt från riket. I HSN-Östra (60,1 %) har sedan 2014 andelen undersökta ökat, men nivån är fortfarande klart under riket och övriga nämndområden. Den inomregionala skillnaden är som mest nästan 13 procentenheter. Skillnaden är statistiskt säker.    

Könsskillnader: I åldersgruppen 18 - 79 år är det cirka en procentenhet fler män än kvinnor som ögonbottenfotograferats. I åldersgruppen 80 år och äldre är skillnaden 4 procentenheter.

Undersökning av fotstatus senaste året, typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015.

Täljare: Antal patienter enligt nedan som gjort fotundersökning senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes finns ökad risk för sår, infektioner, vävnadsskada till följd av känselnedsättning, samt cirkulationsproblem. God fotvård är viktigt för att minska komplikationer till diabetes, varför regelbunden inspektion är viktig. Indikatorn mäter andelen patienter 18 år och äldre med typ 2-diabetes i primärvård som senaste året gjort fotundersökning. 

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen fotundersökta har ökat i riket från 73 % år 2010 till 79 % år 2015. Samma mönster ses i Västra Götaland, men andelen är cirka 8 procentenheter lägre. Skillnaden mellan andelen fotundersökta i Västra Götaland och riket är än större för åldersgruppen 80 år och äldre.   

Skillnader inom regionen: Andelen fotundersökta är klart lägre i Västra Götaland (71,7 %) jämfört med riket (79,6 %), och andelen fotundersökta är i samtliga nämndområden lägre än riksgenomsnittet. Inom regionen finns också klara skillnader, där högst andel fotundersökta finns i HSN-Norra (78,5 %) och lägst i HSN-Västra (64,3 %). De inomregionala skillnaderna är statistiskt säkra.

Könsskillnader: I rikets siffror för år 2015 sågs ingen säker skillnad mellan könen i andelen undersökta. I Västra Götaland var det däremot drygt 2 procentenheter fler män än kvinnor som genomgått fotundersökning senaste året.

Andel patienter med typ 2-diabetes som genomgått kontroll av albumin i urin senaste 12 månaderna

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter enligt nedan som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året.

Nämnare: Typ 2-diabetespatienter ≥ 18 år i primärvård rapporterade till Nationella Diabetesregistret.

Vad visar indikatorn: Vid diabetes kan njurarna skadas, så kallad diabetesnefropati. Läckage av albumin i urin är ett tecken på njurskada. Regelbunden kontroll av albumin i urin är viktigt då tidig njurskada kan behandlas. Indikatorn anger andelen patienter 18 år och äldre, behandlade i primärvård, med typ 2-diabetes som det senaste året genomgått kontroll av albumin i urin (makroalbuminuri), räknat från senaste besök respektive år.

Västra Götaland jämfört med riket: Under perioden 2010 till 2014 har det generellt skett en succesiv minskning av andelen kontrollerade, från cirka 78-80 % år 2010 till cirka 60 % 2014. Därefter har det planat ut till drygt 60 % år 2015. Andelen kontrollerade har hela tiden varit högre i Västra Götaland, även om skillnaden år 2015 är minimal. Man ser också en klar skillnad mellan åldersgrupperna, där andelen kontrollerade för makroalbumin i urin är klart lägre bland patienter 80 år och äldre.   

Skillnader inom regionen: Andelen som kontrollerat makroalbumin i urin senaste året är högre i HSN-Göteborg (64,9 %) och HSN-Norra (66,2 %) jämfört med riket (60,5 %). I HSN-Västra och HSN-Östra är andelen ej säkert skild från riket, medan andelen undersökta i HSN-Södra är lägre än i riket (54,4 %). Inom regionen varierar den maximala skillnaden mellan 54,4 % och 66,2 %. Den inomregionala skillnaden är statistiskt säker. 

Könsskillnader: Inga skillnader var sig i Västra Götaland eller riket. Jämförelsen avser år 2015, patienter 18 år och äldre.  

Risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år vid typ 2-diabetes

Källa: Nationella diabetesregistret (NDR).

Vilket år avses: 2015

Täljare: Antalet i respektive riskgrupp är beräknade med NDRs riskmotor.

Nämnare: Antal patienter 30-75 år med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, registrerade i NDR.

Nationella diabetesregistrets (NDR) Riskmotor används för att beräkna absolut risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år. Risken är beräknad på patienter med typ 2-diabetes i åldrarna 30-75 år.

Risknivåer

  • Normal absolut risk ≤ 10 % risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år
  • Medelhög absolut risk: 10 % till ≤ 15 % risk
  • Hög absolut risk: > 15 % risk

Andel patienter med medelhög eller hög risk (> 10 %).

I riket har 56,1 % av patienter 30 - 75 år med typ 2-diabetes en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom inom 5 år. Motsvarande siffra i Västra Götaland är 54,3 %. I HSN-Göteborg är risken för hjärt-kärlsjukdom lägre än i riket, medan risken är högre i övriga nämndområden. Högst medelhög/hög risk ses i HSN-Södra (58,8 %).

Jämförelser mellan de olika områderna skall dock göras med försiktighet då skillnader i patientpopulationernas ålder kan förklara skillnader i risk.

Andel patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (> 15 %).

Bilden för patienter med hög risk för hjärt-kärlsjukdom (>15 % inom 5 år) är snarlik den vid ökad risk (> 10 %) för hjärt-kärlsjukdom. Andelen patienter med hög risk är lägre i Västra Götaland (30,8 %) än i riket (32,4 %), HSN-Södra har högst andel patienter (34 %) med hög risk och HSN-Göteborg lägst andel (26,9 %).

Jämförelser mellan de olika områderna skall dock göras med försiktighet då skillnader i patientpopulationernas ålder kan förklara skillnader i risk.

Måluppfyllnad för basnivå i behandling av patienter med typ 2-diabetes

Källa: Nationella Diabetesregistret (NDR)

Vilket år avses: 2015

Täljare: Antal patienter som når 1,2 3,4 eller fem av delmålen i basnivån (se definition nedan). Vid kumulativ andel är täljaren antal som når minst 5 delmål, minst 4 delmål, minst 3 delmål, osv.  

Nämnare: Antal patienter med typ 2-diabetes, behandlade i primärvård, registrerade i NDR.

Basnivå är en summering av fem delmål, två utfallsmått och tre processmått, i syfte att ge en enkel bild av "lägsta nivån" på uppföljning av patienter med typ 2-diabetes. Delmålen är valda så att samtliga delmål rimligen borde vara uppfyllda för samtliga patienter, men beaktas Socialstyrelsens riktlinjer om målnivåer för 2015 så innebär det att samtliga fem villkor borde vara uppfyllda hos cirka 70 procent av patienterna. Samtliga åldersgrupper ingår.

I diagrammet kan man under datagrupp välja mellan två olika Y-axlar, "Kumulativ andel (%)" och "Andel (%)". Kumulativ andel är förvald, och visar hur stor andel som når minst 5 av delmålen, minst 4 av delmålen, osv. Väljer man Y-axel som visar "Andel" visas hur stor andel som når 5 av delmålen, 4 av delmålen, osv. 

De ingående utfallsmåtten är:

  • HbA1c < 71 mmol/mol
  • Systoliskt blodtryck < 150 mm Hg

De tre processmåtten är:

  • Ögonundersökning senaste 3 åren
  • Fotundersökning senaste 12 månaderna
  • Kontroll av makroalbumin i urin senaste 12 månaderna

För att få 5 poäng måste samtliga fem delmål vara uppfyllda. Fyra poäng innebär att fyra delmål är uppfyllda, osv.

Måluppfyllnad - samtliga 5 mått i basnivån.

Andel patienter som uppfyller samtliga 5 delmål av basnivån är generellt låg i såväl riket som i Västra Götaland. I riket når 36,6 % av patienterna samtliga 5 delmål. I Västra Götaland är motsvarande siffra 40,1 %. I samtliga fem nämndområden i Västra Götaland är dock andelen som når samtliga 5 delmål högre än riksgenomsnittet. Högst andel ses i HSN-Norra (43,9 %) och lägst i HSN-Västra (36,7 %).

Måluppfyllnad - minst 4 mått i basnivån.

I riket når 71,2 % av patienterna minst 4 delmål, i Västra Götaland 73,8 %. Även vid denna grad av måluppfyllnad har HSN-Norra högst nivå om 77,6,3 %, och HSN-Västra lägst nivå med 70,6 % som når minst 4 delmål.     

Sammanställning av indikatorer för år 2015

Baseras på åldrar 18 år och äldre. Ingen könsuppdelning.