Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett stort problem för drabbade patienter, men också för sjukvården. Betydande insatser har gjorts genom åren för att minska antalet vårdrelaterade infektioner, och de positva effekterna av dessa åtgärder har utvärderats med korttidsmätningar två gånger per år (punktprevalensmätningar). För att komma ännu längre i arbetet med att minska de vårdrelaterade infektionerna har regionen 2014/2015 infört det så kallade Infektionsverktyget som på enhetsnivå registrerar alla nya vårdrelaterade infektioner som behandlas med antibiotika (incidensmätning).

Resultat från det första året med infektionsverktyget visar att regionen når det uppsatta målet om minst 6 procent vårdrelaterade infektioner som behandlas med antibiotika. Däremot når regionen inte målet om högst 7 procent vårdrelaterade infektioner enligt punktprevalensmätningen våren 2015.

Behandlingen av HIV med bromsmediciner är effektiv. Med behandling skall HIV-virus (virus-RNA) enligt de nationella riktlinjerna inte kunna påvisas hos minst 95 procent av patienterna. Såväl Västra Götalandsregionen som riket når denna målnivå. Även de enskilda sjukhusen i regionen når målnivån, eller har resultat som är mycket nära målnivån.     


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2017-01-03

Vårdrelaterade infektioner (VRI)

Vad visar indikatorn: Infektionsverktyget mäter incidensen av alla vårdrelaterade infektioner i somatisk vård som antibiotikabehandlas. Registreringen görs kontinuerligt, året runt, men resultaten redovisas av Regionala Strama fyra gånger per år. Regionen har som mål att incidensen på regionnivå skall vara mindre än 6 %. 

Västra Götalandsregionens resultat: Infektionsverktygen har varit i drift under 2015. Även om det initialt behövts viss anpassning och justering, når regionen det utsatta målet, dvs. en incidens under 6 %.

Källa: Patientsäkerhetsberättelse för Västra Götalandsregionen, 2015, Thomas Brezicka. http://analys.vgregion.se/2016/patientsakerhet/

Vilket år avses: 2014 och 2015

Vad visar indikatorn: Mätning av vårdrelaterade infektioner görs som punktprevalensmätningar på sjukhusen under två veckor varje vår och höst, där indikatorn mäter alla infektioner som uppkommit i somatisk slutenvård i samband med vården oavsett om patienten ”smittats” under vårdtillfället eller om smittämnet härrör från patienten själv. Graden av vårdrelaterade infektioner har tidigare ansetts ha samband med följsamheten till "basala hygienrutiner”, det som vanligen sammanfattas i korrekt klädsel och handdesinfektion/handskar vid patientkontakt. Enligt nyare studier är dock sambandet tveksamt, i alla fall på den nivå av följsamhet till basala hygienrutiner som i dag är rådande i Sverige (cirka 75 %). Flera andra åtgärder på olika plan diskuteras därför som nödvändiga ifall frekvensen vårdrelaterade infektioner skall kunna sänkas ytterligare.

Regionalt mål: Andelen vårdrelaterade infektioner i somatisk slutenvård skall understiga 7 %.

Resultat för Västra Götalandsregionen: I diagrammet redovisas resultaten från mätningarna våren 2014 och 2015. regionen som helhet når ej det utsatta målet om 7 %.

Skillnader inom regionen: Betydande skillnader ses inom regionen. Värden för enstaka sjukhus skall dock tolkas med försiktighet då mätningarna endast görs under en 2-veckorsperiod, varför tillfälliga variationer kan få stor betydelse. Upprepade värden på samma nivå är däremot mer tillförlitliga.   

Viruskontroll vid HIV

Källa: InfCare-HIV

Vilket år avses: Tidsserie, 2008 till 2015

Vad visar indikatorn: Obehandlad leder virussjukdomen HIV till AIDS och död. Med moderna bromsmediciner kan sjukdomen kontrolleras så att patienten kan förväntas få en normal livslängd. Effekten av behandlingen mäts genom att HIV-RNA kontrolleras i blodplasma, och vid god viruskontroll är antalet kopior mindre än 50/ml. Vid mindre än 50 kopior/ml kan virus inte upptäckas i patientens blodplasma, ett mått som är direkt relaterat till överlevnad vid HIV-infektion.

Mål: Minst 95 % av patienterna skall ha god viruskontroll.

Täljare: Antal HIV-patienter med antiviralbehandling riktad
mot HIV med god viruskontroll (HIV-RNA < 50 kopior/ml).

Nämnare: Samtliga HIV-patienter med antiviral behandling
riktad mot HIV.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Genomsnittsvärden för riket presenteras för hela tidsperioden, 2008 - 2015, medan värden för VGR endast redovisas för perioden 2009 - 2011 samt 2015. Under hela tidsperioden ses i både VGR och riket allt bättre resultat, och 2015 når både VGR och riket målnivån om minst 95 % med god viruskontroll.

Skillnader inom regionen: År 2015 har samtliga kliniker i VGR resultat nära målnivån eller högre. 

Könsskillnader: Ej analyserat statistiskt, men varket i VGR eller riket sågs 2015 några numerära skillnader av betydelse i andelen som når god viruskontroll. Såväl kvinnor som män når målnivån om minst 95 %.

Sammanställning av resultat för 2015