Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kirurgiska ingrepp på blodkärlen är komplicerade och inte helt riskfria då operationen syftar till att reparera ett skadat eller tilltäppt blodkärl. Resultaten från tre sådana operationstyper redovisas. Operation av symtomgivande förträngning av halspulsådern bör helst göras inom 14 dagar för att ha god förebyggande effekt på stroke. I såväl Västra Götaland som riket opereras mer än 80 procent av patienterna inom 14 dagar.

En sjuklig vidgning av kroppspulsådern (aortaaneurysm) är ett allvarligt tillstånd då risken för död är hög om kroppspulsådern brister. Vid planerade operationer av vidgad kroppspulsåder är dock dödligheten låg inom 90 dagar efter ingreppet, cirka två procent såväl i Västra Götaland som riket.

Vid kärlförträngning i benen syftar operationen till att återställa blodcirkulationen. Andelen som avlider eller behöver amputeras ovan fotled inom 30 dagar är mått på hur väl ingreppet lyckats. Resultaten i såväl Västra Götaland som riket är goda såtillvida att endast cirka fyra procent avlider eller behöver amputeras.  


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Operation vid förträngning av halspulsåder

Källa: Swedvasc – Svenska Kärlregistret

Vilket år avses: Opererade 2010-2015

Vad visar indikatorn: Andelen patienter med symptomgivande halspulsådersförträngning (karotisstenos) som opereras inom 14 dagar, räknat från debut av de ”stroke-symtom” som förde patienten till sjukhus. De flesta operationer görs sekundärpreventivt hos patienter som haft TIA (transitorisk ischemisk attack) eller hjärninfarkt med mindre till måttliga kvarvarande symtom. Vissa operationen görs också primärpreventivt om höggradig förträngning av annat skäl påvisats. Operation har vid höggradig förträngning god förebyggande effekt på stroke eller ny stroke, men tidsaspekten är viktig då skyddseffekten halveras om tiden överskrider 14 dagar.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen patienter som opereras inom 14 dagar har ökat sedan 2012. År 2015 var andelen drygt 83 % i Västra Götaland och 81 % i riket. Skillnaden är inte statistiskt säker.

Skillnader inom regionen: Operationen är numer centraliserad till två sjukhus, SÄS-Borås och SU-Sahlgrenska. År 2015 var andelen patienter som opererats inom 14 dagar 79 % på SU-Sahlgrenska och 95 % på SÄS-Borås. Skillnaden är inte statistiskt säker.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra könsskillnader.

Död efter planerad operation av aortaaneurysm

Källa: Öppna jämförelser 2015

Vilket år avses: Tidsserie, 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014

Vad visar indikatorn: Andelen patienter som inom 90 dagar avlider efter planerad operation av aortaaneurysm (sjuklig vidgning av kroppspulsådern). Aortaaneurysm är inte ovanligt hos personer över 60 år, där rupturerat aneurysm har hög dödlighet. Det är därför önskvärt att planerat operera påvisat aneurysm i syfte att minska risken för ruptur och plötslig död. Aortaaneurysm är vanligare hos män, men hos båda könen ses ökad risk av bland annat rökning, högt blodtryck samt olika typer av hjärt-kärlsjukdom.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Relativt få personer opereras per år, i VGR drygt 400 personer per treårsperiod. I riket är motsvarande siffra cirka 2700 personer. Eventuella skillnader skall därför tolkas med försiktighet. Perioden 2010-2012 var andelen som avlider inom 90 dagar 4,4 % i Västra Götaland och 2,6 % i riket. Perioden 2012-2014 var andelen cirka 2 % i såväl Västra Götaland som riket.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra könsskillnader ses i de siffror som gäller riksgenomsnittet, men jämförelsen är vansklig då majoriteten av de opererade är män.

Dör eller amputation ovan fotled inom 30 dagar efter operation av kärlförträngning i ben

Källa: Öppna jämförelser 2015

Vilket år avses: tidsserie, 2009 - 2014

Vad visar indikatorn: Andelen patienter som inom 30 dagar avlider eller amputeras ovan fotled efter operation av kärlförträngning (åderförkalkning) i ben. Lika många kvinnor som män opereras. Rökning och diabetes är vanliga orsaker till symptomgivande kärlförträngning, där lindriga fall som enbart ger besvär vid ansträngning benämns claudicatio. Gravare förträngningar ger allvarlig cirkulationsstörning med risk för kallbrand.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Relativt få individer opereras varje år, i Västra Götaland cirka 350 per år och i riket cirka 2500. Det innebär betydande variation från ett år till annat, varför enstaka jämförelser skall tolkas med försiktighet. Generellt gäller dock att resultatet för Västra Götaland i stort följer resultatet i riket, där andelen avlidna eller amputerade inom 30 dagar efter ingreppet minskat från cirka 10 % år 2009 till cirka 4 % år 2014.

Skillnader inom regionen: Inget av de fyra sjukhusen i regionen som utför operationerna (NU-NÄL, SkaS-Skövde, SU och SÄS-Borås) uppvisar resultat som avviker från riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Män har tidigare haft en något högre död eller amputationsfrekvens, men skillnaderna har jämnats ut de senaste två åren. Jämförelsen baseras på riket.

Sammanställning - resultat för senaste mätperioden