Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige görs cirka 14000 ljumskbråcksoperationer per år, och i Västra Götaland cirka 2400. Ett mått på kvaliteten är andelen ljumskbråck som behöver omopereras inom fem år. Mycket få omoperationer behöver göras, andelen i såväl Västra Götaland som riket är i storleksordningen 3-4 procent.

Inom regionen finns vissa skillnader, men i stort sett samtliga sjukhus har resultat som är på samma nivå som riket eller bättre.

Varje år görs i Sverige drygt 12 000 operationer där gallblåsan tas bort (kolecystektomi). Orsaken är oftast besvär av gallstenar. Det en fördel om operationen kan göras med teknik som innebär ett så begränsat ingrepp som möjligt (miniinvasiv teknik), och i såväl Västra Götaland som riket opereras nio av tio patienter med sådan teknik. Tidigare gavs ofta antibiotika vid operationer där gallblåsan avlägsnades, men enligt nyare rekommendationer bör förebyggande antibiotika bara ges till utvalda patienter. Även om antibiotika på senare år ges mer sällan, når regionen inte det utsatta målet om högst 12 procent. Komplikationer i samband med operation där gallblåsan avlägsnas var år 2015 inte säkert skilt från riksgenomsnittet. 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-21 Uppdaterad 2016-06-21

Andel ljumskbråck som ej omopereras inom fem år

Källa: Svenskt bråckregister

Vilket år avses: Tidsserie i perioder om fem år, 2006-2010, 2007-2011, 2008-2012, 2009-2013, 2010-2014 och 2011-2015,

Vad visar indikatorn: Det är ett kvalitetsmått att inte behöva omopereras inom 5 år efter en bråckoperation. Ljumskbråck drabbar oftare män varför 92 % av bråckoperationerna görs på män. Resultaten visar totalsiffror, dvs. de innefattar både kvinnor och män.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Cirka 97 % av de opererade behöver ej omoperation inom 5 år. Under de två första redovisade 5-årsperioderna var resultaten för VGR dock något sämre än riksgenomsnittet, men därefter är resultaten för VGR som för riket.  

Skillnader inom regionen: Andelen som behöver omopereras inom 5 år är mycket låg vid Frölunda specialistsjukhus, SkaS-Falköping, SU-Östra och SÄS-Skene, där resultaten generellt är bättre än riksgenomsnittet. Capio Lundby sjukhus har en omoperationsfrekvens som samtliga mätperioder varit något högre än riksgenomsnittet. Övriga sjukhus i regionen följer riksgenomsnittet.

För vissa sjukhus redovisas, för fullständighetens skull, historiska data för de första 5-årsperioderna. Att nyare data saknas beror ofta på organisationsförändringar som inneburit att verksamheten ej längre bedrivs på den aktuella enheten.

Könsskillnader: Bråcktyper skiljer mellan könen varför jämförelse ej är relevant.

Gallkirurgi

Operation med miniinvasiv teknik vid borttagande av gallblåsa

Källa: GallRiks

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015 

Täljare: Antal patienter som opererats med miniinvasiv teknik.

Nämnare: Antal patienter som opererats med borttagande av gallblåsa. Såväl akuta som planerade operationer ingår.

Vad visar indikatorn: Gallsten är väldigt vanligt, men långt ifrån alla får besvär av gallstenarna. Vi besvär avlägsnas vanligtvis gallblåsan, och drygt 12000 sådana operationer görs varje år i Sverige. I Västra Götaland är antalet drygt 1400. Det är ofta en fördel om operationen kan göras med ett så skonsamt kirurgiskt ingrepp som möjligt, det vill säga med miniinvasiv teknik villket innefattar laparoskopisk teknik (tekniktitthålskirurgi) eller kort snitt i bukväggen (mini-galla). Vid planerade operationer används vanligen miniinvasiv teknik, medan konventionell öppen teknik kan behövas vid akuta operationer. Indikatorn visar andelen patienter som är opererade med miniinvasiv teknik. Såväl planerade som akuta operationer är inkluderade.

Västra Götaland jämfört med riket: I såväl Västra Götaland som riket har andelen opererade med miniinvasiv teknik ökat något sedan 2010, från cirka 85 till 90 procent. Att operera med miniinvasiv teknik är lika vanligt i Västra Götaland som i riket. 

Skillnader inom regionen: Betydande skillnader ses inom regionen, men skillnaderna skall tolkas med försiktighet då patientsammansättningen kan skilja mellan sjukhusen. Vid Frölunda specialistsjukhus och SÄS-Skene opereras samtliga patienter med miniinvasiv teknik, vilket är att förvänta då de enbart gör planerade operationer. Vid SkaS-Lidköping och SU-Sahlgrenska är andelen med miniinvasiv teknik färre än i riket, medan övriga sjukhus i regionen i stort följer riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Kvinnor opereras oftare än män med miniinvasiv teknik. År 2015 opererades i riket 93 % av kvinnorna med miniinvasiv teknik, mot 86 % av männen. Skillnaden är i stort sett densamma i Västra Götaland.

Antibiotika vid borttagande av gallblåsa

Källa: GallRiks

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter som fått förebyggande antibiotika i samband med att gallblåsan avlägsnats.

Nämnare: Antal patienter som genomgått en planerad operation där gallblåsan avlägsnats. 

Vad visar indikatorn: Tidigare var det vanligt att man gav antibiotika i samband med operation där gallblåsan avlägsnades, i syfte att minska risken för komplicerande infektioner. Nyare studier har dock ifrågasatt nyttan med en sådan rutin, varför man idag rekommenderar att enbart utvalda patienter skall ha förebyggande antibiotika. Det går inte att ange någon exakt gräns för hur många som behöver förebyggande antibiotika, men det regionala målet är att det skall vara högst 12 %.

Regionalt mål: Högst 12 %   

Västra Götaland jämfört med riket: Antibiotika används betydligt oftare i Västra Götaland jämfört med riket, även om det generellt minskat. I Västra Götaland minskade andelen från 28,5 % 2011 till 15,7 % 2015. I riket från 15,6 % 2011 till 10,9 % år 2015. Västra Götaland når således inte målet om högst 12 % behandlade. 

Skillnader inom regionen: Det finns mycket stora skillnader inom regionen, där endast Frölunda specialistsjukhus, SkaS-Skövde och SÄS-Skene har högst 12 % behandlade. För övriga sjukhus varierar andelarna mellan 16,3 % och 40 %. Direkta jämförelser mellan sjukhusen bör göras med viss försiktighet då patientsammansättningen kan skilja.

Könsskillnader: I riket används antibiotika dubbelt så ofta till män jämfört med kvinnor. I Västra Götaland är skillnaden ännu större. Denna skillnad mellan könen kan bero på att män oftare haft inflammation i gallblåsan (cholecystit).

Komplikationer inom 30 dagar vid operation där gallblåsan avlägsnats

Källa: GallRiks

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal patienter med komplikationer inom 30 dagar.

Nämnare: Antal patienter som opererats med borttagande av gallblåsa. Såväl akuta som planerade operationer ingår.

Vad visar indikatorn: Vid all kirurgisk behandling finns risk för komplikationer. Vid operation där gallblåsan avlägsnats kan det till exempel röra sig om blödning, gall-läckage eller infektion. Indikatorn anger andelen patienter med komplikationer inom 30 dagar efter operation där gallblåsan avlägsnats. Såväl akuta som planerade operationer ingår.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen rapporterade komplikationer efter borttagande av gallblåsa har under hela mätperioden varit högre i Västra Götaland jämfört med riket, även om skillnaden år 2015 inte var statistiskt säker. En viss minskning av rapporterade komplikationer ses i såväl riket som Västra Götaland, särskilt i Västra Götaland sedan 2011/2012.

Skillnader inom regionen: Det finns skillnader inom regionen, där rapporterad komplikationsfrekvens är < 4 % vid Frölunda specialistsjukhus, NÄL och SÄS-Skene. Vid SkaS-Lidköping, SkaS-Skövde och SÄS-Borås är den cirka 5 %, och vid de två SU-sjukhusen cirka 9 %. Direkta jämförelser mellan sjukhusen skall dock göras med försiktighet. Dels finns skillnader i patientsammansättning, och dels kan det finnas skillnader i hur komplikationer rapporteras.

Könsskillnader: Komplikationer har under hela mätperioden varit vanligare hos män jämfört med kvinnor. I riket ses komplikationer inom 30 dagar hos 5,5 % av männen och 3,8 % av kvinnorna. Mönstret är i stort detsamma i Västra Götaland, även om skillnaden år 2015 inte var statistiskt säker. Könsskillnaden kan bero på att män oftare haft inflammation i gallblåsan (cholecystit), vilket kan leda till mer komplicerad kirurgi med större risk för komplikationer. 

Sammanställning - resultat för år 2015