Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kraftig övervikt (obesitas) kan medföra psykosociala problem och annan sjuklighet såsom diabetes och hjärtkärlsjukdom. Kirurgisk behandling erbjuds till patienter med kraftig övervikt där annan behandling inte varit tillräckligt framgångsrik. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd, att viktminskningen skall ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad dödlighet. I Västra Götaland opereras cirka 600-700 patienter per år vid regionens egna sjukhus. Tre av fyra är kvinnor.

Den kirurgiska behandlingen utvärderas i denna sammanställning genom att presentera hur stor andel av de opererade patienterna som följs upp efter ett respektive två år, samt andel minskad övervikt efter ett respektive två år.

Andel uppföljda ett år efter den kirurgiska behandlingen är god, cirka 90 procent såväl i riket som i Västra Götaland. Däremot är andelen uppföljda efter två år klart lägre, endast 60 till 70 procent av patienterna har varit på en planerad 2-årskontroll. Uppföljningsfrekvensen för patienter opererade vid regionens egna sjukhus är generellt något bättre än i riket.

Andelen minskad övervikt har succesivt ökat från 79 procent för opererade 2010, till 83 procent för opererade 2014. Resultaten för Västra Götaland är i stort som i riket, om än några procentenheter lägre.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-06

Kirurgisk behandling av övervikt (obesitaskirurgi)

En kraftig övervikt medför inte sällen psykosociala problem, och det kan leda till annan sjuklighet såsom diabetes och hjärtkärlsjukdom. Gränsen för operation är BMI 35 vid samtidig diabetes, annars 40*.  Gastric bypass via ”titthålskirurgi” är i Sverige den vanligaste operationsmetoden. Målet med behandlingen är att förbättra patientens hälsotillstånd, att viktminskningen skall ge ökad livskvalitet, minskad samsjuklighet och minskad dödlighet.

Av de opererade (2010-2015) var 3 av 4 kvinnor, och medelåldern var 41 år.

* http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Mer-om/Fetma-kan-behandlas-med-magsacksoperation/

Cirka 1200-1300 patienter från Västra Götaland genomgår årligen obesitaskirurgi på grund av svår fetma. Av dessa opereras cirka 600-700 vid regionens egna sjukhus.

I denna sammanställning redovisas för Västra Götaland enbart de patienter som är opererade vid regionens egna sjukhus. Alla jämförelser görs på patienter 18 år och äldre. För fullständighetens skull visar vi också på riksnivå resultaten för åldersgruppen 14-17 år, men då patientgruppen är liten kommenteras inte dessa närmare.

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2010 - 2014, med uppföljningsår 2011-2015

Täljare: Antal registrerade 1-årskontroller där besök registrerats med datum.

Nämnare: Antal registrerade obesitasoperationer för respektive år.

Vad visar indikatorn: Uppföljning efter en obesitasoperation är viktig av flera skäl, bland annat för att förhindra blodbrist på grund av järn- eller vitamin B12-brist. Flera följdsjukdomar till fetman kan också kräva förändrad behandling och tillsyn. Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som följs upp 1 år efter obesitaskirurgi, och är således en viktig kvalitetsindikator.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra (från 2012), samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som följs upp 1 år efter obesitaskirurgi är cirka 90 %, generellt något bättre vid sjukhusen i Västra Götaland jämfört med riksgenomsnittet. Något sämre uppföljningsgrad ses i såväl Västra Götaland som i riket för patienter opererade 2014. Orsaken är oklar men viss osäkerhet kan alltid finnas i registreringsunderlaget för närliggande tidsperiod. Rapporter för patienter opererade i slutet av år 2014, med uppföljning runt årsskiftet 2015/2016, kanske ännu inte inkommit till registret.

Uppföljningsgraden är i stort lika hög för alla åldersgrupper, möjligen ses en något lägre grad för åldersgruppen 18-30 år.

Skillnader inom regionen: Uppföljningsgraden av patienter opererade vid regionens sjukhus är mycket god. Generellt har sjukhusen i Västra Götaland en uppföljningsgrad som är bättre eller i nivå med riksgenomsnittet.

Könsskillnader: I graferna för riket ses en något högre uppföljningsfrekvens för kvinnor än män, men skillnaden har utjämnats senaste året. I Västra Götaland ses däremot en fortsatt högre uppföljningsfrekvens på cirka 3-5 procentenheter för kvinnor även om skillnaden inte alltid är statistiskt säker för enskilda år.

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2010 - 2013, med uppföljningsår 2012-2015

Täljare: Antal registrerade 2-årskontroller där besök registrerats med datum.

Nämnare: Antal registrerade obesitasoperationer för respektive år.

Vad visar indikatorn: Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som följs upp 2 år efter obesitaskirurgi.

Andelar för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra (från 2012), samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Andelen som följs upp 2 år efter obesitaskirurgi är 60 till 70 %, det vill säga klart lägre än andelen uppföljda efter 1 år. Uppföljningsgranden vid sjukhusen i Västra Götaland är klart bättre än i riket, cirka 10 procentenheter. Liksom vid 1-årskontrollen ses i riket en något sämre uppföljningsgrad för senaste året vilket kan bero på att allt underlag ännu ej nått registret.

Liksom vid 1-årskontrollen är det framförallt åldersgruppen 18-30 år som har en låg andel uppföljda.

Skillnader inom regionen: Andelen uppföljda efter två år är klart högre än riksgenomsnittet vid Frölunda specialistsjukhus, SkaS-Skövde och SÄS-Borås. Vid SU-Sahlgrenska och NU-Trollhättan är andelen på samma nivå som i riket, medan SU-Östra senaste året redovisade en något lägre andel.

Könsskillnader: Tidigare år har fler kvinnor än män följts upp efter obesitaskirurgi. I riket har skillnaden varit cirka 3-5 procentenheter, men för senaste året verkar skillnaderna ha utjämnats. Mönstret har varit detsamma i Västra Götaland.

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2010 - 2014, med uppföljningsår 2011-2015

Förklaring, minskad övervikt: Med minskad övervikt menas skillnaden i BMI-enheter före respektive efter operation dividerat med antalet BMI-enheter över 25 som patienten hade innan operationen. Skillnaden anges i procent.

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter minskad övervikt, vilket förstås är ett viktigt mål för patienten. Ett minst lika viktigt mål med operationen är att minska följdsjukdomarna till övervikt, såsom diabetes, hjärt-kärlsjukdom och belastningsskador, och som mått på dessa mål får minskad övervikt betraktas som ett surrogatmått eftersom det inte finns någon annan bra sammanfattande variabel som mäter just dessa effekter. Indikatorn anger i procent hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit ett år efter obesitaskirurgi.

Värdet för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra (från 2012), samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Resultaten har genom åren successivt förbättrats, från cirka 79 % minskad övervikt vid uppföljningen 2011, till cirka 83 % 2015. Resultaten för Västra Götaland följer samma trend som riksgenomsnittet, men är ändå cirka 6 procentenheter lägre än riksgenomsnittet

Graden av viktminskning förefaller hos vuxna (18 år och äldre) vara kopplat till patientens ålder. Bäst viktminskning ses i åldersgruppen 18-30 år. Därefter ses sjunkande grad av viktminskning i takt med stigande ålder.

Skillnader inom regionen: Patientsammansättning kan skilja mellan sjukhusen varför direkta jämförelser mellan sjukhusen skall göras med försiktighet. Resultaten för Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan och SÄS följer i stort riksgenomsnittet, medan de övriga sjukhusen redovisar en andel minskad övervikt som är 5-14 procentenheter lägre än riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Minskning av övervikt ett år efter obesitaskirurgi är ca 10 procentenheter lägre för män än för kvinnor.

Källa: Scandinavian Obesity Surgery Registry

Vilket år avses: Tidsserier, opererade 2010 - 2013, med uppföljningsår 2012-2015

Förklaring, minskad övervikt: Med minskad övervikt menas skillnaden i BMI-enheter före respektive efter operation dividerat med antalet BMI-enheter över 25 som patienten hade innan operationen. Skillnaden anges i procent.

Vad visar indikatorn: Indikatorn anger i procent hur stor andel av patientens övervikt som försvunnit två år efter obesitaskirurgi.

Värdet för VGR baseras på sjukhusen Frölunda specialistsjukhus, NU-Trollhättan, SkaS-Skövde, SU-Sahlgrenska, SU-Östra (från 2012), samt SÄS-Borås.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Minskning av övervikt är cirka 80 % två år efter en obesitasoperation. I riket har 2-årsresultaten varit relativt stabila över tid, möjligen med ses en viss ökning senaste året. Resultaten för Västra Götaland var tidigare 5-6 procentenheter lägre än riksgenomsnittet, men de två senaste åren har skillnaden minskat.

Liksom vid 1-årsuppföljningen förefaller graden av viktminskning hos vuxna (18 år och äldre) vara kopplat till patientens ålder. Bäst viktminskning ses i åldersgruppen 18-30 år. Därefter ses sjunkande grad av viktminskning i takt med stigande ålder.

Skillnader inom regionen: Patientsammansättning kan skilja mellan sjukhusen varför direkta jämförelser mellan sjukhusen skall göras med försiktighet. I stort sett alla sjukhus i Västra Götaland uppvisar resultat som är på ungefär samma nivå som riksgenomsnittet. Viktminskning för patienter opererade på SU-Sahlgrenska är däremot cirka 10 procentenheter lägre än riksgenomsnittet.

Könsskillnader: Minskning av övervikt två år efter obesitaskirurgi är ca 10 procentenheter lägre för män än för kvinnor.

Sammanställning av indikatorer för år 2015

Avser patienter uppföljda år 2015 vilket innebär att de vid 1-årskontroller är opererade 2014 och vid 2-årskontroller 2013.