Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Läkemedelsbehandlingen av Multipel Skleros (MS) har dramatiskt förändrats de senaste cirka femton åren i och med introduktionen av effektiva sjukdomsmodifierande läkemedel, så kallade bromsmediciner som bromsar upp sjukdomsförloppet. Sjukdomsmodifierande läkemedel används vid skovvis förlopande MS. 

I såväl Västra Götaland som i riket får nästan alla patienter med skovvis förlöpande MS behandling med sjukdomsmodifierande läkemedel. I Västra Götaland ges behandlingen till nästan 90 procent av patienterna, i riket knappt 80 procent.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Multipel skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en kronisk inflammatorisk sjukdom i centrala nervsystemet (hjärnan och ryggmärgen), där inflammationen demyeliniserar nervtrådarna så att nervimpulser inte fortleds på normalt sätt. I Sverige finns cirka 20 000 personer med MS och cirka
10 per 100 000 invånare insjuknar i MS varje år. Vanligast är att man
insjuknar i 20-45 års ålder, och kvinnor drabbas drygt två gånger så ofta som män. 

Det finns flera så kallade sjukdomsmodifierande läkemedel som bromsar förloppet vid skovvis förlöpande MS. Läkemedlen är effektiva, och användningen har på senare år ökat kraftigt. I denna sammanställning visas användningen av sjukdomsmodifierande läkemedel vid MS i Sverige och i Västra Götaland, dels som antalet med pågående behandling vid utgången av varje år, och dels som andel av ett förväntat antal med skovvis förlöpande MS.

Sjukdomsmodifierande behandling vid Multipel skleros (MS)

Källa: Svenska MS-registret

Vilket år avses: Tidsserie, 1998 till 2015

Datauttag: Antal patienter som vid slutet av respektive år har pågående behandling med något fördefinierat sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD). Avser patienter 18 år och äldre.

Vad visar indikatorn: Antal patienter 18 år och äldre med MS, som vid slutet av respektive år behandlas med ett fördefinierat sjukdomsmodifierande läkemedel (DMD = Disease Modifying Drug).

Till sjukdomsmodifierande läkemedel räknas: Interferon-beta (Betaferon, Extavia, Rebif, Avonex), glatirameracetat (Copaxone), natalizumab (Tysabri), fingolimod (Gilenya), teriflunomid (Aubagio), dimetylfumarat (Tecfidera), alemtuzumab (Lemtrada).

Västra Götaland jämfört med riket: 1998 behandlades 102 personer i Västra Götaland (cirka 6,8/100 000 invånare). I riket var motsvarande siffra 889 personer (cirka 10/100 000). Därefter har det skett en dramatisk ökning. År 2015 behandlades i Västra Götaland 1758 personer (cirka 108/100 000) med sjukdomsmodiferande läkemedel, och i riket 9037 personer (92/100 000).

Könsskillnader: MS är mer än dubbelt så vanligt bland kvinnor, vilket innebär att det är fler kvinnor än män som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel.

Källa: Svenska MS-registret

Vilket år avses: Tidsserie, 1998 till 2015

Täljare: Antal immunobehandlade skovvis förlöpande MS (RR-patienter) med sjukdomsduration ≤ 15 år vid årslut, registrerade i SMS-registret åren 1998-2015.

Nämnare: Förmodat andel RR-patienter med sjukdomsduration ≤ 15 år är estimerad till 36% (= 53% x 68%). Andel RR-patienter (53%) av alla MS-patienter är tagen från Västerbottens uppgifter som har den bästa täckningen i riket. Andel RR-patienter som har sjukdomsduration ≤ 15 år (68%) är estimerat från hela rikets SMS-registreringsdata. Estimerade prevalensen per län och kön (avseende 31/12, 2008) är från Cecilia Ahlgrens publikation, MSJournal, 2011. Nämnare/prevalens är justerad efter populationsförändring under tiden för respektive år, län och kön mot 2008. Datakällor: SMSreg (Svenska MS-registret), PAR (Patientregister), Sveriges populationsstatistik från SCB.

Vad visar indikatorn: Andel patienter med skovvis förlöpande MS som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel.

Andelen baseras på antal patienter 18 år och äldre som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemedel i förhållande till det förmodade antalet patienter med skovvis förlöpande MS och sjukdomsduration ≤ 15 år. För exakt definition se täljare och nämnare.

Västra Götaland jämfört med riket: Sedan 1998 har andelen behandlade ökat kraftigt. Fram till 2010 var ökningen lika stor i Västra Götaland och riket, därefter har ökningen gått snabbare i Västra Götaland. I Västra Götaland behandlades år 2015 nästan 90 % av patienter med sjukdomsmodifierande läkemedel. I riket var motsvarande siffra knappt 80 %.  

Könsskillnader: I riket är det i ungefär lika stor andel män som kvinnor som behandlas med sjukdomsmodifierande läkemdedl vid skovvis förlöpande MS. I Västra Götaland är det 6 procentenheter fler kvinnor som behandlas. Jämförelsen baseras på år 2015.