Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Västra Götaland görs drygt 17 000 operationer av grå starr (katarakt) per år. Tillgängligheten mäts bland annat genom att mäta andelen patienter med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat vid tid för operation. Andelen skall således vara så låg som möjligt. För VGR var andelen 2015 knappt 18 procent, vilket var 1,7 procentenhet högre än riksgenomsnittet. Skillnaderna inom regionen är däremot betydande då andelen med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat varierar från enstaka procentenheter på vissa kliniker till 27 procent på andra. Jämförelser skall dock göras med försiktighet då vissa kliniker bara opererar något hundratal patienter per år medan andra utför cirka 3000 operationer per år. Drygt 90 procent av patienterna anser att synen blivit bättre efter operationen.

Makuladegeneration innebär förändringar i gula fläcken som leder till synnedsättning. Vid den allvarligare formen, våt makuladegeneration, är injektioner av biologiska läkemedel i ögat en effektiv behandling som i hög grad leder till bevarad eller rent av förbättrad syn. Resultaten för VGR visar att knappt 40 procent av patienterna fått förbättrad eller bevarad syn efter behandlingen, vilket är cirka 10 procentenheter lägre än riket.


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Operation av grå starr (katarakt)

Synskärpa på bästa ögat vid tid för kataraktoperation

Källa: Nationella kataraktregistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2010-2015

Vad visar indikatorn: Katarakt (grå starr) är en vanlig åldersförändring där ögats linser grumlas. Det utförs cirka 112 000 kataraktoperationer per år i Sverige, varav drygt 17 000 i VGR. Synskärpa på bästa ögat är ett mått på tillgänglighet till kataraktoperation, där låg andel talar för god tillgänglighet. Vid god tillgänglighet opererar man således innan synen blivit alltför dålig, dvs. innan den går ner under 0,5. Indikatorn anger andelen patienter med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat vid tid för kataraktoperation.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: En successiv förbättring över tid ses i såväl VGR som i riket, där andelen i riket med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat minskat från drygt 20 % till knappt 17 %. Tendensen är i stort sett densamma i VGR som i riket. Andelen med dålig synskärpa innan operation har dock de tre senaste åren varit cirka 2 procentenheter högre i VGR än i riket, vilket skulle tala för en något sämre tillgänglighet i VGR.

I såväl riket som VGR är skillnaden i andel med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat stor när man jämför olika åldersgrupper. För personer i åldrarna 18-79 år var andelen 2015 12-13 %, medan dubbelt så många i åldrarna 80 år och äldre hade dålig synskärpa vid tid för operation.

Skillnader inom regionen: Betydande skillnader ses inom regionen, där andelen med synskärpa mindre än 0,5 på bästa ögat varierar från enstaka procentenheter till 27 %. Vid fyra kliniker (Capio Medocular Göteborg, NU-Uddevalla, SU-Mölndal, SÄS-Borås) var andelen 2015 högre än riksgenomsnittet. Vid övriga kliniker var andelen som i riket eller lägre.

Könsskillnader: Betydligt fler kvinnor än män opereras. I åldersgruppen 18-79 år var år 2015 andelen män och kvinnor med synskärpa < 0.5 på bästa ögat densamma i såväl VGR som riket. I åldersgruppen 80 år och äldre var andelen kvinnor med dålig synskärpa innan operation några procentenheter högre än andelen män, särskilt i siffrorna för riket. Skillnaden var numerärt lika stor i VGR, men den var inte statistiskt säker.

Självuppskattad förbättrad synfunktion efter kataraktoperation

Källa: Nationella kataraktregistret

Vilket år avses: 2010-2015

Vad visar indikatorn: Indikatorn mäter andel patienter som tre månader efter kataraktoperation upplever mindre hinder att utföra dagliga aktiviteter än innan operationen. Undersökningen baseras på enkäter till ett litet urval om cirka 5 % av opererade patienter. Generellt anses svarsfrekvensen vara god om cirka 80 % i såväl VGR som i riket, men alla kliniker i VGR deltar inte i undersökningen. År 2015 deltog 4484 patienter i riket och 685 i VGR.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Av de som svarat anser cirka 90 % att de upplever mindre hinder efter operationen, vilket är för VGR som för riket i stort. Någon förändring över tid ses inte, ej heller ses någon skillnad i nöjdhet mellan yngre och äldre patienter.

Skillnader inom regionen: Resultaten för de kliniker i VGR som deltar i undersökningen är som i riket eller något bättre.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader (avser år 2015).

Behandling av makuladegeneration

Källa: Svenska makularegistret

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 till 2015

Täljare: Antal behandlade ögon med synförbättring om minst en rad på syntavla ett år efter påbörjad behandling.

Nämnare: Antal ögon som behandlats under ett år för makuladegeneration.

Vad visar indikatorn: Vid "våt makuladegeneration" sker en kärlnybildning i gula fläcken som snabbt kan försämra synen. Synförsämringen kan bromsas genom injektioner av biologiska läkemedel i ögat (glaskroppen) som hämmar kärltillväxten. Indikatorn mäter andelen patienter (ögon) med förbättrad syn motsvarande en rad på EDTRS syntavla 12 månader efter påbörjad behandling av makuladegeneration. Enbart patienter ingår som fortsatt med behandlingen helt år.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen ögon som fått förbättrad synskärpa om minst en rad på syntavlan har i riket långsamt ökat från 43 % år 2010 till 47,8 % år 2015. Resultaten för Västra Götaland följde riksgenomsnittet fram 2013, därefter är andelen i Västra Götaland 6-10 procentenheter lägre än riksgenomsnittet även om skillnaderna inte är statistiskt säkra om man ser till enskilda år.

Skillnader inom regionen: SÄS-Borås följer sedan 2013 i stort riksgenomsnittet. Andelen i SkaS-Skövde har under hela mätperioden varit mellan 1,5 och 15 procentenheter lägre än i riket. NU-Uddevalla följde riksgenomsnittet fram till 2013 men därefter är andelen cirka 15 procentenheter lägre än i riket. Resultat för Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) presenteras bara för år 2010, därefter är rapporteringen till registret inte komplett. Ser man enbart till år 2015 är ingen av de ovan beskrivna skillnaderna mot riket statistiskt säkra.  

Könsskillnader: Inga säkra könsskillnader. Jämförelsen avser riket och år 2015.

  

Sammanfattning av resultat 2015