Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Rapporter från Öppna jämförelser, publicerade under 2015 och 2016.

Vissa rapporter och underlag från Öppna jämförelser presenteras också i särskilda sammanställningar och bildserier där vi presenterar resultaten ur ett Västra Götalandsperspektiv. I dessa sammanställningar jämförs alltid resultat för Västra Götaland mot riksgenomsnitten. 


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2016-03-17 Uppdaterad 2016-06-07

Öppna jämförelser 2015: Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar - ett Västra Götalandsperspektiv

Denna bildserie sammanfattar Öppna jämförelser 2015 - Hälso- och sjukvård vid kroniska sjukdomar ur ett Västra Götalandsperspektiv. I bildserien har vi för varje indikator i socialstyrelsens rapport listat resultaten för Västra Götaland, om de är bättre, sämre eller på samma nivå som riksgenomsnittet.

 

Bildserien når ni genom att klicka på nedanstående länk.

Den fullständiga rapporten från Socialstyrelsen nås också från länklistan

ÖJ 2015 - Ett Västra Götalandspespektiv.pdf

ÖJ Kronisk sjukdom 2015.pdf

Öppna jämförelser 2015: Ett sjukhusperspektiv

I denna sammaställning har de olika indikatorerna sorterats per sjukhus, och de är markerade med grön färg där resultatet för respektive sjukhus är bättre eller på samma nivå som riksgenomsnittet, och med röd färg där resultatet är sämre.

Av 390 mätpunkter (cancer exkluderat) har 315 kunnat jämföras med riksgenomsnitten. Av dessa är 260 (82,5 %) mätpunkter för sjukhusen i Västra Götaland bättre eller på samma nivå som riket, dvs. statistiskt ej sämre än riksgenomsnittet för aktuellt år/period (grönmarkerade i pdf-filen). 18,7 % mätpunkter är stastistiskt bättre (mörkgröna) än riksgenomsnittet och 17,5 % av mätpunkterna är sämre (rödmarkerade).

Länk till sammanställningen där indikatorerna är sorterade på respektive sjukhus.

ÖJ 2015 - Ett sjukhusperspektiv 160425.pdf

Öppna jämförelser 2015: Jämlik vård - Kvinnors hälso- och sjukvård

Öppna jämförelser har en rapportserie inom området jämlik vård. Den tredje rapporten fokuserar på kvinnors hälso- och sjukvård. Totalt redovisas 30 indikatorer inom tre huvudområden: graviditets- och förlossningsvård, gynekologisk vård samt cancersjukvård.

I rapporten framkommer att det finns skillnader mellan olika landsting när det gäller flera av resultaten för graviditets- och förlossningsvård. Det finns även skillnader som hänger samman med utbildningsnivå.

Öppna jämförelser är en rapportserie av beskrivande karaktär. Den sträcker sig till att redovisa skillnader, men däremot inte till att analysera orsakerna till skillnaderna. Rapporten Öppna jämförelser Jämlik vård belyser brister i jämlikheten, men utreder inte orsakerna bakom dessa. För detta krävs vidare analyser.

Se nedan för länk till rapporten.

ÖJ Jämlik vård 2015.pdf

Öppna jämförelser 2015: Hälso- och sjukvård - övergripande indikatorer

Sammanfattning. Årets rapport är den tionde öppna jämförelsen av hälso- och sjukvården som Socialstyrelsen publicerar. I årets rapport presenteras 45 övergripande indikatorer som beskriver kvaliteten inom hälso- och sjukvården. Indikatorerna riktar sig främst till lednings- och styrningsfunktioner. Indikatorerna är uppdelade utifrån områdena:

• dödlighet, hälsotillstånd m.m.
• säker vård, undvikbar slutenvård m.m.
• förtroende och patienterfarenheter
• tillgänglighet
• kostnader.

Förutom landstingsjämförelser presenterar Socialstyrelsen ett ramverk som illustrerar det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Ramverket är tänkt att illustrera de dimensioner som utgör hälso- och sjukvårdssystemet och kan användas för att bedöma om tillgängliga indikatorer beskriver hela systemet eller om det finns luckor. Ramverket är tänkt att komplettera Socialstyrelsen indikatormodell samt handbok för indikatorutveckling och handbok för effektivitetsanalyser. Grunden utgörs av de sex dimensionerna av god vård och omsorg. Socialstyrelsen har kompletterat dessa med ytterligare dimensioner som bedömts nödvändiga för att beskriva hälso- och sjukvårdssystemet.

Socialstyrelsen konstaterar att resultaten generellt har förbättras för flertalet indikatorer. Dock kvarstår skillnaderna mellan landsting. Minskningen av den hälsopolitiskt åtgärdbara dödligheten har planat ut. I riket avlider 39,1 per 100 000 invånare i de diagnoser som ingår i indikatorn. Bland män avlider 46,4 per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med kvinnor där 32,2 per 100 000 avlider. Det är även fortsatt stora skillnader mellan män och kvinnor i resultat för indikatorn sjukvårdsrelaterad åtgärdbar dödlighet. Bland män avlider 44,1 per 100 000 invånare, vilket kan jämföras med kvinnor där 30,2 av 100 000 personer avlider. För denna indikator kan en fortsatt minskning ses.

Den relativa femårsöverlevnaden vid cancersjukdom har ökat i samtliga landsting jämfört med tidigare mätperioder.

Länk till rapporten

ÖJ Övergripande indikatorer 2015.pdf