Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

I Sverige görs cirka 16 000 höftprotesoperationer per år där hela höftleden byts ut. Ett mått på kvaliteten är hur stor andel av proteserna som "överlever" (inte revideras) inom 10 år efter operation. Revision innebär att en eller flera delar av protesen byts ut eller att hela protesen tas bort. Andelen proteser som inte revideras har ökat över tid och var vid senaste mätperioden runt 94 procent såväl i riket som i Västra Götaland.

Reoperation innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen, det vill säga allt från mindre ingrepp som sårrevision till utbyte av protesdelar eller borttagande av protesen. Andelen reopererade inom 2 år är framförallt ett mått på tidiga komplikationer. Västra Götaland som helhet är i nivå med genomsnittet i riket men alla sjukhus når inte det regionala målet om högst 2 procent reopererade.

Patienternas tillfredsställelse med operationsresultatet ett år efter total höftprotesoperation mäts genom att patienten anger nöjdhet på en VAS-skala. Andelen nöjda patienter är lägre i Västra Götaland än i riket och det finns även en inomregional variation.

Antalet patienter som opereras med halvprotes har ökat på senare år eftersom många patienter som drabbats av höftfraktur protesopereras och då framförallt med halvprotes. Implantatöverlevnaden beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer. Implantatöverlevnaden är runt 97 procent såväl i riket som i Västra Götaland.


Publicerad 2016-07-11 Uppdaterad 2017-01-27

Implantatöverlevnad vid total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012, 2004-2013, 2005-2014, 2006-2015. Period anger när patientens primäroperation utfördes.

Vad visar indikatorn: Höftprotesoperation där hela höftleden byts ut är en vanlig behandling vid artros/artritEtt viktigt mått på kvaliteten är hur stor andel av proteserna som "överlever" (inte revideras) 10 år efter operation. Revision innebär att en ny operation genomförs där en eller flera delar av protesen byts ut, eller att hela protesen tas bort. Implantatöverlevnaden beräknas med Kaplan-Meier statistik. 

I det interaktiva diagrammet kan man för Västra Götaland välja sjukhus och för perioden 2006-2015 även kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte vid färre än 15 primäroperationer. Carlanderska och Ortho Center IFK-kliniken ingår i totalen för Västra Götaland men särredovisas inte.

Västra Götaland jämfört med riket: Implantatöverlevnaden har förbättras över tid både i riket och i Västra Götaland. Under samtliga mätperioder har implantatöverlevnaden i Västra Götaland varit i nivå med genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: Under flera mätperioder har Alingsås lasarett och NU-Uddevalla en högre andel implantat som överlever 10 år jämfört med genomsnittet i riket medan SU-Mölndal har en lägre andel. Vid den senaste mätperioden är det endast SÄS-Skene som har högre andel överlevande implantat jämfört med riket medan övriga kliniker är i nivå med rikssnittet. 

Könsskillnader: Jämförelsen baseras på mätperioden 2006-2015. I Västra Götaland är det ingen skillnad i implantatöverlevnad mellan kvinnor och män. I riket som helhet har kvinnorna något bättre långtidsresultat än männen.

Reoperation efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2010-2013, 2011-2014, 2012-2015

Täljare: Alla patienter som reopererats inom två år efter den ursprungliga operationen oavsett orsak.

Nämnare: Samtliga patienter opererade med total höftprotes som registrerats i Svenska Höftprotesregistret under mätperioden

Vad visar indikatorn: Indikatorn anger andel reoperationer (omoperationer) inom 2 år efter total höftprotesoperation. Begreppet reoperation innefattar alla kirurgiska ingrepp som direkt kan relateras till höftprotesen. Det kan alltså innebära allt från utbyte av protesdelar eller borttagande av protesen till mindre ingrepp som sårrevision. Reoperationerna redovisas för den klinik som utfört primäroperationen.

I det interaktiva diagrammet kan man för Västra Götaland välja sjukhus och för perioden 2012-2015 även kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte vid färre än 15 primäroperationer. Carlanderska och Ortho Center IFK-kliniken ingår i totalen för Västra Götaland men särredovisas inte

Regional målnivå: Högst 2 % av operationerna ska reopereras inom 2 år.

Västra Götaland jämfört med riket: Andelen reoperationer i Västra Götaland har under samtliga mätperioder varit under eller i nivå med riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Det finns en viss inomregional variation men det är också en osäkerhet i siffrorna. Patientsammansättningen spelar stor roll och då andelen reoperationer är generellt låg kan även slumpvariationer påverka resultatet. Inget sjukhus har statistiskt säkerställd högre andel reoperationer än genomsnittet i riket. Alla sjukhus når dock inte målet om högst 2 % reoperationer under perioden 2012-2015.

Könsskillnader: Jämförelsen avser perioden 2012-2015. I riket som helhet är det lägre andel reoperationer bland kvinnor än män medan det i Västra Götaland inte finns någon statistiskt säkerställd skillnad mellan könen, varken totalt eller inom respektive sjukhus.

Patienttillfredsställelse efter total höftprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014

Täljare: Antal patienter som i enkät angett värde 0-40 på VAS-skala ett år efter total höftprotesoperation.

Nämnare: Antal totalt höftprotesopererade patienter som svarat på enkäten ett år efter operation.

Vad visar indikatorn: Patienterna ombeds att på en så kallad VAS-skala ange hur nöjda de är med operationsresultatet ett år efter total höftprotesoperation. VAS-skalan går från 0-100 där 0 är nöjd och 100 är missnöjd. Indikatorn visas andel patienter som ett år efter operationen anger värden mellan 0 och 40 vilket anses ange att de är nöjda med resultatet av operationen.

I det interaktiva diagrammet kan man för Västra Götaland välja sjukhus och för perioden 2013-2014 även kön och åldersgrupp. Värden per kön och ålder redovisas inte när färre än 15 patienter besvarat enkäten. Carlanderska och Ortho Center IFK-kliniken ingår i totalen för Västra Götaland men särredovisas inte

Västra Götaland jämfört med riket: Under hela mätperioden är andelen nöjda patienter 2 - 3 procentenheter lägre i Västra Götaland jämfört med genomsnittet i riket.  

Skillnader inom regionen: Det finns en inomregional variation i andel nöjda patienter. Vid tre sjukhus, Kungälvs sjukhus, SU-Mölndal och SÄS-Borås, har andelen nöjda patienter varit lägre än genomsnittet i riket under hela mätperioden. Även bland övriga sjukhus har under vissa mätperioder andelen nöjda patienter varit under rikssnittet. SU-Sahlgrenska särredovisas inte på grund av få patienter som besvarat enkäten.

Könsskillnader: Jämförelsen avser perioden 2013-2014. Högre andel män än kvinnor anger att de är tillfredsställda med operationen såväl i Västra Götaland som i riket.

Implantatöverlevnad vid halvprotesoperation

Källa: Svenska Höftprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2010-2012, 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 för Västra Götaland och riket och perioderna 2011-2013, 2012-2014, 2013-2015 för sjukhus i Västra Götaland.

Vad visar indikatorn: Patienterna som opereras med halvprotes har en medelålder på 85 år och många har genomgått operationen i samband med en höftfraktur. Indikatorn visar hur stor andel av patienterna som har kvar implantatet (implantatöverlevnad) ett år efter operationen. Indikatorn beräknas efter ett år eftersom detta är en grupp patienter med stor sjuklighet och hög risk för komplikationer. Implantatöverlevnaden beräknas med Kaplan-Meier statistik. 

I det interaktiva diagrammet kan man för Västra Götaland välja sjukhus, kön och åldersgrupp. Värden redovisas inte för sjukhus med färre än 15 primäroperationer. Carlanderska och Ortho Center IFK-kliniken ingår i totalen för Västra Götaland men särredovisas inte.

 

Västra Götaland jämfört med riket: Under samtliga mätperioder har implantatöverlevnaden i Västra Götaland varit i nivå med eller över genomsnittet i riket.

Skillnader inom regionen: Under samtliga mätperioder har alla sjukhus en implantatöverlevnad i nivå med eller över genomsnittet i riket.

Könsskillnader: Jämförelsen avser perioden 2013-2015. Det finns ingen statistiskt säkerställd skillnad mellan könen, varken i riket, totalt i Västra Götaland eller inom respektive sjukhus i Västra Götaland.

Sammanfattning av resultat för senaste mätperioden - jämförelse med riksgenomsnittet