Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Knäprotesoperationer görs vanligtvis på grund av förslitning i knälederna. Protesen brukar hålla länge, ytterst få behöver omopereras inom en 10-årsperiod. Risken för omoperation är inte högre i VGR än i riket, men det finns en viss variation inom regionen.

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten om planerad ledkirurgi når du via denna länk SVEUS Värdebaserad uppföljning av vården för planerad kirurgi vid ledsjukdom.pdf


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-16

Relativ revisionsrisk

Källa: Svenska knäprotesregistret

Vilket år avses: Tidsserie innefattande perioderna 2001-2010, 2002-2011, 2003-2012, 2004-2013

Vad visar indikatorn: Knäprotesoperationer utförs vid till exempel artros eller reumatoid artrit. I Sverige utfördes 2014 cirka 13 000 knäprotesoperationer, varav cirka 1700 i VGR. Resultaten i Sverige är världsledande, där risken för omoperation inom 10 år är lägre än 4 av 100 opererade.

Knäprotesoperation görs vanligen på grund av artros. Artros är vanligare bland kvinnor, varför cirka 60 % av knäprotesoperationerna görs på kvinnor. I redovisningen av resultaten för VGR presenteras den relativa risken (RR) för omoperation inom 10 år. Enbart cementerade (fixerade med cement) totalknäproteser vid artros ingår, där risken är justerad för skillnader i köns- och åldersfördelning samt för skillnader i fördelning av proteser med och utan patellaknapp. Vid relativ risk som är lägre än 1 där även konfidensintervallet är lägre än 1 är risken för omoperation lägre än riksgenomsnittet, medan relativ risk och konfidensintervall över 1 talar för att risken för omoperation är högre.

Västra Götaland jämfört med riket: Alingsås sjukhus har under samtliga fyra tidsperioder haft den lägsta revisionsrisken i Sverige, med relativa risker som varierat mellan 0,31 - 0,38. Detta innebär att av 1697 utförda protesoperationer mellan 2004 - 2013 har endast 10 behövt omoperation. De flesta övriga sjukhus i VGR redovisar också mycket goda resultat som är lägre eller i nivå med riksgenomsnittet. SU-Mölndal tenderar ha högre relativ revisionsrisk än riksgenomsnittet men skillnaden är bara statistiskt säkerställd för perioden 2003 - 2012. Två sjukhus, NU-Uddevalla och Kungälvs sjukhus redovisar däremot en relativ revisionsrisk som under samtliga tidsperioder varit högre än riksgenomsnittet. .

Sammanfattning av resultat för perioden 2004-2013 - jämförelse med riksgenomsnittet