Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Behandling av reumatoid artrit (RA) med biologiska läkemedel har fått ett stort genomslag då behandlingen inte bara lindrar symtomen utan den påverkar också sjukdomsförloppet så att funktionsförmågan bevaras.

Användandet av sådana läkemedel har därför ökat i såväl Västra Götalandsregionen (VGR) som i riket. Även om en kraftig ökning skett så är användningen i VGR något lägre än i riket.


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-06-07

Biologiska läkemedel

Källa: Svensk Reumatologis Kvalitetsregister (SRQ)

Vilket år avses: Tidsserie 2010 till 2015

Vad visar indikatorn: Cirka 0,7 % av befolkningen har reumatoid artrit. För vissa patientgrupper har biologiska läkemedel blivit en allt viktigare del i behandlingen då de inte bara lindrar symtom och förbättrar livskvalitet, utan de modifierar också sjukdomsförloppet vilket innebär att funktionsnedsättningen begränsas. Fyra olika biologiska läkemedelsgrupper används, där TNF-alfa-blockerare är de vanligaste. Indikatorn anger antalet patienter 18 år och äldre som enligt SRQ har pågående behandling med något av dessa läkemedel. I figuren kan man också välja att se antalet behandlade patienter relaterat till befolkningsantal (antal per 100 000 invånare 18 år och äldre). Befolkningsuppgifterna är hämtade från Statistiska Centralbyrån och avser antal invånare 31 december respektive år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl VGR som riket har antalet patienter som erhållit biologiska läkemedel vid reumatoid artrit ökat, i VGR med cirka 65 % och i riket med cirka 42 % från 2010 till 2015. Räknat per 100 000 invånare 18 år och äldre har användningen ökat från 121 till 166 patienter i riket och från 97 till 154 i VGR.

Könsskillnader: Reumatoid artrit är betydligt vanligare bland kvinnor före menopaus jämfört med män i motsvarande åldrar. I högre åldrar är reumatoid artrit ungefär lika vanligt bland män som kvinnor. Eftersom betydligt fler kvinnor än män har reumatoid artrit är det fler kvinnor än män som behandlas med biologiska läkemedel. År 2015 behandlades i VGR 1538 kvinnor och 478 män. Räknat per 100 000 invånare, behandlades 233 kvinnor och 73 män i VGR. Motsvarande siffror för riket var 250 respektive 81.