Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Förträngningar i kotpelaren (spinal stenos) och diskbråck kan orsaka bensmärta genom att nerverna kläms. Vid svåra besvär, eller då besvären efter ett diskbråck inte går över, kan operation bli aktuellt. Andelarna patienter som rapporterar smärtfrihet eller betydande förbättring efter sådana operationer är lika stora i VGR som i riket.

SVEUS är en nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården. SVEUS-rapporten om ryggkirurgi vid diskbråck och spinal stenos når du via denna länk SVEUS Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos.pdf


Publicerad 2016-06-16 Uppdaterad 2016-10-14

Ryggkirurgi

Bensmärta ett år efter operation av diskbråck

Källa: Swespine

Vilka år avses: Tidsserie med patienter opererade 2010 - 2014

Täljare: Antal patienter som skattar sin bensmärta som "helt försvunnen" eller "mycket bättre" ett år efter operation för diskbråck i ländryggen.

Nämnare: Totalt antal patienter som besvarat frågan om bensmärta ett år efter operation för diskbråck i ländryggen.

Vad visar indikatorn: Diskbråck kan ge nervinklämning och nervbetingad bensmärta, det vill säga ischias. Graden av spontan läkning är hög, men om besvärande symtom kvarstår efter 6 - 8 veckor görs kompletterande utredning och eventuellt kirurgisk behandling. Av de patienter som hade bensmärta innan operationen anger indikatorn andelen i procent som ett år efter operationen blivit besvärsfria eller mycket förbättrade.

Svarsfrekvensen är ett observandum i bedömningen av resultaten. Av patienter opererade 2014 hade 62 % av patienterna, med bensmärta före operation, i riket svarat på frågorna om bensmärta och upplevd förbättring. Svarsfrekvensen i VGR var 2014 något högre (65 %), men variationen inom regionen är stor (52 % till 81 %). Utöver de i diagrammet redovisade sjukhusen utförs operationen även vid Kungälvs sjukhus, NU-NÄL och SÄS-Borås. Resultatet för dessa sjukhus år 2010 - 2014 och för Sportsmed Göteborg år 2011 ingår i VGR-värdet men särredovisas inte på grund av relativt få patienter som opererats och besvarat enkäten.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Resultaten för VGR följer under hela tidsperioden riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i VGR följer i stort resultaten för riket med undantag för Spinecenter Göteborg och Sportsmed Göteborg som hade högre andel patienter med upplevd förbättring jämfört med riket år 2010 och 2014 respektive år 2012.  

Könsskillnader: Inga säkra könsskillnader i rikets siffror för patienter opererade 2010 - 2014.

Bensmärta ett år efter operation av spinal stenos

Källa: Swespine

Vilka år avses: Tidsserie med patienter opererade 2010 - 2014

Täljare: Antal patienter som skattar sin bensmärta som "helt försvunnen" eller "mycket bättre" ett år efter operation för spinal stenos i ländryggen.

Nämnare: Totalt antal patienter som besvarat frågan om bensmärta ett år efter operation för spinal stenos i ländryggen.

Vad visar indikatorn: Spinal stenos drabbar oftast äldre personer då åldersförändringar i kotpelaren gör att nerverna får mindre utrymme, det vill säga nerverna komprimeras. Det kan leda till smärtor i benen och gångsvårigheter. Av de patienter som hade bensmärta innan operationen anger indikatorn andelen i procent som i ett år efter operationen blivit besvärsfria eller mycket förbättrade.

Av patienter opererade 2014 hade cirka 74 % av patienterna i riket svarat på frågorna om bensmärtor och upplevd förbättring. Svarsfrekvensen i VGR var 2014 något högre (76 %), men antal registrerade enkätsvar varierar från 0 % till 100% inom regionen. I diagrammet redovisas endast värden för de sjukhus och år då det finns 15 eller fler besvarade enkäter registrerade i kvalitetsregistret. Värden för samtliga sjukhus under alla år ingår dock i det totala värdet för VGR. 

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: Resultaten för VGR följer under hela tidsperioden riksgenomsnittet.

Skillnader inom regionen: Resultaten för sjukhusen i VGR följer i stort resultaten för riket. För SU var andelen patienter som angivit att de blivit smärtfria eller mycket bättre lägre än riksgenomsnittet för åren 2010, 2013 och 2014, men inte för åren 2011 och 2012.

Könsskillnader: Under perioden är det i riket, med undantag för år 2013, ungefär lika stor andel kvinnor som män som rapporterar förbättring.

Sammanfattning av resultat för år 2014 - jämförelse med riksgenomsnittet