Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Avsnittet kommer att uppdateras med resultat från Verksamhetsanalys 2017 under hösten 2018.

Diagrammen i de medicinska avsnitten i Verksamhetsanalysen visar för varje indikator hur kvaliten utvecklats över tid. Ifall det finns rekommenderade mål som bör uppnås, är dessa antingen inlagda i diagrammen eller kommenterade i texten.Varje diagram ger därför en utmärkt bild av hur kvaliteten för just den indikatorn utvecklats över tid och hur den är jämfört med övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen (VGR) och med riksgenomsnittet. I slutet på varje ämnesavsnitt finns en matris som sammanfattar de olika indikatorerna för en viss sjukdom eller ett visst tillstånd.

Däremot är det svårt att få en överblick av den medicinska kvaliteten i Västra Götaland. Vi har försökt skapa en sådan överblick genom att visa hur resultaten i Västra Götaland är jämfört med riksgenomsnittet. En sådan jämförelse ger en bild av kvaliteten i sjukvården, men man måste vara medveten om att jämförelsen har brister. Det är en rent statistisk eller numerär jämförelse. En skillnad mot riket kan vara statistiskt säkerställd, eller rankas högre, men det innebär inte att den behöver vara kliniskt relevant. Jämförelsen ger heller ingen vägledning om ifall resultatet som sådant är bra eller dåligt, endast om det skiljer sig från riksgenomsnittet.

Hur resultatet skall tolkas är inte heller självklart men man kan säga att om andelen indikatorer bättre än riket överstiger antalet som är sämre, är VGR eller sjukhuset sannolikt bättre eller minst lika bra som riksgenomsnittet. 

I diagrammen (Figur 1-3) visas resultaten för VGR jämfört mot riket, uppdelat på sjukdomar/sjukdomsgrupper respektive på de olika sjukhusen. De mörkblå fälten visar indikatorer där resultatet för Västra Götalandsregionen är bättre än riksgenomsnittet. De mellanblå är samma/statistiskt ej skilt från riksgenomsnittet och de ljusblå visar indikatorer där vi är sämre än riksgenomsnittet.

Resultaten för VGR visar att 82 procent av de 132 unika indikatorerna är bättre eller inte statistiskt sämre än riksgenomsnitten, men andelen som är bättre än riket är färre än de som är sämre varför VGR vid denna jämförelse inte når genomsnittet i riket.

Ifall indikatorerna rankas mot riket, det vill säga endast graderas utefter ifall de är bättre eller sämre än riksgenomsnittet, blir bilden tydligare. Endast fyrtiofyra procent av indikatorerna har ett resultat som är bättre eller exakt samma som riket.   

I tabell 1 visas hur kvaliteten förändrats över tid. Från år 2013 har en succesiv försämring skett. Andelen mätpunkter som är bättre eller på samma nivå som riket har minskat från drygt 88 procent till 82 procent. 


Publicerad 2017-08-27 Uppdaterad 2019-02-08

Sammanfattande bild av kvalitet i hälso- och sjukvården 2016

Kvalitet för sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) visas genom att jämföra resultat i Västra Götaland mot riksgenomsnittet för samma indikator. En mätpunkt är resultatet för en indikator per sjukhus, per hälso- och sjukvårdsnämnd eller för Västra Götaland beroende på vilken nivå informationen redovisas på.

Resultaten för VGR baseras på 132 unika indikatorer, vilka sammanlagt utgör nästan 800 mätpunkter. För sjukhusen varierar antalet mätpunkter mellan 10 och 160, dvs. samma indikator kan användas flera gånger om t ex. en sjukhusförvaltning har liknande verksamhet vid flera av de sjukhus som ingår i samma förvaltning. 

I Verksamhetsanalysen visas resultat för fler medicinska indikatorer men alla går inte att jämföra mot riksgenomsnittet. Det kan bero på att jämförelsen inte är relavant eller att resultaten enbart visas för Västra Götaland och inte för riket. Det är inte heller alltid möjligt att göra en statistisk jämförelse mot riket eftersom viss information kan saknas, men en rankning av typen "bättre eller sämre" kan i princip alltid göras även om skillnaden inte behöver vara statistiskt säker.

Hur jämförelsen skall tolkas är inte helt lätt, men om andelen indikatorer/mätpunkter bättre än riket är fler än de som är sämre, kan man säga att kvaliteten det året sannolikt är bättre eller minst lika bra som riksgenomsnittet.  

I Figur 1 sammanfattas resultaten för VGR där uppdelning gjorts efter sjukdomsgrupp eller medicinskt område. Mörkblå färg visar andel indikatorer som är statistiskt bättre än riksgenomsnittet, mellanblå färg andel indikatorer som inte säkert skiljer sig från riksgenomsnittet och ljusblå färg andel indikatorer som är statistiskt sämre än riksgenomsnittet. Det måste dock understrykas att jämförelsen är statistisk, vilket inte är detsamma som att den är kliniskt relevant. Inte heller behöver ett resultat som är bätttre än riket innebära att resultatet är bra, det kan vara så att varken riket eller Västra Götaland når önskade mål. Även omvänt gäller att ett resultat sämre än riket inte behöver innebära att resultatet är dåligt, såväl riket som Västra Götaland kan ha resultat som väl når rekommenderade mål. 

För de olika sjukdomsgrupperna/medicinska områdena är ungefär 75-95 % av mätpuinkterna bättre eller lika bra som riksgenomsnittet.

Figur 2 och 3 är uppbyggda på samma sätt, med uppdelningen är gjord per sjukhus. Sammantaget för Västra Götalandsregionen är 82 % av indikatorerna statistiskt bättre eller på samma nivå som riksgenomsnitten, men andelen som är sämre är fler än de som är bättre. Ifall indikatorerna rankas mot riksgenomsnitten blir bilden tydligare, bara 44 % av indikatorerna för VGR bättre eller på exakt samma nivå som i riket, resten är sämre. De två sätten att se på skillnaden mot riket har både för och nackdelar. Den statistiska jämförelsen beskriver framförallt senaste året, medan rankningen ofta speglar hur jämförelsen sett ut över tid.   

Figur 1. Sammanfattande bild för VGR per sjukdomsområde

Figur 2. Sammanfattande bild för sjukhusen i VGR - statistisk jämförelse

Figur 3. Sammanfattande bild för sjukhusen i VGR - rankning mot riket

___________________________________________________________________________________________________________________________

Kvalitet - förändring över tid

Kvalitet för sjukvården i Västra Götaland, så som beskrivits ovan, visas i tabell 1. En mätpunkt är resultatet för en indikator per sjukhus, per hälso- och sjukvårdsnämnd eller för Västra Götaland beroende på vilken nivå informationen redovisas på. De 765 mätpunkterna för 2016 baseras på mer än 100 indikatorer.

Tabell 1 visar att kvaliteten jämfört mot riket försämrats sedan 2013. Andelen mätpunkter som är bättre eller inte säkert sämre än riksgenomsnittet har minskat från 88 % till 82 %. Trenden är statistiskt säker (p=0,011).