Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Antal anställningar inom Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) var i december 44 883, vilket är 672 fler än föregående år. Antalet tillsvidareanställda och timavlönade har ökat medan antal visstidsanställda minskat.

 

Ökningen är antalsmässigt störst inom sjukhusen men andelsmässigt större inom Folktandvård och Primärvård.


Skriven av Anders Öhman
Publicerad 2016-06-21 Uppdaterad 2016-11-22

Antal anställningar

Andelen deltidsanställda och ofrivilligt deltidsanställda fortsätter att minska. Antal heltidsanställningar har ökat med 828 och är 83,5 procent av de månadsavlönade. Inom Primärvård är andelen heltidsanställda 71 procent, vilket är betydligt lägre än övriga utförare inom Hälso- och sjukvård. Andelen män är 17,9 procent. Sjukhusen har högst andel män, 19,5 procent, medan de övriga ligger mellan 12-13 procent se diag 1 och 2.

Medelåldern fortsätter att sjunka och är för kvinnor 46,8 år och för män 45,6 år. 

Den totala medelåldern är 46,6 procent, en minskning med 0,3 procentenheter se bild 1.

Personalomsättningen har ökat med 0,8 procentenheter och är 8,3 procent varav ålderspension utgör 2,6 procent. Personalomsättningen är störst inom Primärvård med 10,5 procent se bild 2

Män har högre personalomsättning än kvinnor, 8,7 procent mot 8,2 procent, men kvinnornas ökning är 0,6 procentenheter större än männens.

Bild 1. Medelålder per personalkategori

Bild 2. Personalomsättning (%) per förvaltning

Antal nettoårsarbetare

Antal nettoårsarbetare har ökat med 246. De personalgrupper som ökat mest är Läkare och Administration. Sjukhusen står för den största ökningen där Läkare ökat mest.

Inom Primärvård är det Sjuksköterskor, barnmorskor och Administratör, vård som ökat mest. Tandsköterskor står för den största ökningen inom Folktandvård.

Bemanningsföretag

Sjukhusens kostnader för bemanningsföretag ökar med 34 mnkr till 293 mnkr. Närhälsans kostnader ökar med 1 mnkr till 221 mnkr. Kostnaderna för läkare ökar med 5 mnkr till 401 mnkr, medan de för sjuksköterskor ökar med 40 mnkr till 110 mnkr. 

För läkargruppen är det främst inom specialiteterna allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin, psykiatri, och akutverksamhet som bemanningsföretag använts. För sjuksköterskor användes bemanningsföretag främst inom akutvård, operation, och psykiatri. 

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade med 0,4 procentenheter jämfört med 2014, och uppgår nu till 6,8 procent av ordinarie arbetstid se diag.1. Ökningen har skett inom den långa sjukfrånvaron över 60 dagar och följer utvecklingen i Västra Götalands län och hela riket se diag. 2. Sjukfrånvaron är högst inom Habilitering & Hälsa som även har den största ökningen.

Sjukfrånvaron har ökat mest inom personalgrupperna, Undersköterskor m.fl. och Tandsköterskor, -hygienister.  Högst sjukfrånvaro har Kök, städ, tvätt med 10,5 procent och Undersköterskor m.fl. med 10,0 procent. Lägst sjukfrånvaro har Läkare med 3,2 procent och Tandläkare med 4,3 procent.