Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ambulanssjukvården i Västra Götalandsregionen är organiserad i fem sjukhusförvaltningar (Kungälvs sjukhus, Skaraborgs sjukhus, NU-sjukvården, Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Södra Älvsborgs sjukhus). Verksamheten består dels i att bedöma, initiera behandling samt vid behov transportera patienter till sjukhus, men även att i ökande grad slutvårda patienten på plats eller att hjälpa till med att etablera kontakt med t ex primärvård. Ambulansuppdragen delas in efter hur akut patientens tillstånd är. Den mest akuta graden kallas Prio 1 och innebär att transport sker med blåljus och sirener. Prio 2 innebär akut behov av sjukvård, men ingen fara för liv. Prio 3 innebär vårdbehov, men av mindre akut karaktär. Om bårtransport måste utföras, men inget behov av medicinsk övervakning eller behandling finns under transporten, tilldelas det ärendet Prio 4. Transporten av Prio 4 patienter sker oftast i ett fordon kallat liggande sjuktransportfordon, till skillnad från Prio 1-3 uppdrag som alltid utförs med ambulans.

 

När en person eller vårdinrättning ringer till SOS Alarm genomförs intervju och prioritering av SOS Alarms personal. Även utlarmning och dirigering av ambulanser sköts av SOS Alarm. Vid beställning av liggande sjuktransport sker mottagning av beställningen av regionens egen enhet AmbuAlarm som även sköter dirigering och logistik för regionens liggande sjuktransportfordon.

Antalet uppdrag för ambulanssjukvården är i ökande. Varken regionen eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når med säkerhet de uppsatta målen för väntetid vid Prio 1 uppdrag eller punktlighet vid förbeställda sjuktransporter. Endast Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) tangerar målnivåerna för Prio 1 uppdrag. 


Skriven av Per Örninge
Publicerad 2016-06-20 Uppdaterad 2016-10-05

Andel Prio 1 inom 20 minuter

Visar andel patientärenden med Prioritet 1, där enhet från ambulanssjukvården når patienten inom 20 minuter. Tiden räknas från det att larmcentralen besvarar 112-samtalet till dess att ambulanssjukvården anländer till platsen. Det regionala målet är att minst 90 % av invånarna skall nås inom 20 minuter vid ett Prio 1 larm.

Målet gäller för varje sjukhusförvaltning var för sig. På kommunnivå finns inget beslutat mål. Varken regionen som helhet eller de enskilda sjukvårdsförvaltningarna når målet för Prio 1 uppdrag, även om SU under hela mätperioder tangerar målnivån. Mätningarna under 2015 visar väntetider i nivå med 2014.

Väntetid för Prio 1 och 2

Visar väntetid för prioritet 1 och 2. Prioritet 1 betyder akuta livshotande symtom eller olycksfall och Prioritet 2 akuta, men inte livshotande symtom. Mål finns endast beslutat för Prio 1-ärenden och det är att mediantiden från det att larmcentralen besvarar 112-samtalet till dess att ambulanssjukvården anländer till platsen skall vara mindre än eller lika med 12 minuter. Att mäta och redovisa väntetiden för Prio 2-ärendena är viktigt, då det bedöms vara ett bra mått på tillgången av tillgängliga ambulanssjukvårdsresurser.

Varken regionen eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når målet om 12,5 minuters väntetid för Prio 1-larm, även om SU under hela mätperioden tangerar målnivån.

För Prio 2-larm ses under 2010-2015 en ökande väntetid, från knappt 22,0 till 27,3 minuter. Senaste året har en ökning skett med 0,8 minuter.

Förbeställda sjuktransporter, Prio 4

Visar andel förbeställda sjuktransporter som kommer i tid till tidsbokad behandling eller undersökning. Med förbeställda menas att de skall vara beställda minst 12 timmar för planerad transporttid. Målet är att 100 % av dessa skall komma i tid till undersökning/behandling.

Cirka 80 % av förbeställda sjuktransporter kommer i tid till behandling eller undersökning. Varken regionen eller de enskilda sjukhusförvaltningarna når således målet om punktlighet vid förbeställda sjuktransporter.

Antal uppdrag per Prio och sjukhusområde

Visar antal uppdrag fördelat per prioritetsnivå (Prio 1, 2, 3 och 4). Ökningstakten av totalantalet uppdrag som setts de senaste åren har avtagit något, men uppdragsmängden är dock fortsatt ökande. Under 2015 ökade antalet uppdrag med 2,2 % Den fortsatta uppdragsökningen beror sannolikt på flera faktorer. Några av förklaringarna som diskuteras är att behovet av ambulanssjukvård stiger i takt med att befolkningen blir allt äldre. En annan delförklaring kan vara att efterfrågan på akutsjukvård rent generellt ses öka – detta inte bara i högre åldrar.

Andelen Prio 1 av summan Prio 1-4 har ökat med 50 % under den senaste 5-årsperioden, trots att den totala uppdragsökningen under samma period varit 21,5 %. Förklaringen till att andelen Prio1-uppdrag av det totala antalet uppdrag ökar, kan bero på vilken kompetens som larmmottagarna på larmcentralen har. En minskande andel av samtalen bedöms av sjuksköterska och detta kan möjligen göra att fler patienter tilldelas Prio 1.