Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Resultatet för sjukresor blev 288,6 miljoner kronor, vilket är 2,4 miljoner kronor mindre än budgeten för sjukresor. Kostnaderna för sjukresor totalt har ökat med 7,8 miljoner kronor jämfört med 2014. Det är sjukresetaxi som står för ökningen av kostnaderna. Antalet sjukresetaxi har ökat med 3930 resor, och kostnaderna har ökat med 8 miljoner kronor.

Sektion sjukresor har till koncernkontoret lämnat förslag på översyn av regelverk för sjukresor för mer miljövänliga, trafiksäkra och kostnadseffektiva sjukresor i Västra Götalandsregionen.

Ett flertal projekt har startas tillsammans med Västtrafik för att utveckla och förbättra transporter och beställning av sjukresetaxi och Ronden. Det har tagits fram ett teknikstöd som ger kommunikatörerna på beställningscentralen möjlighet att i första hand hänvisa sjukresenärer till kollektivtrafik och Ronden. Detta är i linje med målet att öka resor med kollektivtrafik och minska antalet sjukresetaxi.

Arbetet med att utveckla tillståndshanteringen för sjukresetaxi via en webbapplikation har pågått under året och väntas komma i drift under 2016. Detta innebär en enklare och snabbare hantering för både vårdpersonalen och patienterna. 


Skriven av Britt Wallin
Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2016-10-05

Kostnad och statistik per färdsätt

Resultat för sjukresor per nämnd

Resultatet för sjukresor, det vill säga totala intäkter minus totala kostnader för nämnderna varierar. HSN Norra har minskat med 2,1 mnkr, HSN Östra har däremot ökat mest med 1,2 mnkr.

Sjukreselinjer

Antalet resor med sjukreselinjerna har minskat med 24 400 resor och kostnaderna har ökat med 1,7 mnkr.

Att antalet resor har minskat beror till största delen på att Ronden 1-4 som gick i Skaraborg upphörde 16 juni 2014. Det innebar 17 473 färre resor, men dessa resor redovisades tillsammans med allmänna resenärer. Man kan därför inte jämföra antal resor mellan åren på ett likartat sätt.

Även flexlinjerna i Göteborg och Mölndal har minskat med 4 882 resor. Under 2015 gjordes totalt 43 702 sjukresor med Ronden och Flexlinjerna i Göteborg.

Den 16 juni 2014 ändrades trafiken med Rondenbussarna. Turerna dubblades på de långa sträckorna och Ronden 1-4 inom Skaraborg lades ned. Värdinnor togs bort på Ronden 5 och 10.

Sjukresor med taxi

Det har under 2015 gjorts 728 579 resor med taxi till en kostnad av 209 mnkr. Antalet sjukresor med taxi har ökat med 3 930 resor och kostnaderna har ökat med 8 mnkr.

Antalet körda mil med taxi har under 2015 ökat med 6 214 mil jämfört med 2014. Snittkostnaden per resa exklusive administrativa kostnader har ökat med 9,93 kr till 283,15 kr under 2015.

Det är flera faktorer som har orsakat de ökade kostnaderna:

  • Ökat antal resor
  • Restiden har ökat något, främst under hösten 2015
  • Några taxibolag som haft låga priser har av olika anledningar slutat köra och ersatts av dyrare bolag
  • Något sämre samordningsgrad
  • Indexförändring

Sjukresor med egen bil

Antalet sjukresor med egen bil var 362 939 år 2015, och detta är en minskning med 862 resor sedan föregående år. Kostnaderna för bil har minskat med 1 mnkr till 24,7 mnkr. Antalet ersatta mil med bil har minskat med 59 606.

Sjukresor med kollektivtrafik

Antalet resor med kollektivtrafik (tåg, buss, spårvagn, flyg) har sedan 2014 ökat med 2 847 stycken till totalt 27 118 resor 2015. Kostnaderna ligger dock kvar på samma nivå 2,2 mnkr.

Antalet loginätterna har sedan 2014 minskat med 121 nätter, medan kostnaderna har ökat med 476 tkr.

Kostnaderna på patienthotellet i Borås ligger år 2015 på samma nivå som 2014.

 

Kostnaderna för patienthotellet i Högsbo har ökat med 313 tkr. Detta beror på att pris per natt ändrades 1 januari 2015, från 100 kr till 300 kr.

Resterande kostnadsökning (187 tkr) avser utbetalningar till externa hotell. Ersättning till privat personer har minskat något.