Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Ledtider på akutmottagning
Inga utav de i denna rapport redovisade mätetalen gällande akutmottagningarnas ledtider eller besöksvolym har på VGR-nivå rört sig nämnvärt under här redovisad tidsperiod, 2013-01 - 2018-04.
Undantag från detta mönster ses för enskilda mottagningar och mätetal.

 • Antal akutbesök
 • Tid till triage (TTT)
 • Tid till läkare (TTL)
 • Totalt vistelsetid (TVT)
 • Åter oplanerat inom 72 timmar

Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-02-26

Ledtider på akutmottagning

 • Tid till triage (TTT): Målet är att patienter på akutmottagning ska ha triagerats inom 10 minuter.

 • Tid till läkare (TTL): Målet är att en första läkarkontakt ska ha påbörjats inom 60 minuter. Ambitionen för 2017 är att detta mål ska uppnås för minst 55 % av besöken.
 • Total vistelsetid (TVT): Målet är att den totala vistelsetiden på akutmottagningen ska vara högst 4 timmar för samtliga patienter. Under 2017 varierar detta mål mellan sjukhusen. För samtliga enheter gäller dock att senast 2018 ska målet uppnås för minst 90 % av akutvårdsbesöken.

 • Akut åter inom 72 timmar. Målet är att högst 5 % av patienterna som lämnar akutmottagningen ska komma åter oplanerat inom 72 timmar.

Mått

Totalt antal akutvårdsbesök

Källa

Regionala akutdatabasen

Mått

 • Andel patienter som har triagerats 10 minuter
 • Totalt antal patienter som har triagerats
 • Antal patienter som har triagerats 10 minuter

 

Täljare
Antal patienter som har triagerats 10 minuter.

Nämnare
Totalt antal patienter som har triagerats.

Källa
Regionala akutdatabasen.

Mått

 • Antal läkarbesök
 • Antal patienter som har träffat läkare  60 minuter
 • Andel patienter som har träffat läkare  60 minuter

Täljare
Antalet läkarbesök där patienten har bedömts av läkare  60 minuter.

Nämnare
Det totala antalet läkarbesök.

Källa
Regionala akutdatabasen.