Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Koncernavdelning data och analys publicerar 2017 den trettonde upplagan av Verksamhetsanalysen. Huvuddelen av alla medicinska resultat för tidsserier till och med 2016 publiceras i 170607, medan övrig information liksom rapporter publiceras löpande under året.

Verksamhetsanalysen beskriver olika delar av sjukvården i Västra Götaland, som till exempel medicinsk kvalitet, patientsäkerhet, tillgänglighet, ambulanssjukvård, patientens syn på sjukvården, samt kostnader och resurser. I de medicinska kvalitetsavsnitten redovisas resultaten för mer än 150 olika kvalitetsindikatorer, oftast uppdelade på sjukhus eller geografiska områden, kön och åldersgrupper. Målet är att resultaten skall innefatta senaste kalenderåret och att tidsserierna skall sträcka sig minst fem år bakåt i tiden.

I verksamhetsanalysen publiceras också faktaunderlagen till Vårdbehovsanalyserna, rapporterna från Öppna jämförelser, SVEUS-rapporter och våra egna fördjupnings- och benchmarkingrapporter. 

 

Diagrammen är interaktiva. De öppnas genom att man klicka på dem, sedan går det att med de olika knapparna välja och filtrera informationen och vad som visas.

På de öppnade diagrammen finns också knappar för att spara diagrammet som bild, och man kan fälla ner en tabell som visar tabellunderlaget till diagrammet. Tabellen kan exporteras till Excel-fil. 

Den web-baserade verksamhetsanalysen fungerar i vanlig dator, på surfplatta och i smartphone.

Koncernavdelning data och analys rapporterar också medicinska resultat i Kvartalen, Munin och Psykiatrikompassen. I Analysportalen nås dessa liksom alla övriga statistikverktyg och rapporter från Koncernavdelning data och analys.

 

Marie Röllgårdh, Avdelningschef, Koncernavdelning data och analys


Publicerad 2016-06-14 Uppdaterad 2017-11-07

Hur använder jag interaktiva diagram och kartor?

  • Interaktiva diagram och kartor: Klicka på diagrammet och det öppnas i särskilt fönster.
  • Zoom: Vänsterklicka och markera det område du vill förstora. Återgå genom att klicka på nollställ zoom.
  • Knappval: Används för att välja olika undergrupper man vill se i samma bild, t ex. kön. Klicka på återgå för att komma tillbaka till ursprungsläget.
  • Serier: Används för att göra urval av olika undergrupper som man vill jämföra i samma bild. Välj de grupper ni önskar. Man väljer den enhet som skall visas i diagrammet, t ex för vilka sjukhus som resultaten skall visas. Klicka på återställ för att komma tillbaka till ursprungsläget.
  • Flikar: Med det filter väljer man t. ex. en åldersgrupp i taget.  
  • Datagrupp: ifall denna knapp syns, den innehåller olika Y-axlar. Man kan då t ex välja att visa antal eller andel. 
  • Konfidensintervall: Med knappen med samma namn kan man välja om man vill visa eller dölja staplarna för konfidensintervallen. Knappen återgå kan också användas för att komma tillbaka till ursprungsläget.
  • Spara diagram: Diagrammet, så som det just då ser ut på skärmen, sparas som bildfil eller pdf-fil. Det sparade diagrammet är fritt att använda i t ex. egna presentationer, men källa skall anges.
  • Spara tabell: tabellunderlaget, för det diagram som just då visas på skärmen, sparas som Excelfil. Observera dock att man bara ser de tabelldata som det just då visade diagrammet bygger på, inte alla tabelldata som kan användas till diagrammet. Det är ok att öppna Excel-filen även om det kommer upp en dialogruta som varnar för att filformatet och filtillägget inte stämmer överens, samt att filen kan vara skadad.
  • Skriv ut diagram: Diagrammet, så som det just då ser ut på skärmen, skrivs ut i det format ni önskar.

Hur gör jag utskrifter?

Utskrift samtliga sammanfattningar: Klicka på skriv ut sammanfattningar.

Utskrift ämnesavsnitt: Öppna ett ämnesavsnitt, t ex Nationell patientenkät. Tryck på ctrl+p eller på knappen skriv ut sidan. Utskrift av avsnitt som PDF fungerar bättre med Chrome.

Hur sparar jag en ikon (genväg) på min smartphone eller surfplatta?

Skriv analys.vgregion.se i web-läsarens sökfönster. När verksamhetsanalysen öppnats klickar ni på lägg till på hemskärm om ni har en iPhone eller iPad.
Andra smartphones och läsplattor har liknande funktioner.