Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Nationella vårdgarantin - Primärvård
Mätningar i primärvården sker vid två tillfällen per år, två veckor under våren och två veckor under hösten.

Läkarbesök inom 7 dagar:
Vid den senaste mätningen våren 2018 uppvisade vårdcentralerna i Västra götaland en måluppfyllelse av 92%.
Resultatet för riket var under samma period 89%.

Telefontillgänglighet:
Vid den senaste mätningen våren 2018 uppvisade vårdcentralerna i Västra götaland en måluppfyllelse av 88%.
Resultatet för riket var under samma period 86%.

 

För mer information om den Nationella Vårdgarantin:
http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/

Sjukvårdsrådgivningen (1177)
Efter att under 2015 - 2016 visat sämre resultat än riket både vad gäller andel besvarade samtal till sjukvårdsrådgivningen och medelväntetiden för besvarade samtal, har Västra Götalandsregionen under 2017 haft resultat mycket nära rikets nivå.

 

 

 

 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-02-28

Nationella tillgänglighetmått

Nationella vårdgarantier
Den nationella vårdgarantin innebär att det finns nationellt beslutade gränsvärden för maximal väntetid för vårdkontakt med primärvård och planerad specialiserad vård.

Patientens rätt att få vård inom dessa tidsgränser skrevs första juli 2010 in i Hälso- och sjukvårdslagen, och är sedan första januari 2015 reglerat i Patientlagen. 

Inom primärvården rymmer uppföljningen av vårdgarantin alla vårdcentraler oavsett driftform. Och inom den specialiserade vården omfattar den ett stort urval av mottagningar och behandlingar.

  

 

                                                                                                                                                  

 

Nationella Vårdgarantin, Primärvård

  • Allmänläkarbesök: 100 % av de patienter som besöker allmänläkare för tidigare obekant hälsoproblem, oväntad eller kraftig förändring/försämring av tidigare känt hälsoproblem eller för att tidigare besök/behandling inte lett till förbättring, ska ha erhållit detta besök inom 7 dagar. Räknat från det datum då begäran om besök initierades.

  • Telefon-tillgänglighet: 100 % av de som ringt upp ska ha fått svar samma dag.

Mått
Andel (%) allmänläkarbesök vid vårdcentral som genomförts inom 7 dagar.

Täljare
Antalet genomförda första besök hos allmänläkare, som skett inom 7 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet genomförda första besök hos allmänläkare (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) allmänläkarbesök vid vårdcentral som genomförts inom 7 dagar.

Täljare
Antalet genomförda första besök hos allmänläkare, som skett inom 7 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet genomförda första besök hos allmänläkare (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) telefonsamtal till vårdcentral vilka har besvarats samma dag.

Täljare
Antalet patienter som per telefon fått kontakt med vårdcentralen samma dag.

Nämnare
Det totala antalet inkommande telefonsamtal till vårdcentralen.

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

Mått
Andel (%) telefonsamtal till vårdcentral vilka har besvarats samma dag.

Täljare
Antalet patienter som per telefon fått kontakt med vårdcentralen samma dag.

Nämnare
Det totala antalet inkommande telefonsamtal till vårdcentralen.

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

                                                                                                                                                  

 

Sjukvårdsrådgivningen (1177)

Nationellt mål 2017: Andelen besvarade samtal ska vara minst 85 %. För de besvarade samtalen ska den genomsnittliga svarstiden understiga 5 minuter.  

VGR:s mål 2017: Högre andel besvarade samtal än riket. Kortare genomsnittlig svarstid än riket.

Mått

  • Totalt antal inkommande samtal
  • Totalt antal besvarade samtal
  • Andel besvarade samtal (oavsett svarstid)
  • Medelväntetid i minuter för de samtal som besvarats

Täljare
Antalet, av sjukvårdsupplysningen, besvarade samtal 

Nämnare
Det totala antalet inkommande samtal till sjukvårdsupplysningen

Källa
Sjukvårdsupplysningen