Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Nationella vårdgarantin

Måluppfyllelsegraden för vårdgarantin inom den specialiserade hälso- och sjukvården har under en längre tid gått ned inom Västra Götalandsregionen (VGR). Nedgången i VGR är större än i riket. Idag är antal väntande till första besök och till operation/åtgärd högre i VGR än i riket, i synnerhet vad gäller antalet som har väntat mer än 90 dagar.

Befolkningen i Västra Götaland utgör omkring 17 procent av Sveriges befolkning, men antalet väntande till första besök och väntande till operation/åtgärd som gjort så i mer än 90 dagar utgjorde, i oktober 2017, 22 resp. 27 procent av det totala antalet som väntat mer än 90 dagar i riket.

Det bör understrykas att den sjunkande måluppfyllelsen gäller VGR på en övergripande nivå. Och att bilden inte är enhetlig inom organisationen. Det finns specialiteter och sjukhus som avviker från det generella mönstret och som därför kan vara värda särskilda analyser.

Rikets resultat uppdateras omkring en vecka senare än Västra götalansregionens resultat.

Observera
p.g.a. problem med datafångst i samband med byte av operationsplaneringsystem redovisas för "operation/åtgärd" för Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2018-04 värden från 2018-03 

Observera
Redovisning av "operation/åtgärd" har uteblivit p.g.a. byte av operationsplaneringssystem från Kungälvs Sjukhus 2017-03, NU-sjukvården 2017-10, Alingsås Lasarett 2017-12, Skaraborgs Sjukhus 2018-01. 

För mer information on den Nationella Vårdgarantin:
http://www.vantetider.se/veta-mer/vardgaranti/

Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)

Andelen patienter som väntat längre än 30 dagar på första besök till BUP, på fördjupad utredning inom Barn- och ungdomspsykiatrin eller på behandling, är fortsatt hög. Störst ter sig problemet vara på åtgärdssidan, där VGR december 2017 visar en måluppfyllelse på 9 % till fördjupad utredning och på 20 % till behandling BUP.

Gemensamt för dessa tre vårdutbud är att över den redovisade tidsperioden (2013-01 – 2018-01), har det skett en stor ökning av det totala antalet väntande patienter. Denna ökning har hanterats till viss del, dock inte fullt ut, vilket återspeglas i den sjunkande måluppfyllelsen.

 

 

 

 

 

  

 

För mer information om Särskild satsning, Barn- och ungdomspsykiatri:
http://www.vantetider.se/veta-mer/Barn-och-unga-med-psykisk-ohalsa

 

 

 


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-02-28

Följande förkortningar och begrepp är vanligt förekommande i detta avsnitt:

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan
TAV = Totalt antal väntande
Vårdutbud = Medicinsk specialitet / typ av ingrepp

AL = Alingsås lasarett
ANS = Angereds Närsjukhus
C Obes = Centrum för Obesitas
FSS = Frölunda specialistsjukhus
H&H = Habilitering och hälsa
KS = Kungälvs sjukhus
Lundby = Capio Lundby Närsjukhus
NU = NU-sjukvården
Närhälsan BUM = Närhälsan Barn- och ungdomsmedicin
Närhälsan GYN = Närhälsan Gynekologi
PRIV 4BD = Närsjukhus Dalsland
PRIV Gbg = Privata utförare Göteborg
SkaS = Skaraborgs sjukhus
SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

                                                                                                                                                  

 

Nationella vårdgarantin, Specialiserad hälso- och sjukvård

  • Första besök: 100 % av de vårdgarantipatienter som väntar på ett förstabesök ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från beslut om vårdbegäran (remiss).

  • Operation/åtgärd: 100% av de vårdgarantipatienter som väntar på operation eller åtgärd ska ha väntat högst 90 dagar, räknat från datum för beslut om operation/åtgärd.

Mått

  • Andel (%) patienter som väntat < 91 dagar på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan,.
  • Det totala antalet patienter som väntade på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).
  • Antalet patienter som väntat > 90 dagar på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Täljare
Antalet patienter som väntat <91 dagar på sitt första besök (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet patienter som väntade på första besök, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).