Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Koloskopiundersökningar
Andelen patienter som har väntat längre än 90 dagar på koloskopiundersökning har under den senaste tiden ökat. Detta på grund av en ökning av det totala antalet väntande patienter. Den kö som normalt byggs upp under sommarmånaderna har efter sommaren 2016 fortsatt påverkan.

Neuropsykiatriska utredningar – Vuxna
Ökad följsamhet till gällande registreringsrutiner ligger till grund för den kraftiga förändring vi kan se i resultaten för de neuropsykiatriska utredningarna för vuxna patienter (2017-01). Detta försvårar möjligheterna att uttyda vilket håll resultaten faktiskt rör sig. Huruvida vi ser en faktisk förändring av väntetiderna får tiden utvisa.

Regional vårdgaranti cancer
Måluppfyllelsegraden är även fortsatt god på en regional nivå.
Enskilda förvaltningar uppvisar dock ett sjunkande resultat, men då med en ökande volym av antal väntande patienter totalt.  


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-02-28

Följande förkortningar och begrepp är vanligt förekommande i detta avsnitt:

MOV = Medicinskt orsakad väntan
PVV = Patientvald väntan
TAV = Totalt antal väntande

AL = Alingsås lasarett
ANS = Angereds Närsjukhus
FSS = Frölunda specialistsjukhus
KS = Kungälvs sjukhus
Lundby = Capio Lundby Närsjukhus
NU = NU-sjukvården
SkaS = Skaraborgs sjukhus
SU = Sahlgrenska Universitetssjukhuset
SÄS = Södra Älvsborgs Sjukhus

 

 

                                                                                                                                                  

 

Koloskopiundersökningar

Mått

  • Totalt antal väntande (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)
  • Andel väntande < 91 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)

Täljare
Antalet patienter som väntat <91dagar på sin koloskopiundersökning (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet patienter som väntade på koloskopiundersökning, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Nationella väntetidsdatabasen (SKL).

                                                                                                                                                  

 

Neuropsykiatriska utredningar vuxna

Mått

  • Totalt antal väntande (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)
  • Andel väntande < 91 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan)

Täljare
Antalet vuxna patienter som väntat <91 dagar på neupsykiatrisk utredning (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet vuxna patienter som väntade på neuropsykiatrisk utredning, sista dagen i månaden (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Regionala väntetidsdatabasen.

                                                                                                                                                  

 

Regional vårdgaranti cancer

100% av vuxna patienter med välgrundad misstanke om cancer ska erhålla ett första besök i specialistvård inom 14 dagar, räknat från det datum då vårdbegäran initierats.

Mått

  • Andel vuxna med välgrundad misstanke om cancer som fick vänta <15 dagar på första besök
  • Totalt antal genomförda första besök, vuxna med välgrundad misstanke om cancer

Täljare
Antalet vuxna med ett första besök, på grund av välgrundad misstanke om cancer, som har genomförts <15 dagar (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Nämnare
Det totala antalet genomförda första besök, vuxna med välgrundad misstanke om cancer (exkl. patientvald- och medicinskt orsakad väntan).

Källa
Regional väntetidsdatabas.