Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vårdproduktionen i regionen redovisas nedan för åren 2015 och 2016 per sjukhus/förvaltning, primärvårdsförvaltning respektive privat vård. Produktionsstatistik har hämtats från den regionala vårddatabasen Vega.

Vidare redovisas för sjukhusen genomsnittligt antal disponibla vårdplatser samt inom vilka specialiteter dygnsjourer finns. Vårdgivarnas ekonomi redovisas översiktligt. Från och med 2014 ingår inte barnmorskebesök i gruppen sjuksköterskebesök, utan de inkluderas i gruppen övriga besök.

 

 

 


Publicerad 2016-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Specialiserad somatisk och psykiatrisk sjukvård

Sammanfattning av produktion inom offentlig somatisk och psykiatrisk sjukvård för år 2016

Produktion av offentlig vård för året 2016 omfattar samtliga patienter inom såväl slutenvård som öppenvård, det vill säga både från Västra Götaland och bosatta utanför regionen. Från och med 2014 registreras inte barnmorskebesök som sjuksköterska besök utan de finns med i övriga besök.

Produktion slutenvård: År 2016 var inom regionen 210 813 vårdtillfällen registrerade i somatisk slutenvård, varav 18 592 klassades som högspecialiserad vård medan övriga som länssjukvård. Inom den psykiatriska slutensjukvården var 16 574 vårdtillfällen registrerade, samtliga som länssjukvård.

Produktion specialiserad öppenvård: År 2016 registrerades inom den somatiska specialiserade öppenvården 1 468 939 läkarbesök, varav 78 110 klassades som högspecialiserad vård.

Därutöver registrerades 1 179 643 andra besök än läkarbesök, det vill säga sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök. Inom den psykiatriska specialiserade öppenvården registrerades 108 800 läkarbesök och 498 611 besök andra än läkarbesök.

 

Genomsnittligt antal disponibla platser

 

Alingsås lasarett

Alingsås lasarett är ett närsjukhus för invånarna i Mittenälvsborg. Sjukhuset har enligt regionens strukturbeslut utvecklats mot att ta emot mer planerad vård.

Lasarettet är även ett specialistsjukhus med höft- och knäledsplastik som profilområde. 

Dygnsjour inom följande specialiteter: 

 • Kirurgi och Medicin.

Angereds Närsjukhus

Angereds Närsjukhus är ett sjukhus i nordöstra Göteborg som bedriver specialiserad öppen vård främst riktad till befolkningen i stadsdelarna Angered och Östra Göteborg 

Frölunda specialistsjukhus

Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär på femdagarsbasis.

 

Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus är ett akutsjukhus som bedriver specialistvård inom internmedicin, kirurgi, ortopedi, geriatrik och psykologi.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • Kirurgi/ortopedi, Medicin, Röntgen, Anestesi och Psykiatri. Psykiatrijour till 20.00, därefter hänvisning till Östra sjukhuset,

NU-sjukvården

NU-sjukvården tillhandahåller närsjukvård och länssjukvård och består av Norra Älvsborgs länssjukhus (NÄL), Uddevalla sjukhus, specialistmottagningar i området samt Brinkåsens rättspsykiatriska avdelning. Uddevalla sjukhus är ett sjukhus för planerad vård medan NÄL är inriktat mot den breda akutsjukvården.

Merparten av specialistsjukvården på närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad drivs av Praktikertjänst AB på uppdrag av Västra Götalandsregionen, se under privat vård.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • NÄL: AnOpIVA (Anestesi operation IVA), Barnmedicin, Kirurgi, Kvinnosjukdomar, Medicin, Ortopedi, Psykiatri
 • Uddevalla: AnOpIVA, Medicin

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Sahlgrenska universitetssjukhuset (SU) tillhandahåller länssjukvård för närområdet, högspecialiserad vård för regionen och riket samt är ”sista utposten” för övriga sjukhus i regionen. Verksamheten vid Sahlgrenska universitetssjukhuset bedrivs vid sjukhusen Mölndal, Sahlgrenska, Östra, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Högsbo sjukhus samt Rågården.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • SU-Sahlgrenska: AnOpIVA, Gynekologi, Kardiologi, Kirurgi, Medicin, Käk-kirurgi, Lungmedicin, Neurokirurgi, Neurologi, Ortopedi, Radiologi, Thoraxkirurgi, Thoraxanestesi, Öron-Näsa-Hals, Urologi
 • SU-Östra: AnOpIVA, Infektion Kirurgi, Medicin/Geriatrik/Akut, Obstetrik, Psykiatri (för Sahlgrenska, Östra och Mölndal, totalt 9), Radiologi
 • SU-Mölndal: AnOpIVA, Medicin/Geriatrik, Obstetrik, Ortopedi, Radiologi, Ögon
 • SU-DSBUS: AnOpIVA, Barnkirurgi, Barnmedicin inkl neurologi, Neonatologi

Skaraborgs sjukhus – SkaS

I Skaraborgs sjukhus ingår Skaraborgs sjukhus Skövde, Skaraborgs sjukhus Falköping, Skaraborgs sjukhus Lidköping samt Skaraborgs sjukhus Mariestad. Förutom uppdragen för akutsjukvård och planerad vård har varje sjukhus ett områdesansvar för befolkningens behov av närsjukvård.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • Skaraborgs sjukhus Skövde: Ane/Op/Iva, Barnmedicin, Gynekologi/Obstetrik, Infektion, Medicin, Hematologi, Kardiologi Kirurgi, Njurmedicin, Ortopedi, Urologi, Röntgen, Ögon, Öron-Näsa-Hals, PCI-jour (percutaneous coronary intervention), BUP, Kärlkirurgi- del av vecka.

 • Skaraborgs sjukhus Lidköping: Ane/Op/Iva, Kirurgi, Ortopedi, Medicin
 • Skaraborgs sjukhus Falköping: Psykiatri

Södra Älvsborgs sjukhus

I Södra Älvsborgs sjukhus ingår SÄS Borås och SÄS Skene. Sjukhuset tillhandahåller närsjukvård samt länssjukvård. Medan SÄS Borås är ett akutsjukhus bedriver SÄS Skene lasarett specialistsjukvård.

Dygnsjour inom följande specialiteter:

 • SÄS-Borås: Anestesi, Barnmedicin, Bild och funktion, BUP, Infektion, Kirurgi, Kvinnosjukdomar, Medicin, Neurologi, Ortopedi, Psykiatri, Ögon, Öron-Näsa-Hals.
 • SÄS-Skene: Ingen sjukhusbunden nattjour.

Habilitering & Hälsa

Habilitering & Hälsa är en regionövergripande förvaltning som erbjuder specialistinsatser till personer som har medfödda eller varaktiga funktionsnedsättningar. Habilitering & Hälsas verksamhet består av hörsel- och dövverksamhet, synverksamhet, tolkverksamhet och habiliteringsverksamhet.

Habilitering & Hälsa strävar efter ett hälsofrämjande perspektiv, det vill säga att lyfta fram individens resurser och möjligheter. Genom samverkan och ett utvecklingsinriktat, tvärprofessionellt arbete stimulerar verksamheterna till ökad delaktighet.

Vårdproduktion inom privat somatisk sjukvård för VGR år 2016

Vårdproduktion privat somatisk öppenvård: År 2016 registrerades inom den somatiska specialiserade öppenvården 74 697 läkarbesök som klassades som länssjukvård. Därutöver registrerades 54 329 andra besök än läkarbesök, det vill säga sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök. Capio Lundby Närsjukhus svarar för 74 % respektive 78 % av totala antalet privata läkarbesök och privata övriga besök.

Vårdproduktion privat somatisk slutenvård: Det registrerades 483 vårdtillfällen i privata somatiska slutenvården för regionen. Samtliga vårdtillfällen producerades av Capio Lundby Närsjukhus.

Praktikertjänst: Från 2015 har Västra Götalandsregionen (VGR) ett avtal med en ny utförare, Praktikertjänst, för Närsjukhusen Dalsland, Lysekil och Strömstad.

 

Capio Lundby Närsjukhus

Sjukhuset är ett närsjukhus med ett upptagningsområde som omfattar större delen av Hisingen. Sjukhuset bedriver planerad specialistsjukvård av länssjukvårdskaraktär på femdagarsbasis. Capio Lundby sjukhus AB är utförare och har avtal med Västra Götalandsregionen.

Genomsnittligt antal disponibla vårdplatser i form av ofördelad korttidsvård inom specialiserad somatisk vård är 10 platser för 2016.

Intäkter från VGR inklusive receptläkemedel var 213 miljoner kronor (Mkr) år 2016, en ökning med 1 mkr jämfört med året innan.

Praktikertjänst Närsjukhus Dalsland, Lysekil och Strömstad

Från april 2015 driver Praktikertjänst viss öppen specialistvård på Dalslands, Lysekils och Strömstads sjukhus på uppdrag av Västra Götalandsregionen. 

Specialistvård finns inom barn- och ungdomsmedicin, diabetes, gynekologi, hudsjukdomar, kardiologi, ljusbehandling, logopedi, röntgen, ögon samt Öron-Näsa-Hals.

Intäkter från VGR inklusive receptläkemedel var 70 Mkr år 2016.

Vårdproduktion primärvård

Vårdproduktion primärvård innefattar såväl offentlig som privat primärvård.

Från 2015 ingår inte vårdval Rehab i övrig primärvård.

VG Primärvård kan vara såväl offentlig som privat, och innefattar läkarbesök, sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök.

 

Övrig primärvård kan också vara såväl offentlig som privat, och innefattar t ex. MVC, barn- och ungdomsmottagningar, rehab, och vårdgivare som ersätts enligt nationell taxa. Även dessa sorteras på läkarbesök, sjuksköterskebesök, sjukgymnastbesök och övriga besök.

Barnmorska egen hälso- och sjukvårdspersonalkategori fr.o.m. 2015, ingick förut under sjuksköterska.

Ekonomi VGR primärvård och tandvård

Tandvårdsförvaltningen

Tandvårdsförvaltningen omfattar all folktandvård i Västra Götalandsregionen. För uppgifter om prestationer hänvisas till textavsnittet Tandvård.

Ekonomi vårdval vårdcentraler och vårdval rehab:

Det ersätter ekonomi privat primärvård. Intäkterna avser det som utbetaldes via vårdvalssystemet exklusive patientavgifter och läkemedel.