Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Antal anställningar inom Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen (VGR) var i december 2016, 45 426, vilket är 543 fler än föregående år. Antalet tillsvidareanställda och timavlönade har ökat medan antal visstidsanställda minskat.

 

Ökningen är antalsmässigt störst inom sjukhusen men andelsmässigt större inom Folktandvården.


Skriven av Anders Öhman
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2018-02-27

Antal anställningar

Andelen deltidsanställda fortsätter att minska medan andelen ofrivilligt deltidsanställda stabiliserats på 0,2 procent. Antal heltidsanställningar har ökat med 658 och är 84,6 procent av de månadsavlönade. Inom Primärvård är andelen heltidsanställda 72 procent, vilket är betydligt lägre än övriga utförare inom Hälso- och sjukvård.

Andelen män är 18,1 procent, en ökning med 0,2 procentenheter. Sjukhusen har högst andel män, 19,6 procent, medan de övriga ligger mellan 11-13 procent se diag. 1 och 2

Medelåldern fortsätter att sjunka och är för kvinnor 46,4 år och för män 45,2 år. Den totala medelåldern är 46,2 år, en minskning med 0,3 procentenheter se bild 1

Personalomsättningen har ökat med 1,4 procentenheter och är 9,7 procent varav ålderspension utgör 2,7 procent. Personalomsättningen är störst inom Primärvård med 13,0 procent. Män har något högre personalomsättning än kvinnor, 10,0 procent mot 9,7 procent, men kvinnornas ökning är 0,2 procentenheter större än männens se bild 2

 

Bild 1. Medelålder per personalkategori

Bild 2. Personalomsättning (extern) per förvaltning

Antal nettoårsarbetare

Definition Nettoårsarbetare:

För månadsavlönade redovisas summan av de anställdas sysselsättningsgrader justerad för eventuell ledighetsomfattning som omfattar hela månaden exklusive semester. För timavlönade redovisas antalet arbetade timmar månaden innan redovisningstillfället dividerat med 165.

Antal nettoårsarbetare har ökat med 392. De personalgrupper som ökat mest är Administration, Rehabilitering och förebyggande samt Läkare. Sjukhusen står för den största ökningen där Administration och Läkare ökat mest.

Inom Primärvård är det Administration samt Rehabilitering och förebyggande som ökat mest. Administration och Tandsköterskor, -hygienister m.fl. står för den största ökningen inom Folktandvård.

se diag. 3

 

 

Bemanningsföretag

Sjukhusens kostnader för bemanningsföretag minskade med 36 mnkr till 257 mnkr. Primärvårdens kostnader ökar med 20 mnkr till 241 mnkr. Kostnaderna för läkare ökar med 10 mnkr till 405 mnkr, medan de för sjuksköterskor minskade med 26 mnkr till 84 mnkr.

 

För läkargruppen är det främst inom specialiteterna allmänmedicin, bild- och funktionsmedicin och ortopedi samt inom akutverksamhet som bemanningsföretag använts. För sjuksköterskor användes bemanningsföretag främst inom akutvård, psykiatri och medicin.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron ökade med knappt 0,1 procentenheter jämfört med 2015, och uppgår nu till 6,9 procent av ordinarie arbetstid. Ökningen har skett inom den långa sjukfrånvaron över 60 dagar och följer utvecklingen i Västra Götalands län och hela riket. Sjukfrånvaron är högst inom Habilitering & Hälsa som även har den största ökningen.

Sjukfrånvaron har ökat mest inom personalgrupperna Teknik, hantverkare och Utbildning, kultur och fritid.  Högst sjukfrånvaro har Undersköterskor m.fl. med 10,2 procent och Kök, städ, tvätt med 9,6 procent. Kök, städ, tvätt har dock stått för den största minskningen med 0,9 procentenheter. Lägst sjukfrånvaro har Läkare med 3,6 procent, Administration med 5,1 procent och Tandläkare med 5,2 procent.

Se diag. 5 och 6