Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Kostnaderna för sjukresor för 2016 uppgår till 302 miljoner kronor vilket är en ökning med 13,8 miljoner kronor jämfört med föregående år. Kostnaderna för sjukresetaxi inklusive Västtrafiks administrativa kostnader har ökat med 17 miljoner kronor. Enbart transportkostnaderna för sjukresetaxi har ökat med 19 miljoner kronor. Kostnaderna för övriga transportsätt har minskat med 3,6 miljoner kronor.

Antal sjukresor för perioden är 1 157 638. Det är en minskning med 12 310 jämfört med föregående år. Det är sjukresa med egen bil som har minskat mest med 11 544 resor.

Sektion sjukresor har under året tagit fram en ny sjukresebroschyr ”En vägledning om sjukresor inom Västra Götalandsregionen”.

Ett nytt arbetssätt för kontroll av sjukresetaxi har inletts under hösten 2016 vilket innebär att merparten av resorna nu kontrolleras.

Sjukresekontoret i Borås har flyttats till kontoret i Göteborg.


Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-19

Resultat för sjukresor per hälso- och sjukvårdsnämnd

Nämnderna har en sammanlagd negativ avvikelse med 13,8 mnkr. Det är HSN Östra som har den största avvikelsen med 4 mnkr.

Sjukresor med taxi

Alla nämnder har ökade kostnader för sjukresetaxi men förändringen av antalet sjukresor varierar. Förändringen av antalet sjukresor är bara en av flera orsaker till de ökade kostnaderna. Även de nämnder som har minskat antal sjukresor har ökade kostnader.

Ett flertal taxibolag har sagts upp under året på grund av kvalitetsbrister och de har i visa fall ersatts av nya men dyrare avtal. Övriga påverkande faktorer är längre restider, minskad samåkningsgrad och hur vården remitterar. Samåkningen påverkas av de intyg för sjukresetaxi som vården utfärdar, intyg för att få åka ensam har ökat. För perioden har andelen samåkning minskat med 2 %.

Sjukresor med egen bil

Antal sjukresor med egen bil har minskat med 11 544 och kostnaderna har minskat med 444 tkr. Det är HSN Norra som har den största förändringen. Där har antal sjukresor minskat med 4 421 och kostnaderna med 312 tkr.

Det är endast HSN GBG som har en ökning med 669 sjukresor. I HSN Östra har sjukresor med egen bil minskat men kostnaderna har ökat. Det beror på att fler längre resor har ersatts.

Sjukresor med kollektivtrafik, tåg, flyg och logi

Inga stora förändringar har skett avseende dessa färdsätt jämfört med föregående år. Kostnaden totalt för samtliga färdsätt är 5 mnkr.

 Logi kostar 2,7 mnkr varav patienthotellet i Borås har kostat 1,5 mnkr och patienthotellet i Högsbo 618 tkr.

Sjukreselinjer

Sjukreselinje Ronden

Den 16 juni 2014 ändrades trafiken med Rondenbussarna, turerna dubblades på de långa sträckorna och Ronden 1-4 inom Skaraborg lades ned. Värdinnor togs bort på Ronden 5 och 10 men värdinnorna på Ronden 8,9 behölls inledningsvis och togs bort först 2016.

Det förväntade antal resenärer har inte uppnåtts, anledningen till detta är flera:

  • De förändringarna av egenavgifterna för att stimulera åkandet med kollektivtrafik har ännu inte genomförts. Sektion Sjukresor lämnade i november 2015 in förslag på förändringar till Koncernkontoret för att få ett uppdrag att se över regelverk och avgifter för sjukresor. Detta arbete kommer förmodligen att påbörjas under 2017. HSN tog i november 2016 ett beslut som ger Sektion sjukresor möjlighet att fortsätta och slutföra utredning om förändrat regelverk.
  • Den hänvisning till Ronden och kollektivtrafik som skulle varit i gång december 2015 har inte fungerat som det var tänkt och den manuella hänvisningen har bara fungerat sporadiskt. Beställningscentralen har inte haft det systemstöd som behövts för att kunna hänvisa sjukresenärerna till Ronden eller kollektivtrafik. Arbete pågår med att få systemet driftsäkert.
  • Förändring i vårdstrukturen har också gjort att vissa linjer blivit mindre utnyttjade än förväntat.