Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Januari 2018 publicerade koncernavdelning data och analys rapporten ”Sjukvård i Västra Götalandsregionen – med fokus på sjukhusbaserad vård – resultat från Verksamhetsanalys 2017 med förbättringsförslag”. I augusti 2018 kommer resultaten följas upp. Rapporten kommer att uppdateras december 2018 baserat på resultat från Verksamhetsanalys 2018. 

Rapporten är beställd av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och syftet är att granska hur sjukvården i Västra Götalandsregionen förhåller sig vid en jämförelse mot riksgenomsnittet. De rekommendationer som lyfts baseras på avvikelser men också på den kunskap om verksamheterna som inhämtas i samband med regionens kvalitetscontrolling.

Sammanställningen bygger i huvudsak på de resultat som redovisas i Verksamhetsanalys 2017, Kvartalen fram till andra kvartalet 2017, tillgänglighet enligt vårdbehovsanalyserna hösten 2017 och controllingrapporterna hösten 2017. Tyngdpunkten är alltså mot den sjukhusbaserade vården även om vissa områden också innefattar primärvård.

Resultaten avser i huvudsak år 2016, men även uppföljning av operationer och behandling där efterkontroll är gjord 2016. 

De föreslagna förbättringsområdena har valts då inget eller få sjukhus i VGR når rekommenderade mål, eller av att resultaten uppvisar en stor spridning inom VGR.  

 Länk till rapporten.

Viktiga förbättringsområden inom Västra Götalandsregionen

  • Kranskärlsröntgen inom 72 timmar vid icke ST-höjningsinfarkt – gäller flera av sjukhusen i regionen
  • Operation av höftfraktur inom 24 timmar – gäller flera av sjukhusen i regionen
  • Förbättrad strokesjukvård vid NU-sjukvården
  • Ökad användning av penicillinpreparat vid behandling med intravenösa antibiotika
  • Fotundersökning vid diabetes
  • Förbättrad behandling av benskörhet efter benskörhetsfraktur
  • Ökad tillgänglighet inom flera områden till första besök och operation/åtgärd

Ökad användning av penicillinpreparat vid behandling med intravenösa antibiotika har valts då vi vill stimulera sjukhusen i Västra Götalandsregionen att arbeta för att nå de nya rekommenderade målen, ett arbete som är viktigt för att minska risken att bakterier utvecklar resistens mot livsviktiga antibiotika.

Försämrad tillgänglighet till besök och behandling är ett ökande problem i VGR, och kanske den viktigaste orsaken till att Västra Götalandsregionen ofta hamnar lågt i nationella jämförelser där både kvalitet och tillgänglighet vägs samman. Tillgänglighetsproblemen är dock inte unisona, tillgängligheten kan vara god inom vissa områden och sämre inom andra. Skillnader ses också mellan olika sjukhus och behandlande enheter, varför arbetet med att förbättra tillgängligheten behöver utgå dels från de enskilda sjukhusförvaltningarna men också vara VGR-övergripande då orsakerna till problemen kan behöva angripas på ett övergripande plan.

I augusti 2018 gjordes en uppföljning av sjukhusrapporten baserat på medicinsk controlling och preliminära resultat i verksamhetsanalys 2018. Läs mer här:

Uppföljning-Sjukvård i VGR MTT 180817.pdf


Publicerad 2018-02-26 Uppdaterad 2018-09-14