Verksamhetsanalysen uppdateras ej efter 2020. Avsnitten som beskriver olika delar av hälso- och sjukvården uppdateras och publiceras på Statistik- och analysportalen:

https://www.vgregion.se/statistik-analysportalen/

Sammanfattning

Vid cerebral pares (CP) är rörelseförmågan påverkad. CP beror på att hjärnan skadats innan födelsen eller någon gång under de första två levnadsåren. Epilepsi, utvecklingsstörning samt syn- och hörselnedsättning kan förekomma vid CP, men de flesta har bara försämrad rörelseförmåga. Av 400 födda barn drabbas cirka ett barn av CP. Genom noggrann uppföljning och behandling kan flera senkomplikationer förebyggas, bland annat kan risken för ledstelhet (kontraktur) minskas.

Uppföljningsprogrammet för CP (CPUP) rekommenderar att barn med CP skall bedömas av fysioterapeut (sjukgymnast). Av de yngre barnen skall minst 90 procent bedömas årligen, medan intervallen kan vara något glesare för tonåringar med lindrig rörelsepåverkan.       

En försämring över tid har skett, särskilt under senaste året. Såväl andel undersökta barn som andel barn med god sträckförmåga i knäled har minskat från nivåer över 90 procent till nivåer mellan 83 och 89 procent..  

Även om andelen undersökta fortfarande är mycket hög i den yngsta åldersgruppen (0-5 år) ses en minsknining i samtliga tre åldersgrupper, särskilt i grupperna 6-10 år och 11-17 år.  

Nästan alla barn 0-5 år, i såväl Västra Götaland som riket, har god sträckförmåga i knäleden, men andelen har minskat något under senaste året. Med stigande ålder minskar andelen barn med god sträckförmåga i knäled från över 90 % i åldrarna 0-10 år till knappt 80 % i åldersgruppen 11-17 år.   


Skriven av Bill Hesselmar
Publicerad 2017-06-07 Uppdaterad 2017-06-06

Andel barn med cerebral pares som bedömts av sjukgymnast

Källa: Nationellt kvalitetsregister för barn med CP (CPUP)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2016.

Täljare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP, som respektive år bedömts av sjukgymnast.

Nämnare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP respektive år.

Vad visar indikatorn: Cerebral pares (CP) är en hjärnskada som uppkommer under de första två levnadsåren, där cirka 1 av 400 födda barn drabbas. Genom noggrann uppföljning och behandling kan flera senkomplikationer reduceras, till exempel att förebygga ledstelhet (kontraktur) i knäled. CPUP är ett uppföljningsprogram för cerebral pares, där målet är att minst 90 % av de yngre barnen skall bedömas av fysioterapeut varje år. Indikatorn mäter andelen barn med cerebral pares som respektive år undersökts av fysioterapeut. Resultaten redovisas för åldersgrupperna 0-17 år, 0-5 år, 6-10 år och 11-17 år.

Västra Götalandsregionen jämfört med riket: I såväl riket som Västra Götaland har andelen undersökta barn varit cirka 90 % fram till år 2015. Därefter har andelen undersökta barn minskat i alla tre åldersgrupper, särskilt i grupperna 6-10 år och 11-17 år. I den yngsta åldersgruppen (0-5 år) är andelen undersökta barn fortfarande högt (97 %) trots att en viss minskning skett. Andelen undersökta barn, oavsett åldersgrupp, är i princip på samma nivå i Västra Götaland som riket.

Skillnader inom regionen: Redovisas bara på regionnivå.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i VGR eller riket. Jämförelsen avser år 2016 och åldersgruppen 0-17 år.

Andel barn med cerebral pares som har god sträckförmåga i knäled

Källa: Nationellt kvalitetsregister för barn med CP (CPUP)

Vilket år avses: Tidsserie, 2010 - 2016.

Täljare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP, som har god sträckförmåga i knäled. 

Nämnare: Antal barn (0-17 år) med cerebral pares, registrerade i CPUP respektive år.

Vad visar indikatorn: Ledrörlighet bedöms vid den årliga kontrollen, där god rörlighet i en led innebär att den motoriska förmågan inte skall påverkas. Indikatorn mäter andelen barn med CP som har god rörlighet i knäled. Genom ett aktivt förebyggande arbete är målet att minst 90 % av barnen skall ha god ledrörlighet. Resultaten redovisas för åldersgrupperna 0-17 år, 0-5 år, 6-10 år och 11-17 år.

Västra Götaland jämfört med riket: I såväl riket som Västra Götaland har andelen barn med god sträckförmåga i knäleden minskat, från 93-94 % 2010 till 87-89 % 2016. Försämringen ses framförallt i åldersgruppen 0-5 år. Varken riket eller Västra Götaland når således senaste året målet om att minst 90 % skall ha god sträckförmåga. 

Nästan alla barn i den yngsta åldersgruppen har god sträckförmåga i knäleden. I åldersgruppen 6-10 är andelen > 90 %, medan cirka 80 % av barnen i åldrarna 11-17 år har god sträckförmåga.

Skillnader inom regionen: Redovisas bara på regionnivå.

Könsskillnader: Inga statistiskt säkra skillnader i VGR eller riket. Jämförelsen avser år 2016 och åldersgruppen 0-17 år.

Sammanställning av resultat för senaste mätperioden